ערר שימוש לפל"ח במבנים קיימים במקרקעין

ערר שימוש לפל"ח במבנים קיימים במקרקעין הידועים כמגרש 16, חלקה 107, גוש 6309 בבני עטרות (להלן: המקרקעין"). עסקינן בנחלה בשטח של כ - 10 דונם ובה בנויים מספר מבנים . על פי המתואר בבקשה קיים מבנה A, מבנה B, ומבנה C שלושתם מבנים שנבנו בתקופת הטמפלרים וקיימת סברה כי הם ראויים לשימור, כמו כן מצוין בבקשה בית בעלי המשק, ומבנה טרומי יביל. בדיון לפנינו התברר כי המבנה הטרומי פורק לדברי העורר, כי מבנה A הינו "בית שני בנחלה המוגש בנפרד", ואילו נשוא הבקשה הינם מבנה B ו- C. מתשובת הועדה המקומית ודברי העורר עולה כי המחלוקת בין הצדדים נוגעת למספר סוגיות: ראשית, עמידה בתקן החניה; שנית, מרחק ממבנה שכן - הכוונה למבנה קיים בחלקה 15, לו הוצא היתר, אשר לדברי העורר דינו בטלות. ושלישית, גובה המבנים אשר עולה על המותר על פי גז/1000. אנו סבורים כי לא ניתן לדון בבקשה כפי שהוגשה, שכן לדברי העורר עצמו היא אינה משקפת את המציאות במובן זה שכוללת גם מבנים אשר לא קיימים היום. לא זו אף זו, ועדת הערר הבהירה לא אחת כי יש להראות התכנון הכולל במסגרת בקשה אחת ביחידת מקרקעין נתונה, ואין לפצל תכנון כזה ואחר במקרקעין בין בקשות מספר, שכן הדבר פוגע בשקיפות ובוודאות התכנונית. לפיכך אנו סבורים כי אופרטיבית יש להגיש בקשה חדשה לועדה המקומית ובה מכלול הנתונים הנוגעים לחלקה והתכנון המבוקש בהם. יחד עם זאת על מנת לייעל ההליך ראינו כבר בשלב זה להעיר כדלקמן: לעניין המרחק הנדרש - אנו סבורים כי על פי הוראות גז / 1000 המדובר במבנה פל"ח לשימושים כאמור בפרק ג' סעיף 19 א-ג (מבנים המיועדים לאחסנה, מלאכה ותעשיה זעירה, או תעשייה חקלאית זעירה). מבנים אלה כרוכים במרחק מינימאלי של 25 מ' לבין מבנה מגורים בנחלה גובלת. לעניין זה נציין כי הקבוע בהחלטתנו בערר 321/11, אינו חל לטעמנו, במקרה דנן שכן שם דובר בשימוש פל"ח על פי סעיף 19 ד' (שירותי משרד שונים לבעלי מקצועות חופשיים, פעוטונים, גני ילדים), בעוד שענייננו בפעילות אשר וייתכן ונכנסת בגדר תעשייה זעירה / מלאכה כאמור לעיל. לעניין החניה - יש להביא בחשבון תקן חניה של 1:40 מ"ר כאשר תקן החניה נקבע ביחס לשטחים העיקריים אותם יש לחשב על פי תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים) - התשנ"ב - 1992. נושא הגובה עשוי להיפתר באמצעות הקלה או לחלופין פתרון טכני כזה או אחר להגבלת חלל הפל"ח. אין באמור כדי להוציא פתרונות חוקיים אחרים מכלל אפשרות. אשר על כן ולאור כל האמור הערר על הבקשה כפי שהוגשה בפנינו נדחה, והדיון מוחזר לועדה המקומית לצורך תיקון הבקשה. שמורה זכות ערר על כל החלטה חדשה. מקרקעיןמבנהערר