מתקני תקשורת - בקשה לפירוק עמוד תאורה קיים של מע"צ והקמת עמוד תאורה חדש

עמדה תכנונית בנוגע לבקשתה של העוררת לפירוק עמוד תאורה קיים של מע"צ והקמת עמוד תאורה חדש, הכולל אנטנות מירס וחיבור תשתיות במקרקעין הידועים כחלקה 35 בגוש 7794. לאחר קבלת אורכה נוספת, התקבלה עמדת הוועדה המקומית, הנוגעת לשני היבטים. האחד, לענין התאורה ולפיו במדגרת הבקשה מתבקש ביטול של עמוד תאורה קיים באי הפרדה מרכזי בצומת הכניסה הדרומי לתל מונד, והקמת עמוד נושא אנטנות ופנס בצד הדרום-מזרחי של הצומת ולנוכח שינוי זה, המשיבה סבורה כי על העוררת להמציא חוות דעת של יועץ תאורה, לפיה המצב המבוקש לא יפגע בתאורה של הצומת, בדגש על חלקו הצפוני. ההיבט השני נוגע להצטרפות למתקן תקשורת קיים וממנו עולה, כי העוררת לא הוכיחה כי לא ניתן להצטרף למתקן תקשורת קיים או למצער, למקמו (המתקן נשוא ערר זה) קרוב יותר למתקן תקשורת קיים, כאשר ממזרח למיקום המבוקש קיימים אתרים של חברות אחרות. לכך הגיבה העוררת, כי מדובר בהתחמקות מעמדה עניינית. כן השיבה העוררת, כי עניינה של הבקשה בהחלפת עמוד התאורה הקיים בצד הדרך בעמוד גבוה יותר, שישרת את מע"צ ואת העוררת כאחד. הבקשה אינה כוללת כל בקשה לביטול עמוד תאורה קיים מרצף העמודים הקיימים הנמצאים באי ההפרדה המרכזי בין הנתיבים, כפי שנטען ב"עמדה התכנונית". הבקשה אינה ממעיטה ממספר עמודי התאורה הקיימים ושומה של מע"צ, כפי שאחראית על תקינות הדרך, כי נתנה לדבר, עת הסכימה לבקשה. לענין ההשתלבות בעמודים הקיימים, השיבה העוררת כי מדובר בשילוב מתקן התקשורת בעמוד תאורה קיים, שיש בו מבחינת מיקומו כדי לתת מענה הולם לצורך הכיסוי התקשורתי הנדרש לרשת התקשורת של העוררת וכפי שהובהר בעת הדיון ועולה מהתרשים הנלווה לבקשה, מתקני התקשורת האחרים באזור נמצאים במרחק של למעלה מקילומטר מהמקרקעין ואין בהם משום חלופה מתאימה למיקום של עמוד התאורה נשוא הבקשה. עוד טענה העוררת, כי מדובר בבקשה הנכללת במסגרת פרויקט סלולאר בירוק, שמובילה מע"צ, אשר מטרתו שילוב אתרים סלולאריים בתשתיות קיימות, על-פי סטנדרטים מחמירים של מע"צ, תוך מיזעור הפגיעה בסביבה ובנוף ובהתאם, תוכנן תורן מונופול חלק בצבע מגלוון. האנטנות הוצמדו לתורן והציוד התומך בפעילות המתקן אוחסן בארונות ולא במבנה יביל ורק הארונות יגודרו ואף זאת, בגידור מעוצב. דיון והכרעה הבקשה שלפנינו כוללת מתקני תקשורת של שני "זרים" פלוס ארבע אנטנות נוספות, כולן של חברת מירס. בהתחשב בצורך האמור, איננו סבורים כי נכון פרקטית לשלב מתקן כזה יחד עם מתקן אחר, של חברה אחרת, ואפילו היה הדבר אפשרי (דבר שלא הוכח בפנינו), שכן עומס האלמנטים הצפוי על אותו עמוד והגבהתו הנדרשת (בהתחשב בכך ש"הזרים" של מירס לבדה אמורים להיות ממוקמים בגבהים של 55 ו-60 מטרים) לא תביא, להערכתנו, לתוצאה אסתטית נכונה יותר. מה עוד שבשילוב המתקן בעמוד מע"צ קיים, מתקיים התנאי של איחוד תשתיות, כמפורט בתמ"א 36. אשר לנושא מיקום העמוד, כעולה מתוכנית ארגון השטח, דומה כי אותו מיקום שונה במקצת ביחס לעמוד הקיים. אמנם, אנו מסכימים עם העוררת, כי האחריות הבלעדית לבטיחות התאורה במתקני מע"צ מסורה למע"צ, אשר חתמה על הבקשה. יחד עם זאת, הואיל ומדובר בענין בטיחות ולמען הסר כל ספק, אנו סבורים כי יש טעם בקבלת אישור מומחה תאורה מטעם מע"צ ו/או מטעם העוררת למיקום החלופי המוצע. לעניין ארונות הציוד והתקשורת, אנו סבורים כי הגם שמדובר בפרויקט במסגרת סלולאר בירוק, יש מקום לבחון הצנעתם של אותם ארונות ופילר החשמל בתת הקרקע וזאת, על מנת למנוע הפרעה סביבתית נוספת. סיכומם של דברים, בכפוף להשלמת הפרטים ובחינת אפשרות הטמנת הארונות, הערר מתקבל. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי כל חברי הוועדה. אנטנות סלולריותעמוד תאורהמע"צ