ערר לאשר הקלה לבניית בניין מגורים בן 15 יחידות דיור ומרתפי חניה

ערר לאשר הקלה לבניית בניין מגורים בן 15 יחידות דיור ומרתפי חניה, במקרקעין הידועים כחלקה 129 גוש 8259 ברחוב בן אב"י 15 בנתניה (להלן: "המקרקעין"). העורר, לטענתו בעל זכויות במקרקעין נשוא הערר, מתנגד למבוקש מטעם שבשעתו רכש זכויות לדירת פנטהאוז בקומה החמישית ואילו התכנון המבוקש אינו תואם הסכם זה. המשיבה 2 טוענת כי מדובר בבקשה תואמת תכנית למעט הקלה מינורית לניוד יחידת דיור אחת אל קומת הקרקע, לעניין זכויותיו של העורר הרי שאלה צריכות להתברר בפני בית המשפט המוסמך. הועדה המקומית טוענת אף היא כי מדובר בסכסוך חוזי וכי אין מחלוקת תכנונית. דיון והכרעה התכנון שהוצג לפנינו הינו תכנון ראוי אשר מאפשר בניית דירות בשטח עיקרי של בן 103 ל - 160 מ"ר ומבלי לחרוג ממכסת הקומות הקבועה במקרקעין על פי התכנית שבתוקף. השלכותיה של ההקלה בניוד יחידת דיור אחת לקומת הקרקע הינן מינוריות ביותר, ואין בהן כדי להשפיע לרעה על הסביבה ולפיכך מדובר בבקשה ראויה. ולראיה לא הוגשו לה התנגדויות בעלי נכסים סמוכים. המחלוקת העומדת ותלויה בין העוררים לבין המשיבים אופיה חוזי קנייני ועניינה בהתחייבויות הצדדים מכוחן נרשמה בשעתו הערת אזהרה. ועדות התכנון (וועדת הערר בכללן), חסרות סמכות לדון בכגון דא. לא זו אף זו, לא הוצגו בפנינו כל ראיות כגון הסכם, התחייבות אחרת על מנת לאשש את טענות העורר. התכנון המוצע תואם את המצב התכנוני התקף, אשר כנראה השתנה ביחס לזמן בו רכש העורר את זכויותיו בנכס. במצב דברים זה, נשאלת שאלת אפשרות קיומו של החוזה או ביצועו בקירוב, אולם כאמור נושאים אלה אינם בסמכותה או בתחומה של ועדת הערר. אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה. יחד עם זאת, אנו רואים לעכב את הוצאת ההיתר ב - 30 יום מיום מתן החלטה זו, על מנת לאפשר לעורר לפנות לבית המשפט המוסמך ככל שימצא לנכון בבקשה לסעד כזה או אחר. בניההקלה (תכנון ובניה)יחידת דיורעררחניהבניין