היתר בניה להקמת ממגורות, מבנה שינוע גרעינים אנכי, דרך תפעולית וביתן שומר

היתר בניה להקמת ממגורות, מבנה שינוע גרעינים אנכי, דרך תפעולית וביתן שומר במקרקעין הידועים כחלקי חלקות 2,3 בגוש 5524 מגרש 611 שבאזור התעשייה מודיעין (להלן: "המקרקעין"). תמצית טענות העוררת הבקשה הוגשה ביום 15/5/11, ותשלום אגרה בוצע למחרת היום. ביום 1/8/11 קיימה הועדה המקומית דיון, הבקשה נבחנה ומהנדס הועדה המקומית קבע כי יש לאשר את הבקשה ואת תכנית הבינוי והפיתוח בכפוף לביצוע התיקונים והתנאים הנדרשים. חרף האמור הוחלט לשוב ולדון בבקשה, "לאחר בחינה משפטית של היועץ המשפטי של הועדה". כעבור כשלושה שבועות פנה מנהל העוררת ליועץ המשפטי אך לא נענה עד להגשת הערר. מדובר בבקשה תואמת תכנית, ואין המקרה נכנס בגדר אותם חריגים שבחריגים בהם יש לייחס לועדה המקומית שיקול דעת לסרב לבקשה להיתר תואם תכנית. החלטת המשיבה לקבל חוות דעת נוספת מביאה אותה לחריגה מסמכות אשר קובעת ומתחמת את חובתה וסמכותה של הועדה המקומית ליתן החלטתה בתוך 3 חודשים. עמדת הועדה המקומית מדובר במבנה שעלול לייצר אבק ולגרום נזקים משמעותיים לסביבה, וכן לעסקים גדולים המצויים בקרבת מקום דוגמת טבע ואוסם. הבדיקות הסביבתיות טרם הושלמו ועדיין לא נמצא הסדר לנושאים סביבתיים. הפעילות המתוכננת כוללת גם חלק משמעותי ביותר של טחינת גרעינים לקמח אולם חלק זה לא נכלל בבקשה, ראוי והכרחי להחזיר את הדיון לועדה המקומית. בתכנית החלה במקרקעין גז / 401 / 10 קיימות מספר הוראות המתייחסות להשלכות סביבתיות, וביניהן הוראות בדבר מפגע סביבתי; איכות האוויר, הערכת השפעות סביבתיות בבדיקה מקדמית, הגשת מסמך סביבתי מטעמו של היזם ועוד. הוראות נוספות מצויות בתכנית גז / 401 / 15 שם מותנה היתר בניה בין היתר באישור המשרד לאיכות הסביבה, והמצאת חוות דעת מוקדמות של היועץ הסביבתי בועדה המקומית או במועצת התכנון העליונה או מי שמונה על ידו. ממגורות וטחנת קמח מוגדרות על ידי המשרד להגנת הסביבה כמפעלים עתירי אבק הגורמים לזיהום אוויר של סביבתם. הבקשה והמסמך הסביבתי שהוגשו על ידי העוררת אינם כוללים את מרכיב הטחינה של הגרעינים שהינו הליך משמעותי ובעל השלכות סביבתיות, וכמו כן האזור מצוי סמוך לנתב"ג ומציאותם של דגנים עלולה להביא עימה להקות ציפורים ויונים שיסכנו את המטוסים. בנוסף לדברים חזות האזור שהינו בבת עינה של המועצה האזורית תפגע כתוצאה מהמבנים המגושמים של הממגורות, והיקפי תנועת המשאיות הינם גדולים ומחייבים בחינה תחבורתית. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר ובתום הדיון המליצה לצדדים על ההסדר הבא: "מוצע לצדדים ההסדר הבא, בהמלצת ועדת הערר: התנאים הבאים יהוו תנאים להוצאת היתר: תנאי להוצאת היתר בניה לכל אחד מהאלמנטים המופיעים בתכנית הבינוי יהא קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לטיפול באותו אלמנט באספקלריית הבינוי המוצע. תנאי להוצאת היתר יהא קבלת אישור רשות שדות התעופה לכל אחד מהאלמנטים לגביהם מתבקש ההיתר. תוך 14 יום מיום קבלת החלטה זו, יעביר מהנדס הועדה המקומית את דרישותיה העיצובית לאלמנטים נושא הבקשה, ואלה יוטמעו בתכנית ההגשה כתנאי נוסף להוצאת היתר. עם מילוי התנאים האמורים, כמו גם תנאים אחרים שבדין, דוגמת תשלום היטל השבחה, יוצא ההיתר. הצדדים יודיעו לועדת הערר עד יום א' 1/1/2012 אם מסכימים להצעה המפורטת לעיל." ביום 1/1/2011 הודיעה העוררת כי היא מסכימה להסדר המוצע ובלבד שתישמר לה זכות ערר על התנאים הנוספים שיושתו עליה אם תמצא אותם בלתי סבירים, ואילו המשיבה הודיעה כי אינה יכול להיעתר להצעה שכן היא טרם השלימה בדיקותיה ודרישותיה, וכמו כן נראה לה כי הנושא הסביבתי צריך להיות נדון בפניה באופן מהותי. במהלך הדיון שנערך לפנינו הוצג בפנינו דו"ח היבטים סביבתיים שנערך על ידי מומחה מטעם העוררת, ובמסגרתו טופל גם נושא איכות האוויר והאקוסטיקה, כמו גם ובמיוחד נושא האבק והאמצעים הנדרשים על מנת לטפל במפגע זה בכל השלבים המוצעים במסגרת האלמנטים