בניה ללא היתר דירה בקומת המחסנים, קומה (1-) ופיצול, ללא היתר, לשתיים או לשלוש יחידות

בנה ללא היתר דירה למגוריו בקומת המחסנים, קומה (1-), פיצל, ללא היתר, לשתיים או לשלוש יחידות, המושכרות על ידו למגורים ולעסק. בהיתרי הבניה שהציגה המשיבה בדיון, לא מופיע כלל בקומה (2-) פיצול של יחידות דיור, והמשיבה אף נקטה בהליכים כנגד העורר בענין זה. כן טענה אין זכאות לפטור מאחר ושטח הדירה עולה על 140 מ"ר, וכי לעורר כמה דירות בבנין. בדיון בפנינו טען העורר כי אחד הנכסים בקומה (2-) משמש כמקום עבודה או חדר עבודה עבור אשתו, בכל מקרה לא מדובר במגורים. התברר גם, כי הכתובת לגביה התבקש הפטור בערר, רחוב שבזי, איננה כתובת הבנין, אלא, רחוב אבן גבירול. הכניסה האחורית של הבניין, שהיא כניסה צרה לקומה (2-) קומת מחסנים, פונה לרחוב שבזי. גם ענין זה, בין אם מקורו בטעות בתום לב או אחרת, לא הוברר עד תום. מאחר והתברר כי בערר לא פורטו כל העובדות הרלבנטיות, ופורטו בו עובדות חלקיות בלבד, ואף עובדות בלתי מדויקות, ניתנו כמה הזדמנויות, הרבה לפנים משורת הדין, להשלמת עובדות ולהגשת מסמכים, כל זאת בנסיון לקבל תמונה עובדתית ברורה בנוגע לנכס לגביו מבוקש הפטור ולבחינת קיום תנאי הפטור המבוקש. נוכח אי הבהירות הרבה אף החלטנו הפעם לערוך סיור במקום. שמענו בהרחבה את הצדדים בכמה דיונים שהתקיימו בפנינו ואת העורר עצמו. סופו של דבר, גם לאחר כל ההזדמנויות הרבות שניתנו, הרבה לפנים משורת הדין, ליתן הסברים, להשלים עובדות ולהגיש מסמכים, לא ניתנו הסברים מנחים את הדעת, ולא הוצגה בפנינו תמונה עובדתית מלאה וברורה ביחס לנכס לגביו מבוקש הפטור, וביחס לחלותם של תנאי הפטור. כן התברר במהלך הדיון, כי לא נעשו כל הבירורים הנדרשים טרם הגשת הערר, כפי שראוי היה לעשות, ובכך ניתן היה לחסוך את ההליכים, אם לא הליכי הסרק, שהתנהלו בפנינו. בנסיבות אלו, יש לזקוף לחובתו של העורר, וליתן גם משקל רב לכך, כי הוצג מידע חלקי בלבד בכתב הערר אם לא בלתי מדויק. לא הוצגו בפנינו כל העובדות והמסמכים הרלבנטים, לא בכתב הערר, ואף לא במהלך ההליכים הרבים שהתקיימו וההזדמנויות הרבות שניתנו במהלך בירור הערר. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בעובדות ובמסמכים שהם לחובתו של העורר. על המשקל שיש ליתן לכך עמדנו בכמה וכמה מהחלטותינו בין היתר, ערר (מרכז) 255/06 חב' ראשל יזום וניהול נכסים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה רעננה ואח'; ערר (מרכז) 8161/11 חברת הוניגמן ובניו בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ראשון לציון, ועוד. אשר על כן, מכל הטעמים האמורים, הערר נדחה, הן על הסף והן לגופו. ב"כ העורר ביקש בשלהי הדיון האחרון שהתקיים בפנינו, ולקראת סופם של כל ההליכים שהתקיימו בערר, למשוך את הערר, ללא הוצאות. בקשה מעין זו ראוי היה לכל היותר כי תוגש בתחילתו של ההליך, ולא לקראת סופו, ובוודאי לא לאחר כל ההליכים והדיונים שהתקיימו בערר. כאמור לעיל, לו היה נערך בירור עובדתי מקדים על ידי מי מטעמו של העורר, לרבות ביקור במקום, דבר שלא נעשה כפי שהתברר בדיון, טרם הגשת הערר, ייתכן והיו נמנעים כל ההליכים בערר. אשר על כן, לא מצאנו להיענות לבקשה למשיכת הערר בשלב כה מאוחר של הדיון. ראוי היה לנהוג בבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה" בכל הנוגע לעצם הגשת הערר בכלל. הערר נדחה אם כן, הן על הסף והן לגופו. בנסיבות העניין, היה מקום אף לפסוק הוצאות לדוגמא בערר זה. ב"כ העורר ביקש להתחשב בעניין זה. לאחר התלבטות, החלטנו לבסוף, ולו יהא זה הרבה לפנים משורת הדין, לפסוק הוצאות בלבד, בסכום של 8,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. אולם יש לקחת את הערותינו לתשומת לב, מכאן ולהבא. יחד עם זאת, בנסיבות הענין, יש לקחת בחשבון גם את התנהלות המשיבה בהליכים הרבים שהתקיימו בערר זה. המשיבה לא מילאה אחר ההחלטות השונות שניתנו על ידי ועדת הערר בהליכים שהתקיימו בערר, עד כי נדרש היה ליתן החלטה לפיה תחוייב בהוצאות אם לא תעשה כן. עניין זה בלתי תקין ובלתי ראוי הוא. על המשיבה, בהיותה גוף ציבורי ונאמן הציבור, להקפיד הקפדה יתירה, ולמלא אחר כל החלטות ועדת הערר, ככתבן, כלשונן, במלואן, ובמועדן. אשר על כן, בנסיבות העניין נוכח התנהלות המשיבה, יופחתו ההוצאות ב- 60%. סוף דבר אם כן, העורר ישא בהוצאות המשיבה, בסך של 3,200 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. בניהמקרקעיןבניה ללא היתרמחסן