סמכות ועדת הערר לדון בשומה מוסכמת אשר נערכה לפני תיקון 84

סמכות ועדת הערר לדון בשומה מוסכמת אשר נערכה לפני תיקון 84 השתלשלות העניינים בערר שלפנינו היא כלהלן: ביום 5.9.10, הוציאה המשיבה דרישת היטל השבחה בגין בקשה להיתר בנייה. לאחר ישיבה של הצדדים ביום 28.9.10, הוציאה המשיבה דרישת היטל השבחה נוספת, אשר כללה גם את תכנית בי/351, ואשר משום מה נושאת גם היא את התאריך 5.9.10. המשיבה טוענת, כי שומה זו הוצאה לאחר שבישיבה המשותפת התברר לשמאי המשיבה כי טעה ולא כלל את תכנית בי/351 בשומתו הראשונה, וכי בטעות לא שונה גם תאריך הוצאת השומה השנייה. ביום 11.10.10, הוצאה שומה שלישית על ידי המשיבה, אשר לא כללה את תכנית בי/400. המשיבה הסבירה את הוצאת השומה השלישית על ידה בכך, שרק בעקבות פניית העוררים לשמאי, בעקבות ישיבה נוספת ביום 11.10.10, נודע לשמאי המשיבה על קיומה של שומה מוסכמת מיום 18.8.98, אשר כללה את תכנית בי/400, ולפיכך הוציא תכנית זו משומתו הקודמת, ולכן שלח שומה חדשה. בדיון בפנינו, הוסיפה המשיבה וטענה, כי לוועדת הערר אין סמכות לדון בשומה מוסכמת אשר נערכה טרם תיקון 84. העוררים טוענים, כי אין לחייבם בגין השומה המוסכמת, היות והחוב בגינה התיישן, מאחר ומאז הוצאת השומה המוסכמת, לא שלחה המשיבה דרישת תשלום בגינה. כן נטען, כי מאחר ובשנת 1998 היה מימוש בשל הליכי פירוק מרצון, והיטל ההשבחה לא נגבה אז, לא ניתן יותר לפנות לעוררים ולדרוש היטל השבחה בגין תכנית בי/400. בדיון בפנינו, העלו העוררים טענות בנוגע למעמדה של עוררת מס' 1 כחברה בפירוק מרצון, ואף טענו כי אין מדובר באותה אישיות משפטית משנת 1998. לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו במסמכים הרלבנטים, להלן החלטתנו: אשר לטענות ב"כ העוררים לעניין מעמדה של עוררת מס' 1,עיון בכל המסמכים שצורפו והוצגו בפנינו, לרבות על ידי עוררת מס' 1, מעלה, כי בכל המסמכים- החל מהמסמכים בשנים 1997, 1998, וכלה בהסכם השכירות (נספח א') מיום 17.3.10, אשר צורף על ידי העוררים, ובמסמכי הערר שבפנינו - מופיעה אותה עוררת מס' 1.טענת ב"כ העוררת, כי הליכי הפירוק מרצון לא הסתיימו וכי לא הושלמה העברת הזכויות לבעלי המניות עקב העדר אישור מהמשיבה על תשלום חובותיה, אין בה כדי לשנות את העובדותכפי שהוצגו בפנינו, ואת מעמדה המשפטי של עוררת מס' 1, אשר לא השתנה מאז השומה המוסכמת ועד לדיון בפנינו. טענת ההתיישנות במקרה שלפנינו, נטענה לגבי שומה מוסכמת. בעניין זה, לא ירדנו לסוף דעתם של העוררים, שכן אין מדובר כלל במקרה בו המשיבה "ישנה" על זכויותיה, אובמקרה בו "התרשלה" ולא גבתה חובות, ואין הדבר דומה כלל לאמור בעעמ/1164/04, עיריית הרצליה נ' דניאל יצחקי, שהוזכר ע"י העוררים בעניין זה. העוררים היו צד להליכי השומה המוסכמת. שמאי מטעמם ייצג אותם מול שמאי המשיבה והיא גם נחתמה על ידי שני הצדדים. איננו מקבלים את הטענה,כי המשיבה "ישנה" על זכויותיה, שכן היו הליכים בין הצדדים,בענין היטל ההשבחה, ואין גם מחלוקת ביניהם כי לבסוף אף נחתמה שומה מוסכמת.