ערר סגירת מרפסת

ערר סגירת מרפסת בקומה ו', במקרקעין הידועים כחלקה 373, בגוש 6712, ברחוב בן גוריון דוד 26 בפ"ת שכונת כפר גנים ג' (להלן: "המקרקעין"). תחילה הוגשה הבקשה במתכונת מורחבת של תוספת חדר בקומת הגג וסגירת המרפסת האמורה, אולם משהתברר כי נוצלו הזכויות, תוקנה הבקשה והתבקשה סגירת מרפסת בקומה ו' על חשבון שטחי ממד"ים שלא נוצלו. העורר הציג 12 מתוך 19 חתימות. הפרשי שטחי הממדי"ם בבניין מגיעים כדי 85.5 מ"ר. הבקשה נדחתה כדלקמן: "לסרב. אין מקום לשינוי חזיתות בכפר גנים ג' החדשה." דיון והכרעה על פניו מעיון בבקשה ובנספחיה עולה כי לא קיימים בדירת העורר שטחים נוספים לניצול גם לאחר שינוי גודלו האפשרי של ממ"ד וחישובו כשטח שירות. שינוי בחישוב השטחים יכול להתבצע רק אם אותו שטח משמש בפועל למטרה המותרת כשטח שירות. דהיינו, בהנחה ומדובר בממ"ד אשר גודלו 13 מ"ר, ועד כה חושב כ - 9 מ"ר שטחי שירות ו - 4 מ"ר שטח עיקרי, אזי שינוי התקנות עשוי להביא לכך שניתן לראות בממ"ד כ -13 מ"ר שטחי שירות ובצורה כזו ניתן לייחס את יתרת השטח העיקרי לתוספת בניה כזו או אחרת. אלא שבענייננו, עיון בבקשה מעלה כי גודלם של הממדי"ם הן בדירת העורר, והן בדירת שכניו נופל מהמוסבר לעיל, וליתר דיוק מגיע כדי כ - 9 עד 10 מ"ר. לא זו אף זו, מקום בו הבקשה נסמכת גם על זכויות שכניו של העורר כבענייננו הרי שיש לדרוש ויתור מפורש על אותן זכויות, שהרי מדובר בזכויות קנייניות באופן שיבהיר חד משמעית כי השכנים יודעים כי תוספת השטחים בביתו של המבקש, באה על חשבון תוספת שטחים אחרת אשר אפשרית בבניין. לא הוצג בפנינו מסמך ויתור שכזה. במצב דברים זה עצם השינוי הקבוע בתקנות חישוב שטחים לעניין גודלו האפשרי של הממ"ד, אינו מעלה ואינו מוריד. לפיכך איננו נזקקים למחלוקת שבין הצדדים בנוגע ל- "מדיניות האדריכלית העיצובית בכפר גנים ג'" והשלכותיה על מקרה זה. לפיכך הערר נדחה. 54 סגירת מרפסתמרפסתערר