תוספת שטח לחניה לא מקורה בהיתר בהתאם להנחיות יועץ נגישות חדשות

תוספת שטח לחניה לא מקורה בהיתר בהתאם להנחיות יועץ נגישות חדשות במקרקעין הידועים כחלקה 128 גוש 8238 ברחוב שבח 3 בנתניה (להלן: "המקרקעין"). הועדה המקומית החליטה: "לקבל ההתנגדויות ולסרב לבקשה". העוררת הבהירה כי נכח העובדה כי נאלצה לעבור לכיסא גלגלים ממונע רכשה באישור המוסד לביטוח לאומי רכב גבוה (וואן) בו מותקן מעלון שיאפשר לה להיכנס ולצאת לרכב וממנו, ולצורך השימוש במעלון היא זקוקה לשטח מרוצף בהתאם למידות שיועץ נגישות קבע המעוגנות בתקן ישראל 1918 חלק 2. בפנינו הופיעה הגב' אינס רובין מדיירי הבית המתנגדים לבקשה, אשר הציגה ייפוי כוח חתום בידי 4 דיירים נוספים. לדבריה קיים פתרון פרקטי לפיו מאחר ולגברת דוכן העוררת 2 דירות בבית ושתי חניות ניתן להצמיד את 2 החניות ולאפשר שימוש לוואן ללא "פלישה" לשטח הגינה כמבוקש בבקשה נשוא הערר. הועדה המקומית טענה כי משמצאה כי מדובר בשטח משותף של כלל הדיירים בבניין וכי הוצעה למבקשת חלופה אחרת בהיותה בעלת 2 דירות בבניין החליטו לקבל את ההתנגדות ולדחות את הבקשה. דיון והכרעה אנו סבורים כי בפועלה כאמור טעתה הועדה המקומית. סעיף 59 ג' לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969 קובע התאמות מותרות לאדם עם מוגבלות. סעיף קטן ג' לאותה הוראה קובע כדלקמן: "(1) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק א' שבתוספת השניה אינו טעון הסכמת בעלי הדירות האחרים בבית המשותף; (2) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השניה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף; (3) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ג' שבתוספת השניה טעון הסכמת בעלי הדירות שבבעלותם שישים אחוזים מן הידרות בבית המשותף." במקרה דנן דומה כי מדובר בהרחבת שביל גישה קיים הטעונה הסכמת רוב בעלי הדירות, או לחלופין בהתקנת סידורי בטיחות בשביל גישה קיים שאינם כלולים בפרט 4, לשם מניעת פגיעה מכלי רכב או ציוד, נפילה, דרדור כיסא גלגלים או לשם הכוונתו של אדם כבד ראיה. לחלופי חילופין ייתכן ומדובר בהחלפת ריצוף. אליבא דעוררת בידיה תמיכת 60% מבעלי הזכויות בבניין ואילו המתנגדת מאידך טוענת כי בידיה תמיכת 50% מבעלי הזכויות. אנו סבורים כי במצב דברים זה ובהתחשב בהוראות המחוקק ובאינטרס הציבורי החשוב לעידוד נגישות נכים, יש לאפשר הבקשה, מה עוד כי אינה כוללת הפיכתו של השטח הנוסף אשר ריצופו מתבקש לחניה דווקא, אלא ריצוף באופן כזה שיאפשר יציאת כיסא גלגלים דרך מעלון כמתחייב. אשר על כן ולאור כל האמור אנו קובעים כדלקמן: הבקשה תאושר ובלבד שהשטח הנוסף שירוצף לא יהווה חלק מחניית העוררת אלא פיתוח ספציפי במסגרת גינת הבית המשותף. פיתוח שיאפשר לעוררת יציאה במעלון כאמור, ולא יגרע מהשטח הציבורי מאידך גיסא. הועדה המקומית תשהה את הוצאת ההיתר 14 יום על מנת לאפשר למשיבים לפנות בבקשה מתאימה למפקחת על המקרקעין, היה ויסברו כי אין בידי העוררת הרוב הנדרש על פי חוק המקרקעין כמפורט לעיל. תוספת שטחבניהקירוינגישותחניה