דחיית בקשת פטור מהגשת שומה נגדית

ביום 29.3.11 ניתנה החלטה לפיה נדחתה בקשת הפטור מהגשת שומה נגדית כן הודגש בהחלטה כי "נימוק של מהנדס אזרחי איננו נימוק לפטור מהגשת שומה נגדית, בוודאי שכך כאשר בהודעה מיום 22.3.11 הודגש כי ישנו ערעור גם על גובה השומה." לבסוף נאמר כי: "על העורר להגיש שומה נגדית במועד". ביום 11.4.11 ביקשה המשיבה לדחות את הערר נוכח הקבוע בחוק לעניין המסמכים שיש להגיש עם הגשת ערר ולאור המועדים הקבועים בחוק וציינה כי עד כה טרם התקבל אצלה עותק מהשומה הנגדית. בהחלטה מיום 12.4.11 נקבע כי על העוררת ליתן תגובה תוך 14 יום. בהתאם לאישורים במזכירות ועדת הערר הומצאה ההחלטה בפקס לעוררת ביום 13.4.11. חלפו להם חודשים רבים, והנה ביום 6.5.12, בחלוף למעלה משנה ממועד ההחלטה, הוגשה תגובת העוררת ובה היא חוזרת על טענתה כי יש לפטור אותה משומה נגדית. לא הוגשה עד היום שומה שנערכה מטעם העוררת. כאמור, ניתנה החלטה לפני למעלה משנה ובה כבר נדחתה בקשת העוררת לפטור מהגשת שומה מטעמה, והיא חויבה להגיש שומה נגדית במועד. העוררת מטעמיה היא, בחרה שלא לקיים את ההחלטה ואף לא הגיבה להחלטות אחרות שניתנו כאמור לעיל, אלא רק כעבור למעלה משנה, וזאת רק בעקבות בירור שנעשה ע"י מזכירות ועדת הערר. לעוררת ניתנה ארכה רבה, הרבה לפנים משורת הדין והיו לה הזדמנויות רבות להשלים את המסמכים שהיה עליה להגיש עם הגשת הערר, כקבוע בתקנות 2 ו - 3 לתקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק), התשע"א-2010, ולהגיש את השומה הנגדית כפי שנקבע כהחלטה מיום 29.3.11. למרות זאת, בתגובתה שהוגשה באיחור רב, היא למעשה מערערת על ההחלטה, ולא מצרפת שומה נגדית מטעמה, גם לא כעבור למעלה משנה מאז הגשת הערר ולמרות ההזדמנויות שהיו לה לעשות כן לפנים משורת הדין. ככל שלעוררת טענות כנגד החלטת ועדת הערר לפיה היה עליה להגיש שומה מטעמה במועד, הרי שהמקום לערער על כך איננו בוועדת ערר (וממילא גם חלף זה מכבר המועד לעשות כן. ההחלטה כנגדה טוענת העוררת, ניתנה כאמור, ביום 29.3.11). אם כן, עד היום טרם הוגשה שומה מטעם העוררת למרות שחוייבה לעשות כן בהחלטה מיום 29.3.11, ומהודעתה מיום 6.5 עולה למעשה, כי גם אין בכוונתה לעשות כן. תקנה 3(ג) לתקנות סדרי הדין (לעיל) קובעת: "לא המציא העורר את המסמכים המפורטים בתקנות משנה (א) [ובכללם - סעיף 3(א)(8) "שומה שנערכה מטעם העורר" - כ.פ.]. "במועד שנקבע בחוק או במועד שקבעה הוועדה לפי תקנת משנה (ב) יראו את העורר כאילו חזר בו מהערר." אשר על כן, בנסיבות העניין ולאור כל האמור לעיל, יימחק הערר. לפנים משורת הדין אין צו להוצאות. מיסיםשומה