ערר לאשר בניית בית כנסת חדש מעל גן ילדים קיים, כולל פיתוח חצר, תוספת ממ"ד לגן ילדים

ערר לאשר בניית בית כנסת חדש מעל גן ילדים קיים, כולל פיתוח חצר, תוספת ממ"ד לגן ילדים. הבקשה כללה הקלה בתכסית קרקע. והוגשה בנוגע למקרקעין הידועים כחלקות 899, 877, 876, בגוש 6189, שכתובתם ברח' הנשיא 15 בגבעת שמואל (להלן המקרקעין). מדובר בבניית קומה של בית כנסת מעל גני ילדים (קומה מפולשת אחת הכוללת גם גלריה לעזרת נשים) ותוספת ממ"ד לשני צרכי הציבור. וכך החליטה הועדה המקומית: "1. לדחות את ההתנגדות של רויטל יצחק: תכנית פינוי בינוי אשר אישורה יארך מספר שנים אינו מהווה סיבה לעצור בקשות להיתר התואמות את התב"ע במיוחד בבנייני ציבור אשר הצורך בהם רב. 2. לדחות את ההתנגדות של קמפינו דן: הבקשה תואמת את התב"ע החלה במקום המאפשרת בנית בית כנסת. 3. לדחות את ההתנגדות של אלי סמיה, ניר אטיה ואחרים: תקן חניה לבית כנסת המוגדר בתקנות הינו 0 לא נדרשות חניות. בעיית רעש במתחם - מותרת בנית מבני ציבור לשימושים שונים כולל בית כנסת. פרסום לקוי של תכנית - לא מדובר בתכנית אלא בבקשה להקלה להיתר על פי סעיף 149 לחוק והפרסום בוצע כדין. 4. לדחות את ההתנגדות של משפחות גבאי, לייבלינג, זלדיס, גרצמן: ההתנגדות היא לעצם הקמת בית כנסת ולא להקלות המבוקשות. בשטח חום מותרת הקמת ובנית בית כנסת על פי תכנית החלה במקום. 5. לאשר את הבקשה לרבות קווי בנין והקלה בתכסית הקרקע בתנאים הבאים: א. מילוי גיליון דרישות והערות טכניות. ב. חזיתות באישור אדריכלית הועדה. תמצית טענות העוררים מדובר בשכונת גיורא שהיא שכונת מצוקה בה חלה תוכנית פינוי בינוי אשר לא יצאה לפועל עקב עיכובים של עשרות שנים והליכים משפטיים. לפני שלושה חודשים מונה כונס נכסים אשר עליו לארגן מחדש את תכנון השכונה ושינוי בתכנון השכונה ללא תאום עם היזם, הכונס עלול לגרום לנזק עתידי. כמו כן בית הכנסת משמש מתפללים רבים שלא גרים בשכונה ומגיעים בימי חול עם רכב ומחריפים את מצוקת החניה. תמצית טענות המשיבים מדובר במקרקעין המיועדים לבנייני ציבור והוחכרו למשיבה לצורך בנייה וניהול בית כנסת. בשעתו, אישרה הוועדה המקומית מצפה אפק את הבקשה להיתר וביום 26/10/08 ניתן היתר להקמת בית כנסת בן קומה אחת מעל גן ילדים קיים. העמותה לא החלה בבנייה ולאחר שנה פג תוקפו של ההיתר. בתחילת שנה זו פנתה העמותה לוועדה המקומית בבקשה חדשה הכוללת הקלה כמפורט לעיל. כיום, אין אפשרות משפטית או הצדקה תכנונית למנוע את ניצול הזכויות המוקנות למקרקעין, גם אם קיימת כוונה ליזום תכנית פינוי בינוי לשכונה שכן מדובר בתוכנית אשר ביצועה ואישורה יימשכו תקופה ארוכה במהלכה יש לספק את צרכי הציבור של האוכלוסיה הקיימת בשכונה; זאת ועוד ככל שתאושר תוכנית פינוי בינוי כזו יגדל הצורך לשטחים לבנייני ציבור. בסמוך למקרקעין אין מצוקת חניה. תקנות התכנון והבנייה אינן כוללות חובת התקנת מקומות חניה לבתי כנסת. הוועדה המקומית סבורה כי אין בסיס לטענה בעניין מצוקת החניה. שכן בית הכנסת מיועד לשמש את תושבי השכונה, וסמוך לו במרחק של עד 90 מ' קיימים שטחי חניה נרחבים. יש לציין כי פרוטוקול הדיון שנערך הועבר למשיבה אשר לא התייצבה בדיון שכן טענה כי נמסרה לה שעת דיון אחרת. לפיכך התקבלה החלטה בתום הדיון לפיה העמותה תוכל להגיב בכתב על שנאמר בפרוטוקול והעוררים יוכלו להגיב לתגובה. בהתאם הגיבה העמותה כי אינה מסכימה עם דברי הוועדה המקומית במהלך הדיון לפיהם הוצהר לפרוטוקול כי לא יהיו אירועים במקום. העמותה טענה כי שבת חתן, בריתות, אזכרות, מסיבות בחגים, הרצאות למיניהם, שיעורים, סליחות, ובית מדרש הם שימושים המתוכננים על ידה במקרקעין. לדבריהם "אנחנו רוצים בית כנסת נורמלי בלי הגבלות של הועד השכונתי; ושלא יהיה לו עסק בכלל עם בית הכנסת". בתגובה טענו המתנגדים (העוררים) כי קיומם של אירועים בשעות הערב וחגים ושבתות יגרמו למטרד וסבל, כי בשכונת גיורא יש 550 דירות וקיימים שלושה בתי כנסת אשר מכילים כל אחד בין 80 ל-150 מתפללים ולפיכך מתפללים רבים אינם מהשכונה, אין צורך בעוד בית כנסת לתושבי השכונה. כמו כן קיימים שישה מבני ציבור ברדיוס של 200 מ' מהמתחם הרלוונטי, כמו גם בית כנסת, מגרש כדורגל, מגרש טניס, מתנ"ס, מועדון קשישים, סניף בני עקיבא ומצוקת החניה חריפה ביותר. כן הציעו המתנגדים אלטרנטיבות לבניית בית כנסת מעל מעון אמונה ו/או סניף בני עקיבא ו/או ביה"ס מורשת מנחם, ו/או בצמוד לבית הכנסת אברהם יגן. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר ושמעה את טענות הצדדים בהרחבה ואף יצאה לסיור בשטח על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות אלה. במסגרת זו נמצא כדלקמן: העורר מתגורר ברחוב הנשיא 3 ממערב לשטח גן הילדים. מפלס גן הילדים גבוה בכ- 2 מ' מעל מפלס הכניסה נשיא 3 בין גן הילדים לבית העורר גדר אבן. קיימים עצים גדולים ועתיקים ברצועה שבין הקיר לגדר גן הילדים. מדרום לשטח הגן - שורת בתים צמודי קרקע. עוררים נוספים. הרמפה המוצעת לעליה לבית הכנסת בחזית בנין מגורים 4 (הצפוני). המבנה היביל מצפון לגן הילדים לא קיים. הכלל הוא כי יש להתיר בנייתו של מבנה תואם תכנית, קל וחומר כאשר מדובר בצרכי ציבור. לעניין זה יש לציין כי העיקרון לפיו ככלל יש לאשר בניה תואמת תב"ע נקבע בשורת פסקי דין עוד קודם לחוק יסוד זה - דוגמת בג"צ 663/85 רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' הועדה המחוזית לתו"ב מחוז ת"א - שם נפסק כי קיימת סמכות לסרב למתן היתר גם כשהבקשה תואמת תב"ע אולם "השאלה אינה של הסמכות אלא של שיקול הדעת בשימוש בסמכות - אם בנסיבות המקרה יהיה זה שימוש לגיטימי בסמכות הנתונה לה להתלות את התכנית". על שיקול דעת זה נפסק (בג"צ 36/92 העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה ברמת אביב נ' הועדה המחוזית לתו"ב ת"א כי ראוי שייעשה בצמצום ובזהירות הראויה. "השימוש בסמכות זו יכול להתבטא בהתניית מתן היתר בקיום תנאים הכרחיים וחיוניים שבשלב התכנון קשה היה לעמוד על חיוניותם ראוי שיעשה בצמצום ובזהירות ואינו יכול להוות תחליף נאות לפעולה נאותה בתחום התכנון"... כך גם במקרה דנן, מצאנו ממש בעמדת הועדה המקומית בנושא פיתוח צרכי הציבור במגרש המיועד לכך ואיננו רואים כל מניעה לעשות זאת מהטעמים שהועלו על ידי העוררים. השילוב של גני ילדים ובתי כנסת במגרש ציבורי אחד הינו שילוב מקובל ואף מומלץ בהתחשב בשעות הפעילות השונות ובניצול הפונקציונלי הנכון של המקרקעין. יחד עם זאת בתכנון הנוכחי נפלו פגמים הכוללים אי הצגת הרמפה המתוכננת הכוללת גישה לבית הכנסת כמו גם העדר הצגתה של עזרת הנשים אשר אמורה להיות ממוקמת בגלריה. כך, לא מוצגות בבקשה מדרגות או עליה אחרת לאותה גלריה. לפיכך אנו משיבים הדיון בנושא לוועדה המקומית לאחר שתוגש לה בקשה אשר מראה כנדרש את כל האלמנטים המבוקשים. במסגרת הדיון בוועדה המקומית תדון האחרונה בפונקציות שיותרו במסגרת בית הכנסת ולדיון זה יוזמנו המתנגדים והמשיבה. לעניין זה יובהר כי חלק מן השימושים שצוינו בתגובת העמותה הינם שימושים אינהרנטים לשימוש לבית כנסת, דוגמת עריכת שבת חתן, אולם חלקן הגדול של הפונקציות שצוינו דוגמת בריתות, הרצאות, שיעורים, לא כל שכן פתיחתו של בית מדרש, אשר שעות פעילותו אינן תואמות את שעות התפילות ומהווה שימוש אחר ממש, אינם שימושים מחויבים וראוי לבחון בדקדוק השלכות התרת כל אחד ואחד מהם. אשר על כל ולאור כל האמור אנו משיבים את הדיון לוועדה המקומית אשר תזמן אליה את כל הצדדים וזאת לאחר שתוגש לה בקשה מתוקנת הכוללת בין היתר את כל פרטי הבינוי, רמפה אשר מטופלת מבחינת השלכותיה על השכנים. אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה. קטיניםבניהחצרעררמרחב מוגן (מקלט) / ממ"דגן ילדים / פעוטון / משפחתון