ערר שינוי בקווי בניה לבניה קיימת

ערר שינוי בקווי בניה לבניה קיימת. התכנית חלה במקרקעין הידועים כחלקה 608 בגוש 4242 ברחוב הנוטרים 28 בראשל"צ (להלן: "המקרקעין"). העוררים אוחזים בחלק הדרומי של המקרקעין כאשר מצפון להם משפחת שרפי ממזרח משפחת וקנין וממערב משפחת כרמלי. הועדה המקומית החליטה לאחר דיונים מספר לאשר את התכנית בכפוף לקבלת חלק מההסתייגויות כדלקמן: "1. בחזית הצדדית של בית משפחת פרידמן (הפונה לבית משפחת כרמלי) יותאמו מס' החלונות למופיע בבקשה להיתר משנת 1982 החתומה ע"י הצדדים, דהיינו: יש לסגור בקומה הראשונה את החלון השמאלי ביותר ובקומה השנייה יש לסגור את החלון האמצעי. 2. גדרות החלקה יותאמו לגבולות החלקה הרשומה. 3. יתר סעיפי ההחלטה שלא שונו מישיבה מס' 2010050 מיום 24/11/10 ישארו בעינן. 4. בכפוף לאמור לעיל מחליטה הועדה לתת תוקף לתכנית." העוררים יוזמי התכנית טוענים בתמצית כדלקמן: ראשית, לעניין החלון בחזית המערבית בקומה ב' הרי שחלון זה אושר במסגרת תכנית שינויים משנת 82 , לא מדובר בחלון חדש ועל הועדה להתירו. שנית, לעניין החלון בקומת א' הרי שמיקום החלון בפועל אינו תואם את תשריט ההיתר, אולם מדובר בשינוי שנערך לפני למעלה מ - 20 שנה וראוי לאשרו. הנושא של חריגות הבניין התיישן זה מכבר. לעניין הגדר עם משפחת כרמלי הרי שהעוררת מבקשת שהועדה תורה למשפחת כרמלי להרוס את הגדר הבנויה בשטח העוררת ולבנותה על קו הבניין. לעניין הגבול המזרחי טוענת העוררת כי אין לועדה סמכות להתלות מתן היתרים בנושא קנייני בנוגע להריסת הגדר, עלות הריסתה והקמתה מחדש. המשיבים מאידך טוענים כי החלונות מופנים אל בית משפחת כרמלי, כי קיימות פלישות לכל הכיוונים; כי החלונות מהווים בסיס למטרדים; וכי הגדר פונה מזרחה אל חלקה של משפחת וקנין. הועדה המקומית החליטה להתאים את מספר החלונות בחזית המערבית למופיע בבקשה להיתר משנת 82, וקבעה כי גדרות החלקה יותאמו לגבולות החלקה הרשומה. לטענת הועדה המקומית התכנית מאזנת בין העוררים לבין שכניהם. עוד טענה טענות כאלה ואחרות בנוגע לחלונות, והעובדה כי נפרצו ללא היתר. דיון והכרעה לעניין הגדרות וגבולות החלקה - צודקת הועדה המקומית בגישתה כי אישור התכנית מחייב התאמת גבולות החלקה הרשומה. המדובר במשטר תכנוני חדש אשר מקודם על חלקה נתונה, ואין כל טעם ליצור חריגות בנוגע לשטח עליו יחול משטר זה; מעבר לאמור ברי כי עסקינן בתכנון שהוא מעבר לנקודתי היורד לרזולוציה מפורטת ביותר ובמצב דברים זה, לא נכון ולא ראוי שלא להסדיר את גבולות היחידה התכנונית הרלוונטית. לפיכך לעניין גבולות החלקה אנו דוחים את טענת העוררים. לעניין החלונות - הטענות אותן טענו הצדדים בנושא זה מתייחסות לנתונים שאינם נכללים באופן אינהרנטי במסגרת נורמה תכנונית היא תב"ע. פרטים אלה צריכים להיות מוסדרים במסגרת היתרים. כך למשל, ברי כי אחד החלונות הינו פונקציה של חלוקה פנימית אשר צריכה להיות מוצגת במסגרת היתר. אשר על כן אנו קובעים כי התכנית לא תתייחס למיקומם של החלונות ואלה יוסדרו במסגרת בקשה להיתר. לעניין הסדרתם של אותם חלונות - אנו סבורים כי ראשית, יש לבחון הפונקציות אותן אותם חלונות אמורים לשרת, ושנית יש לבחון את מיקומם מבחינה אסתטית והשפעתם על הסביבה. ככלל, חלונות במרחק של כ - 5 מ' אינם מהווים חריג ו/או מטרד יוצא דופן בשטח אורבני רגיל. לעניין זה אנו מפנים למשל להחלטתנו בערר 044/08 רבקי כהן נ' הוועדה המקומית רעננה ואח' שם קבענו כדלקמן: "לית מאן דפליג כי מדובר בבקשה שאינה חורגת מהוראות התב"עות החלות במקרקעין. במצב דברים כזה לוועדה המקומית סמכות להגבילה אולם פסיקה ענפה קובעת כי אין להשתמש באפשרות לסרב לבקשה תואמת תכנית אלא במקרים חריגים ויוצאי דופן שאם לא כן מדובר בפגיעה שאינה מידתית בזכות הקניין הנוגדת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. יש לציין כי העיקרון לפיו ככלל יש לאשר בניה תואמת תב"ע נקבע בשורת פסקי דין עוד קודם לחוק יסוד זה - דוגמת בג"צ 663/85 רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' הועדה המחוזית לתו"ב מחוז ת"א - שם נפסק כי קיימת סמכות לסרב למתן היתר גם כשהבקשה תואמת תב"ע אולם "השאלה אינה של הסמכות אלא של שיקול הדעת בשימוש בסמכות - אם בנסיבות המקרה יהיה זה שימוש לגיטימי בסמכות הנתונה לה להתלות את התכנית". על שיקול דעת זה נפסק (בג"צ 36/92 העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה ברמת אביב נ' הועדה המחוזית לתו"ב ת"א כי ראוי שייעשה בצמצום ובזהירות הראויה. "השימוש בסמכות זו יכול להתבטא בהתניית מתן היתר בקיום תנאים הכרחיים וחיוניים שבשלב התכנון קשה היה לעמוד על חיוניותם ראוי שיעשה בצמצום ובזהירות ואינו יכול להוות תחליף נאות לפעולה נאותה בתחום התכנון"... הואיל ואין חולק כי התב"ע אינה קובעת את מיקום החלונות, יש לבחון אם הבקשה סבירה. אנו סבורים כי בהתחשב בהפרשי הגבהים בין הבתים ובמרחק ביניהם (כ- 3 מ') ניתן להרכיב בשני הבתים חלונות כפי שהתבקש מלכתחילה. למען הסר ספק, תנאי להרכבת החלונות הינו הרכבת החלק החופף בין החלון המבוקש לחלון הקיים בבית המשיבים כחלק קבוע מזכוכית אורנמטית או חלבית." אנו מותירים את תנאי הועדה המקומית לעניין הגבול על כנם. נושא החלונות ידון במסגרת בקשה להיתר. לפיכך הערר נדחה ברובו. בניהערר