ערר שינוי בגובה גדר מזרחית אחורית

ערר שינוי בגובה גדר מזרחית אחורית בגוש 3741 חלקות 386, 387. המבקשים, הם העוררים, מבקשים להנמיך את גובה הגדר ביחס למפורט בהיתר שהוצא בשעתו לבתיהם אשר מצויים בבניה עתה, הואיל ואין חולק כי בוצעו בשטח עבודות אשר הנמיכו את פני הקרקע ביחס לפני הקרקע הטבעיים המקוריים. המקרקעין נשוא הערר גובלים ממזרח ברצועת שצ"פ מתרחבת בצורת משולש, הגובלת היא ממזרח בגן לאומי מיועד "גבעות נס ציונה". ברי כי השינויים שנעשו במפלס הקרקע נוגעים הן לשטח השצ"פ והן לחלק מהגן הלאומי המיועד הנ"ל. לטענת העוררים הם אינם אחראיים לשינויים שנעשו בשטח הגן הלאומי ו/או השצ"פ והאחרונים הינם תוצאת פעולתם של בעלי אינטרסים בתחום כריית חול וכיו"ב. המשיבה לעומת זאת סבורה כי העוררים הם האחראים לשינוי פני השטח ולכן גורמיה הורו שלא לדון בבקשה עד השבת המצב לקדמותו. דיון והכרעה: בהיעדר החלטת הועדה המקומית בבקשה ובהיעדר חלוף התקופה הקבועה בסעיף 157 לחוק, אין באפשרותנו להזדקק עתה לבקשה. יחד עם זאת, ראינו להעיר כדלקמן: ראשית, אנו מפנים את תשומת לב הצדדים כולם להוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, התש"ל 1970) ובמיוחד להוראות תקנה 4.09 ס"ק 1 וס"ק 2 הקובעים כדלקמן: גדר שגובהה 1.5 מטרים לכל היותר ובאזורים שאינם מיועדים למגורים - 2 מטרים לכל היותר - מפני הקרקע הגבוהים ביותר, הסמוכים לגדר; קיר תומך ובלבד שלגבי קיר תומך שבגבול מגרשים שגובלים זה עם זה, לא יעלה צירוף גובהו עם גובה הגדר הבנויה עליו מפני הקרקע הגובלת עמם - על 3 מטרים; ואולם אם בשל הפרש גבהים שבין אותם מגרשים, יש לבנות קיר כאמור בגובה העולה על 3 מטרים - לא יהא הקיר רצוף אלא מדורג בקפיצות אופקיות של 0.6 מטרים; לעניין זה יש לציין, כי גובה הגדר במקרה דנן נמנה מפני הקרקע הטבעיים טרם השינוי. שנית, מומלץ לועדה המקומית, לרשות הטבע והגנים, לעירית נס ציונה ולמועצה המקומית גן רווה להתוות הפתרון בנוגע לתיחום שטח הגן הלאומי המוצע. מדובר באינטרס לאומי חשוב אשר כל הגופים הנ"ל אמונים על יישומו ושמירתו. אגב אורחא, יוזכר לעניין זה כי אף למשרד הביטחון ייתכן וקיים אינטרס בשטח נוכח מעבר צינור הנפט העובר ברכס בחלקו המערבי של הגן. אשר על כן ולאור האמור, הדיון מוחזר לוועדה המקומית אשר תיתן החלטתה בתוך 30 יום מהיום. עררגדר