כפי שהיה נעשה טרם תיקון 84, לאחר שהצדדים היו חותמים על שומה מוסכמת, היה הנישום משלם את היטל ההשבחה, על פי הסכום שנקבע בשומה המוסכמת. העוררים בחרו, מטעמיהם הם, שלא לשלם את השומה המוסכמת. אין מחלוקת כי עד היום לא שולם היטל השבחה בגין תכנית בי/400. העוררים גם אינם חולקים על כך, כי מדובר בתכנית משביחה. מנגד, המשיבה הוציאה תחת ידיה כמה שומות היטל השבחה, אשר ערכיהן שונים באופן מהותי אלה מאלה , גם בכל הנוגע לגובה ההשבחה בגין תכנית בי/400. סבורים אנו גם, כי התנהלות המשיבה, במקרה שלפנינו, איננה נקייה מספקות, בכל הנוגע להוצאת שומות היטל השבחה בזו אחר זו.גם אם נפלה טעות אנוש,כטענתה, הרי שבכל מקרה חובה היה על המשיבה, כרשות ציבורית,להבהיר ולהסביר בכתב, בשומות שהוציאה, מדוע עשתה כן, ומדוע הוציאה דרישות היטל השבחה בזו אחר זו, אחר זו. כמו כן, איננו מקבלים את טענת המשיבה, המלינה כנגד העוררים, על כך שלא "גילו" לה על קיומה של השומה המוסכמת. בעניין זה, אין על המשיבה אלא להלין גם על עצמה, שהרי מדובר בשומה מוסכמת,האמורה היתה להיות גם בידיעתה היא ולהימצא ברשותה, בדיוק כשם שהיא נמצאת ברשות העוררים. סבורים אנו, כי במקרה שלפנינו, שני הצדדים לא פעלו כראוי וכי על כל אחד מהם להלין על עצמו בנוגע להשתלשלות העניינים כפי שתוארה ע"י כל צד, כנגד משנהו. לגופו של עניין, ולאחר כניסתו לתוקף של תיקון 84 לחוק, מצווים אנו להגיע למצב, בו שומות היטל ההשבחה אשר יצאו תחת ידיהן של הועדות המקומיות, תהיינה שומות אמת, ותשקפנה את ההשבחה לאשורה. בעניין זה, על מנת שלא להאריך, נסתפק בהפניה גם לפ"ד דירות יוקרה, וגם להחלטותינו הרבות בהקשר זה. נוכח הפערים המהותיים בין השומות של המשיבה עצמה,לעניין גובה ההשבחה בגין תכנית בי/400, אנו מחליטים על מינוי שמאי מייעץ, אשר יקבע את ההשבחה בגין תכנית זו, וכפועל יוצא מכך, את היטל ההשבחה שעל העוררים לשלם. לאחר מתן חוות דעת השמאי המייעץ, תנתן לצדדים הזדמנות לטעון לגביה, ובכפוף להיקף הטענות המצומצם שניתן לטעון כנגד חוות דעת שמאי מייעץ, וזאת תוך 14 יום מיום מתן חוות הדעת.לעניין היקף ההתערבות המצומצם של ועדת הערר בחוות דעת השמאי המייעץ, תשומת לב הצדדים כי עליהם גם ליישם את העקרונות שנקבעו לאחרונה בעמ"נ33103-02-12 גלר דוד ואאורה ו-261 אח'ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייהחולון ואח'ועמ"נ 47496-02-12 משרד התחבורה ואח' נ' גלר ואח' ואח',לענין מהות הטיעונים המצומצמים אותם ניתן לטעון בענין חוות דעת השמאי המייעץ שלאחר תיקון 84 לחוק. העדר תגובה מהצדדים בפרק זמן זה, משמעותה הסכמתם לחוות דעת השמאי המייעץ. בנסיבות העניין, לא מצאנו ליתן צו להוצאות. מיסיםעררשומהועדת ערר