שיקול דעת בית המשפט בשחרור לחלופת מעצר

קיימת עילת מעצר סטטוטורית על פי סעיף 21 (א) (2) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), תשנ"ו-1996. חלופת מעצר בבש"פ 7943/09, עדאל זובידאת נ' מדינת ישראל, סיכם בית המשפט את ההלכה הנוגעת להפרות תנאים כדלקמן: "בית משפט זה הדגיש לא אחת כי הקפדה על תנאי השחרור היא הכרחית, משום שהפרה פוגעת באמון שבית המשפט יכול ליתן בנאשם, והרי אותו אמון הוא תנאי בסיסי לשחרור הנאשם לחלופת מעצר. מעבר לכך, יש לקיים את התנאים המגבילים בקפידה על מנת שניתן יהיה לשמר את מוסד חלופת המעצר...ואולם, לצד הכלל האמור התגבשה ההלכה...לפיה בית המשפט אינו מחויב לבטל את השחרור ולהחזיר את הנאשם למעצר בכל מקרה בו מופרים תנאי השחרור. בסופו של דבר ההחלטה אם לבטל את השחרור לחלופת מעצר, או ליתן לנאשם שהפר לכאורה את התנאים לשחרורו לחלופת מעצר הזדמנות נוספת, היא נושא שעל בית המשפט להחליט בו על פי שיקול דעתו תוך התחשבות בנסיבותיו הקונקרטיות המיוחדות של המקרה הנתון." עוד הפנה בית משפט בעניין זה לבש"פ 3991/08 ביטון נ' מדינת ישראל, שם צוינה ההלכה לפיה ההחלטה אם לבטל את השחרור בערובה מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט הבוחן את נסיבות העבירה, נסיבותיו של העבריין וטיב ההפרה. חלופת מעצרמעצר