תוספת פרגולות בקומת קרקע לבית קיים

תוספת פרגולות בקומת קרקע לבית קיים + ריצוף גינתי + דק, במקרקעין הידועים כחלקה 40 גוש 3704, רחוב בנימין 35 ברחובות (להלן: "המקרקעין"). הבקשה כללה הקלה בשל מיקומן של פרגולות בקו בניין 0, פרגולה אחת בהיקף של כ - 11 מ"ר בגבול המערבי ופרגולה אחרת בהיקף של כ - 19 מ"ר בגבול הצפוני. העוררת מתגוררת בבית המצוי מדרום מערב למקרקעין במרחק של כ - 15 מ' כאשר בית העוררת נמצא סמוך לבניין לשימור המצוי בקדמת המגרש בו נמצאים המקרקעין, ואילו המקרקעין גובלים ברובם בבית אחר שנמצא מצפון לבית העוררת. העוררת טוענת כי ההקלה בקו בניין פוגעת ברווח בין הבניינים ותהפוך את השטח לשטח בנוי ובכך לגיבוב מבנים. שטח הריצוף הגנני אינו מפורט דיו, וכמו כן העוררים הגביהו את הגדר הדרומית שלא כדין לגובה של כ - 2.5 מ'. המשיבים השיבו כי הם משפחה שבורכה ב - 7 ילדים, הם מבקשים לבנות הפרגולות האמורות בין היתר לצורך הקמת סוכות בחג הסוכות, כאשר אחת מהסוכות אמורה לשמש לשינה להורים והאחרת לשינה לאורחים. הועדה המקומית טוענת כי על פי תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית) התשס"ב - 2002, ניתן להתיר סטייה בקו בניין של פרגולה, כמבוקש כאן, כי ריצוף השטח הגנני מסומן ומכל מקום אינו כלול במניין השטחים הפתוחים הציבוריים, וכי החלטת הועדה המקומית כוללת טיפול בנושא הגדר. החלטתה ועדה המקומית קבעה כדלקמן: "לטענה כי הפרגולה מבוקשת בתחום המרווח הצדדי בין השכנים עד לקו בניין 0, ומשום שהקירבה של הפרגולה תהווה פגיעה בפרטיות, לדחות את ההתנגדות, הפרגולה מרוחקת מבית המגורים של העוררת ומבוקשת בחצר דירת הגן של המבקשים. לטענה כי קיימת בניה של גדר מעץ מעל הגדר הקיימת, במסגרת הבקשה יש להסדירה כחלק מהיתר הבניה." דיון והכרעה איננו רואים לנכון לשנות מהחלטת הועדה המקומית, מדובר בניצול זכויות מוקנות בדין, לבניית מצללות בחצר ביניהן ההגדרות וההוראות הבאות: "מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו". תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב - 1992, מגבילות את שטח המצללה בחצר בית מגורים עד 15 מ"ר, או עד 1/5 משטח החצר, הכל לפי הגדול יותר, ובלבד ששטח המצללה לא יעלה על 50 מ"ר. כמו כן תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970, מאפשרות בסעיף 4.09 (12) הקמת מצללה הבולטת מעבר לקו הבניין עד 40% אל תוך המרווח ובלבד שהיא בנויה מחומרים קלים, כגון, עץ, מתכת או פלסטיק. הפרגולות נשוא הערר עומדות בכל ההוראות למעט נושא החריגה מקו הבניין, ולכן התבקשה ההקלה. תקנה 4 (ט) לתקנות התכנון הבניה (סטייה ניכרת מתכנית) , התשס"ב - 2002, מאפשרת להתיר הקמת בניין או חלק מבניין במידות העולות על אלה הקבועות בפרט 4.09 לתוספתה שניה... למעט הפריטים המפורטים בתקנה זו ומכוח זה, ניתן לבקש הקלה לצורך הקמת פרגולות בקו בניין 0. אנו מוצאים כי הבקשה במקרה דנן הגיונית, מדובר בשימוש לגיטימי בחצר הבית, בהיקף המותר בחוק. לא זו אף זו לא אחת קבענו כי: "ועדה זו עקבית בגישתה לפיה אינה בוחנת כליות ולב ועצם קיומן של פונקציות מסוימות אינו מלמד בהכרח על כוונה להפר הדין שכן אדם הינו בבחינת חף מפשע." אשר לנושא הגדר, הועדה המקומית קבעה בהחלטתה כי יש להסדירה כחלק מהיתר הבניה ולעניין זה נוסיף כי לטעמנו יש לקבוע כי הגדר בגובה העולה על 1.5 מ', ביחס לפני המקרקעין הגבוהים, ככל שתתבקש, ראוי כי תבוצע מחומר שקוף. אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה. פרגולהקומת קרקע