העדר החלטה במועד - ערר על פי סעיף 157 לחוק התכנון והבניה

ערר זה הוגש על פי סעיף 157 לחוק התכנון והבניה בגין העדר החלטה במועד הקבוע בחוק, בנוגע להשתלבות בתשתית קיימת, פירוק עמוד תאורה מע"צ קיים, והקמת עמוד תאורה חדש הכולל אנטנות מירס + חיבור תשתיות, במקרקעין הידועים כחלקה 35 בגוש 7794. מדובר בעמוד תאורה בכביש מס' 4 סמוך לצומת הדרים. הבקשה הוגשה ביום 10/2/11 ועד יום הגשת הערר, 6 חודשים לאחר מכן לא נדונה בפני הועדה המקומית. הבקשה הוגשה כבקשה תואמת תמ"א 36 וצורפו לה אישורים בהתאמה. המשיבה סברה תחילה כי האישורים שהומצאו אינם נוגעים למקרקעין נשוא הערר אולם לאחר מכן חזרה בה מעמדה זו, והבהירה כי טרם הספיקה לדון בבקשה. אגב אורחא הוצגה עמדתה של המועצה המקומית תל מונד שנמסרה על נייר של הועדה המרחבית שרונים, ולפיה "היננו להודיעכם כי לא נטפל בבקשה הנ"ל אלא לאחר שתתקבל תכנית חתומה על ידי המועצה המקומית תל מונד", ובהמשך התייחסות אותה מועצה מקומית לפיה המועצה המקומית תל מונד מתנגדת בכל תוקף להקמת אנטנות סלולאריות בתחום שיפוטה. הן בתשובתה לערר ואף בדיון לפנינו לא הציגה הועדה המקומית כל עמדה תכנונית וזאת בניגוד לחובתה לעשות זאת זה מכבר. על מנת להבהיר חובתה של הועדה המקומית ליתן החלטותיה בזמן הקבוע בחוק, במידה ואין בידה לעשות כן, לכל הפחות צריכה להבהיר את עמדתה התכנונית מיד עם הגשת הערר, וליתר דיוק בתוך 15 יום מיום המצאתו אליה, אלא שבמקרה דנן התשובה שהשיבה הועדה המקומית באיחור ביום 19/9/11, לא כללה כל התייחסות לגופם של דברים ואף בדיון עצמו נציגת הועדה המקומית לא יכלה לפרט עמדה כזו. יש לציין כי אין זו הפעם הראשונה שהועדה המקומית שרונים אינה ממלאה את חובותיה ובכך מסכלת גם דיון יעיל בפני ועדת הערר. אשר על כן ולאור כל האמור אנו קובעים כדלקמן: הועדה המקומית תמציא עמדתה התכנונית בשים לב למכלול הפריסה הסלולארית הרלוונטית באזור, ודרישות עיצוביות ככל שקיימות למתקנים סלולאריים בכלל ולמתקנים חדשים בפרט, ולמתקן זה במיוחד. עמדה זו תומצא לועדת הערר עד יום ג' 27/9/2011 בשעה 12:00. העוררת תוכל להתייחס לעמדה עד יום שני 3/10/2011, ולאחר מכן תתקבל החלטת ועדת הערר. הועדה המקומית תישא בהוצאות העוררת בסך 1500 ₪ +מע"מ. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי כל חברי הוועדה. בניהחוק התכנון והבניהתכנון ובניהערר