אישור הממונה על הקרינה

אישור הממונה על הקרינה ערר זה הובא לשולחננו פעם נוספת, לאחר שבפעם הקודמת התבקשה העוררת להסביר מדוע לא תתקין המתקנים המבוקשים במרחק של כ - 150 מ' על אחד מהתרנים הקיימים. עסקינן במתקן שידור של חברת מירס המבוקש על גג בניין הצורפים במושב כפר דניאל. לאחר החלטת ועדת הערר הודיעה חברת מירס כי ערכה בדיקה יסודית של החלופה על היבטיה ואף כי מבחינת הנדסת רדיו אין מניעה להצבת אנטנות התקשורת על תורן קרקעי, אשר יוצב על דרום מזרח לבניין כפי שמציע ועד המושב, סבורה העוררת לאחר בחינת מכלול הנסיבות, ובכלל זה השיקולים הנופיים שהדבר אינו רצוי. עוד הסבירה העוררת כי באזור פתוח ובאזור בניה כפרית, מעודדת תמ"א 36 א' הצטרפות והשתלבות עם עצמים ומבנים קיימים בשטח, ולאחר בחינת מכלול הנסיבות סבורה העוררת כי יש להעדיף החלופה המבוקשת על ידה ולו מטעמים נופיים. לתמיכה בעמדתה צרפה העוררת הדמיה של התורן המוצע על ידי ועד המושב והועדה המקומית ממנה עולה כי מדובר בעצם בולט המעפיל על בניין הצורפים. לכך השיבה הועדה המקומית כי האתר שנבדק הוסכם על ידי ועד המושב, וחברת מירס ונבדק על ידי חברת פלאפון אשר פנתה לועדה המקומית והביעה את רצונה להקים בו אתר קרקעי שישרת באופן משותף את כלל החברות הסלולריות. לעניין הפגיעה הנופית טענה הועדה המקומית כי לא קיבלה את ההדמיות ולא בחנה את מהות הפגיעה בנוף ויש להביא שיקול זה למול שיקולים סביבתיים נוספים. דיון והכרעה ועדת הערר דוחה את טענות הועדה המקומית בנוגע ללגיטימיות של השיקול הבריאותי כשיקול מנחה בנוגע למיקום מתקני תקשורת. כפי שהבהרנו בעבר - חשש מפגיעה בבריאות הציבור אינו נימוק לגיטימי לסירוב לבקשה תואמת תמ"א. ר' למשל - ערר 147/11 פרטנר נ' חוף השרון,. לעניין זה אנו מפנים למשל ערר (בת ים) 5359/02 עובדי דואר בת ים ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה בת ים ואח' שם נקבע כדלקמן: "ועדת הערר היא מוסד תכנון וככזה יש לה כלים וסמכויות להכריע בשאלות תכנוניות המוצגות בפניה. כאשר מועלות בפני ועדת הערר טענות המבוססות על חשש מקרינה, אין בידי ועדת הערר יכולת מקצועית להתמודד עימן והיא אינה מוסמכת או מסוגלת להכריע בהן. לפי תמ"א 36 הגורם המקצועי האחראי לבדיקות הקרינה הוא הממונה על הקרינה הסביבתית במשרד לאיכות הסביבה. במסגרת הוראות התמ"א נקבעו הוראות מפורטות בנושא טווחי בטיחות לבריאות הציבור, למכשור רפואי ועוד, וכן נקבעו האישורים הדרושים בתנאי למתן היתר. בין אישורים אלה - אישור בכתב של הממונה על הקרינה לעמידת המתקן המבוקש בטווחי הבטיחות. משניתן אישור הממונה כאמור, אין מקום להטיל בו דופי, ולמוסדות התכנון אין ממילא כלים מקצועיים לבחון את החלטות הממונה." כן נפנה לעת"מ 1211/01 סלקום ישראל בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ואח', בו נקבע כי: "אין גוף כועדה המקומית יכול להיזון מהלכי רוח בציבור שאינם נשענים על תשתית עובדתית." וכן ערר 46/07 פרטנר תקשורת בע"מ נ' הועדה המקומית לתו"ב יהוד, קבעה ועדת הערר את הדברים הבאים, היפים לענייננו: "עצם מציאותם של מגורים, לא כן שכן מגורים מתוכננים בסמיכות לאתר, אינו מעלה ואינו מוריד, שכן אינה סיבה לדחייתה של בקשה תואמת תמ"א..." סיכומם של דברים משניתן אישורו של הממונה על הקרינה בנושא הבריאותי, איננו רואים מנדט על בסיס התשתית הסטטוטורית הקיימת להוסיף ולהתערב בנושא זה. כן נפנה לערר הר/5023/03 פרטנר תקשורת בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצלייה שם נקבע כך: "למרות התרשמותנו מכנות עמדתה של המשיבה 1 ורצונה להגן על תושביה ולהתחשב בחששותיהם המובנים, אין לנו אלא לקבל את הערר ולבטל את החלטתה. המשיבה 1 אינה הגוף המוסמך לשקול שיקולים ביחש לקרינת האנטנות ונזקיה, אין