שבבקשה נשוא הערר. מנגד, המציאה הועדה המקומית בחינה של אותה בקשה על ידי חברה מומחית אשר מקום מושבה באזור התעשייה עצמו. אנו סבורים כי בנסיבות האמורות אותם מומחים נגועים בניגוד עניינים. לגופם של דברים נטען במסגרת המצגת שהוצגה לנו, יש לומר באופן מגמתי, כי לפארק התעשייה קיימת מדיניות סביבתית הננקטת על ידי מנהלת הפארק, וכוללת פעילות נקיה שאינה מזהמת, משנה זהירות בנוגע לחדירת פסולות ושפכים למי התהום, צמצום פליטת המזהמים, סמיכותו של הפארק לאתרי טבע, צירי תנועה ועוד, העדרה של אחסנה חיצונית, חזותו של אזור התעשייה והעדר מערכת ניטור. עוד נטען כי ממגורות חיטה פולטות חלקיקים, גורמות למטרדי יונים, מושכות מכרסמים, ומעוררות חשש לנפיצות בשל המרכיב האורגני הגבוה של האבק הנפלט ממגורות החיטה, ואחוז האבק המרחף הגבוה. למקרא טענות המשיבה דומה כי ענייננו בבניית מפעל מלט בלב ליבה של שמורת טבע, ולא היא. הגם שהמשיבה עושה כל אשר לעיל ידה על מנת להפוך את אזור התעשייה למעשה לאזור אחסנה הרי שסטטוטורית אין למגמה זו כל ביטוי בתכניות החלות במקרקעין.היפוכם של דברים. התכניות מתירות במפורש תעשייה ואוסרות למשל על אחסנה של תעשייה כימית. עסקינן באזור תעשייה המוגדר כך גם תבעי"ת, כאשר אותן תכניות כוללות גם הוראות סביבתיות כאלה ואחרות, אולם אין באותן הוראות כדי לשלול מיניה וביה השימוש לטחנת קמח אשר מקומה הטבעי באזור תעשייה. בחינתן של אותן הוראות מעלה כי באזור התעשייה מותרים "מפעלי תעשייה המיועדים לצורכי ייצור, מלאכה ואחסנה, עיבוד טובין, ואספקת שירותים. ובתנאי שיענו על דרישות תכנוניות וטכנולוגיות המבטיחות מניעת מפגעים סביבתיים ועמידה בדרישות דיני איכות הסביבה." (ר' סעיף 7 לתכנית גז / 401 / 10). במסגרת סעיף 13 לאותה תכנית מחויב טיפול בניקוז ותיעול, במתקני ביוב, בפסולת, ברעש ובאיכות האוויר (חיוב באמצעים שימנעו פליטה לאוויר של מזהמים, מכל מקור שהוא). כמו כן בסעיף 13.7.1 נקבע כי מפעלים מסוגים מסוימים דורשים חוות דעת יועץ סביבתי ברשות המוסמכת ובמסגרת זו נכללים גם מפעלים ושימושים עתירי אבק (לעניין זה התכנית מפרטת: כגון מפעלים לתעשיות הבניה, מגרסות, תעשיות אבן ושיש, מפעלי מלט בטון וכד'). חוות דעת כזו מותנית בהגשת מסמך סביבתי שהוכן על ידי יועץ מקצועי מטעם היזם והועדה המקומית יכולה לדרוש חוות דעת מקצועית או כל מסמך בדבר השפעות סביבתיות צפויות. תכנית גז / מק / 401 / 15, המהווה שינוי לתכנית גז / 401 / 10 קובעת בסעיף 10 שמירת איכות הסביבה כי לא תאושר הקמת מפעלים מסוג תחנות כוח, תעשיות פטרו כימיות, תעשיה כימית, תעשיית דשנים, תעשיית חומרי הדברה, בתי יציקה ומפעלים, משחטות, ומפעלים לטיפול בפסולת. כמו כן לא יאושרו מפעלי אסבסט, מכון פסדים, תשלובות כימיה ונפט, ובריכות חמצון. כן נקבע כי ניתן לאשר מפעלים מהסוגים הבאים בתנאי של מילוי דרישות סביבתיות: מוצרי מלט, מפעלי מתכת, טקסטיל, ייצור צבעים, אחסון גזים, תעשיית מוצרי מזון, שיש מרצפות ואבן, מעגלים מודפסים. נראה כי בתכנית המאוחרת ספציפיקציה של סוגי המפעלים אשר ניתנים או לא ניתנים להקמה ו/או ניתנים להקמה בתנאים. כך, נאסרה לחלוטין הקמת כל אחד מסוגי המפעלים המפורטים ברשימה הראשונה (תחנות כוח וכו'), והותנו דרישות סביבתיות בנוגע לרשימה השניה (מוצרי מלט וכו'). יש לציין כי טחנת קמח אינה מופיעה באף אחת מהרשימות וספק אם כלל מחייבת דרישות סביבתיות ייחודיות. קל וחומר לעניין ממגורות בלבד כמבוקש בבקשה נשוא הערר. יחד עם זאת, למען הסר ספק ונוכח הוראות התב"ע וכוונת המתכנן להקפיד באזור זה בין היתר גם על אוויר נקי, אנו סבורים כי יש לפרש לחומרא ולייחס החובות הסביבתיות המתארות לעיל גם על הבקשה נשוא הערר. אשר על כן ולאור כל האמור אנו סבורים כי הפתרון אשר מפורט בהחלטת הביניים שלנו הינו הפתרון הנכון גם לגופם של דברים, ולפיכך אנו מאמצים אותו גם בהחלטה זו. שמורה זכות ערר על כל החלטה חדשה לעניין התנאים המבוקשים. בכפוף לאמור הערר התקבל. בניהשומריםמבנההיתר בניה