חישוב היטל ההשבחה בבקשה להקלה

חישוב היטל ההשבחה בבקשה להקלה עקרון ראשון - שווי המקרקעין ללא הקלה לעומת שווי המקרקעין לאחר שאושרה ההקלה: 31. כפי שכבר קבעה ועדת ערר זו בעבר, וכן ועדות ערר במחוזות אחרים, היטל ההשבחה להקלה נקבע אף הוא בהתאם לפער בין שווי המקרקעין במצב הקודם לבין שווי המקרקעין במצב החדש. 32. ר' ערר ירושלים 98/11 רון אלה ואח' נ. הועדה המקומית ירושלים: "מושכלות היסוד של היטל ההשבחה הינם כי היטל זה מוטל על הפער בין שווי המקרקעין לפני ואחרי האקט התכנוני. ההלכה כי על מנת לקבוע את היטל ההשבחה יש להעריך את שווי המקרקעין לפני ואחרי האקט התכנוני עולה באופן מפורש הן מלשון החוק המגדירה את ההשבחה כ- "עליית שוויים של מקרקעין עקב..." והן מהפסיקה הענפה בנושא." 33. וכן ר' ערר (ירושלים) 135/11 אלון נ. הוועדה המקומית מטה יהודה. 34. לפיכך, כאשר עורכים שומת היטל השבחה לבקשה להיתר הכוללת הקלה, יש לשום את שווי המקרקעין במצבם ללא ההקלה וכן את שווי המקרקעין במצבם לאחר ההקלה. 35. אכן, לעיתים אין צורך לשום את מלוא שווי המקרקעין במצב הקודם ובמצב החדש היות ושווי זה אינו משתנה כתוצאה מההקלה, ולכן ניתן לשום רק את הפער בין המצבים." בהתאם לדברים אלו יש לבחון את השומה המכרעת נשוא ערר זה. הטענה העיקרית בערר שלפנינו כנגד השומה המכרעת היא, כי השמאית המכריעה שמה את ההקלות בלבד, במנותק משווי המקרקעין, וכך, נטען כי, למרות ששווי הנכס ירד לשיטת העוררים, נוצרה השבחה. עיון בשומה המכרעת מעלה כי הגם שיש התייחסות לעניין זה בעמוד 10 לשומה המכרעת, לא ברורים הדברים די הצורך, כמו גם תוצאתם, לעניין התחשיב שבעמוד 18 לשומה המכרעת. אשר על כן על השמאית המכריעה לנמק ולהסביר האם הכוונה היא כי חל במקרה האמור מה שהודגש וצוטט על ידינו בסעיף 35 לערר בנדהיים, היינו: כי שווי המקרקעין ללא ההקלה לא השתנה בשני מצבי התכנון, ולפיכך נקבע כפי שנקבע בשומה המכרעת, שאם לא כן יש לתקן את השומה המכרעת ולשום את שווי המקרקעין במצבם ללא הקלה ואת שווי המקרקעין במצבם לאחר ההקלה, לצורך קביעת ההשבחה והיטל ההשבחה הנגזר ממנה. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. בניההיטל השבחההקלה (תכנון ובניה)