סמכות הועדה המקומית בתקנה 16 לתקנות התכנון והבניה

סמכות הועדה המקומית בתקנה 16 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970, אשר מחייבת ומאפשרת לועדה המקומית ליתן דעתה בין היתר על חומרים לביצוע העבודה, על מילויים וחפירות, על עבודות פיתוח מסביב לבניין המוצע, וכו'. הוראות התכנית החלה במקרקעין בין היתר, (גז / 1000), קובעות איסור קטגורי על אחסנה גלויה (סעיף 19 א' לתכנית), קובעות איסור להכשרת או הצבת מגרשים לחניית רכב בלבד (סעיף 29 ו), ועוד. בהתחשב באמור ובהתחשב בעובדה כי בקרקע חקלאית עסקינן, איננו סבורים כי יש מקום לכבישתו של חלק נרחב כל כך מהקרקע באספלט ואיננו רואים לכך כל הצדקה. אנו סבורים כי הידוקה של הקרקע יכול להישמר באמצעים אלטרנטיביים המשתלבים בנוף הפתוח באופן נכון יותר ואין צורך בסלילתה באספלט על מנת לשמור על עקרונות אסתטיים כאלה או אחרים. יש לציין כי העוררים לא הציגו גם כשנשאלו כל סיבה עניינית אחרת לסלילת האספלט האמור. בנסיבות אלה אנו סבורים כי עמדתה של הועדה המקומית שלא לאשר האספלט בהיקף בו התבקש הינה נכונה. אנו מותירים בידי הועדה המקומית שיקול דעת לאשר גישה מינורית מאספלט או חומר אחר לבית ולמבנה הפל"ח. הדיון מוחזר לועדה המקומית. בניהחוק התכנון והבניהתכנון ובניהועדה מקומית לתכנון ובניה