היתרי בנייה לאחר אישור תכנית כוללת לביוב ופתרון זמני של בורות רקב

היתרי בנייה יוצאו לאחר אישור תכנית כוללת לביוב ופתרון זמני של בורות רקב הותר לתקופה של עשר שנים או עד למימוש חמישים אחוז מקיבולת הבנייה, לפי המוקדם. מאז אישורה של התוכנית חלפו אותן עשר שנים. על פי הוראת בית המשפט העליון במסגרת עע"מ 8489/07 ריכטר ואחרים נגד ועדת המשנה הנקודתית של הועדה המחוזית, לצורך הקמת מתקן שאיבה, יש להכין תכנית עפ"י חוק התכנון והבניה, התשכ"ה -1965, ואין להסתפק בתוכנית עפ"י חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב - 1962 כפי שנעשה. הוועדה המקומית שוקדת על הכנתה של תכנית כזו. עם כל ההבנה למצוקותיו של העורר לא ניתן, עפ"י המצב התכנוני היום, להוציא היתר בניה. כמו כן הבקשה אינה עומדת בתנאי תכנית חש/מק/10/5/א/1 בדבר העמדת המבנה בחלקה. דיון והכרעה הוראות התוכנית הרלוונטית, חש/10/5/א (להלן התוכנית) קובעות כדלקמן: 2.01 ביוב ב. "שלבי ביצוע: היתרי בניה יוצאו לאחר אישור התוכנית הכוללת - כמפורט בסעיף א' דלעיל, עם פתרון זמני של סילוק שופכין על ידי בורות רקב. בורות הרקב ימוקמו, עפ"י הנחיות נציבות המים, בחלקו המערבי של מגרש המבקש. פתרונות זמניים אלה יהיו לגבי מוסדות ציבור ששטחם אינו עולה על 150 מ"ר, וכן לגבי יחידות הדיור, וזאת לתקופה של 10 שנים או לחילופין, עד למימוש הבניה של 50% מקיבולת התוכנית למגורים - התקופה הקצרה מבין השתיים. פתרון בורות הרקב לא יחול על בתי המלון ועל השטח המסחרי. ..." הקושי ביישום הוראות אלה נוצר עקב טעות. כפי שהבהרנו בהחלטתנו בערר 230/10 בשעתו, אושרה תכנית ביוב לפי מיטב הבנתם של הגופים המוסמכים. אותה תכנית אושרה עפ"י חוק הרשויות ביוב ועל סמך אישורה הוצאו בעבר היתרים. לימים קבע בית המשפט העליון כי לא ניתן להקים את תחנת השאיבה ללא קבלת אישור כנדרש לפי חוק התכנון והבנייה, דבר שכרוך עפ"י רשויות התכנון באישור תכנית כהגדרתה באותו חוק. עניינם של עררים 230/10 כמו גם 54/12 בהיתרי אכלוס למבנים שנבנו עפ"י היתרים שיצאו בתקופת הביניים, קרי: לאחר שאושרה תכנית עפ"י חוק הרשויות ביוב ובמקביל לבנייתו של מכון הסניקה שנבנה עפ"י אותה תכנית. ענייננו לעומת זאת בהיתר המבוקש ואינו עולה בקנה אחד עם הוראות התכנית. במצב דברים זה, גם אם נסבור כי קיימת הצדקה בנסיבות העניין לחרוג מהמשטר התכנוני התקף במקרקעין, הרי שחריגה כזו צריכה להיות מעוגנת בהוראות החוק בין אם באמצעות פרסום הקלה, בין אם באמצעות תכנון נקודתית כזה או אחר, או בכל אמצעי חוקי אחר. אנו סבורים כי מחובתה של הוועדה המקומית להאיץ ככל שניתן ההליך התכנוני בנוגע לאישורה של תחנת הסניקה עפ"י המפורט בהמלצות מהנדס הוועדה במסגרת החלטה נשוא ערר זה. אין זה סביר בעינינו כי במהלך שלוש שנים האחרונות, מאז מתן פסק הדין של בית המשפט העליון טרם הוכנה תכנית, לא כל שכן הומלצה להפקדה או הופקדה. אשר על כן ולאור כל האמור אין מנוס מלדחות הערר בגין הבקשה שהוגשה. יחד עם זאת ככל שתוגש בקשה מתוקנת אשר תכלול הקלה ותותאם לבינוי הקבוע בתב"ע, הרי שזו תטופל ללא שיהוי ו/או דיחוי על ידי הוועדה המקומית, אין באמור כדי להכתיב ו/או לקבוע מראש תוצאות הדיון בבקשה להקלה שתוגש אם תוגש. שמורה זכות ערר על כל החלטה חדשה. בניההיתר בניהביוב