לה כישורים וכלים לכך, היא אינה מורכבת מאנשי מקצוע, ואין בידיה אפילו חוות דעת מקצועית מוסמכת המאשרת כי מדיניותה היא מדיניות ראוייה ונכונה בהיבט הבריאותי. לא זו בלבד שהמשיבה אינה מוסמכת לשקול שיקולים אלה, היא גם אינה נושאת באחריות להיבטים הקשורים לבריאות הציבור, ואל לה להתערב בהחלטותיהם של הגופים המוסמכים והאחראים לנושא זה. אם הייתה אי ודאות בנושא לפני אישורה של תמ"א 36א', באה תכנית המתאר הארצית וקבעה כללים ברורים. מגבלות הבטיחות של האנטנות נקבעו בתמ"א. חישובם ואישורם של טווחי הבטיחות מוטלים על הממונה על הקרינה הסביבתית במשרד לאיכות הסביבה. פרק ה' לתמ"א קובע מהם האישורים הנדרשים כתנאי למתן היתר, והראשון שבהם הוא "אישור בכתב של הממונה לאחר שמולאו דרישותיו על פי כל דין לצורך מתן אישורו, לעמידה בטווחי בטיחות…ובתוספת חתימתו על המפה על פי סעיף 16 המאשרת את קיום טווחי הבטיחות כפי שקבע". כפי שהועדה המקומית אינה מתערבת באישורי הג"א או מכבי האש, הנדרשים לגבי היתרי בניה למבנים מסוימים, וכפי שרשות הרישוי הפועלת מכוח חוק רישוי עסקים אינה מתערבת בשיקולי המשטרה בנושאים המסורים לאשורה, כך אל לה לועדה המקומית להתערב בסמכויות שהוקנו על פי חוק ועל פי תכנית המתאר הארצית לרשות הממשלתית המופקדת על איכות הסביבה. יש להפריד בין האחריות להקמת האנטנה כמבנה פיזי, לבין השימוש בה כמתקן תקשורת. ההקמה הפיסית היא זו הטעונה היתר בניה, מעצם היות האנטנה "בניין" כהגדרתו בחוק התכנון והבניה. הפעלת האנטנה והשימוש בה טעונים היתר - להפעלה מהגורם המוסמך לכך שהוא הממונה על הקרינה הסביבתית במשרד לאיכות הסביבה. התערבותה של המשיבה בנושאי קרינה ומניעת הצבת אנטנות על סמך רצון להפיס את התושבים אך ללא בסיס מקצועי ומדעי, היא בגדר חריגה מסמכותה במקרה הטוב, ובמקרה הגרוע- היא עלולה לגרום נזק גדול יותר לתושבים על ידי הצבת אנטנות מרוחקות הגורמות למכשירי הטלפון שברשותם לשדר בעוצמות גבוהות יותר. למעלה מן הצורך אנו מזכירים כי תמ"א 36א היא תכנית מתאר הארצית המצויה, בהיררכיה של התכניות, בראש הפירמידה. סעיף 131 לחוק התכנון והבניה קובע: "תכנית המתאר הארצית - כוחה יפה מכל תכנית אחרת, אם לא נאמר אחרת בתכנית המתאר הארצית". המשיבה כפופה איפוא להוראות תכנית המתאר הארצית כפי שהיא כפופה להוראותיהן של תכניות מתאר ארציות אחרות, והיא חייבת לתת היתרי בניה התואמים את הוראות תכנית המתאר הארצית תוך שימוש בסמכויות ובשיקול הדעת המוגבלים המוקנים לה במסגרת תכנית זו. מאחר והוצגה בפנינו החלטתה של ועדת הערר במחוז דרום בנושא דומה, נבהיר כי אנו חולקים עליה במידה רבה. כפי שציינו לעיל, הועדה המקומית אינה נושאת באחריות לבריאות הציבור ואינה מוסמכת לשקול שיקולים מקצועיים בדבר נזקי קרינה, נושא בו אין לה כל יתרון מקצועי על כל תושב מן השורה. אחריותה של הועדה המקומית היא להבטיח, כי היתר בניה להתקנת אנטנה יוצא רק לאחר שניתנו לו כל האישורים המוקדמים הדרושים לכך על פי הוראות התמ"א". יחד עם זאת, אנו סבורים כי יש ממש בפתרון המאחד את כל חברות הסלולרי על גבי עמוד אחד, במיקום המוצע משום שיפור בהיבט הנופי ביחס ל"יער האנטנות" המצוי על בניין הצורפים, מה עוד שהמיקום נמוך טופוגרפית מהמיקום המקורי במרכז המבקרים של "הצורפים" וכן מצוי בשולי היישוב ולא בחזיתו כפי שהיא משתקפת מכביש 1 וכביש 6. אשר על כן ולאור האמור אנו סבורים כי יש לקצוב פרק זמן של 4 חודשים במהלכו יוכל ועד המושב להשיג את הסכמת כלל חברות הסלולר אשר מתקניהן ממוקמים על גג בניין הצורפים, למעבר למיקום החדש בצוותא חדא. היה ותושג ההסכמה בפרק הזמן האמור תצטרף גם העוררת למיקום האמור, ואם לא יסתייע תתיר הועדה המקומית לעוררת להצטרף אף היא אל גג בניין "הצורפים". קרינה / רדיואקטיביות