תנופת בנייה אינטנסיבית בסביבה הקרובה הגורמת לפגיעות באיכות הסביבה

העורר מתלונן על תנופת בנייה אינטנסיבית בסביבה הקרובה, אשר גורמת לפגיעות במישור איכות הסביבה, צבירת פסולת בניין בסמוך לבתי המגורים, מטרדי אבק קשים, וזאת מכמה כיוונים באותה שכונה. לדברי העורר, מדובר בהחלטות שמתקבלות כנגד טובת התושבים, תוך פגיעה בתנאי החיים הבסיסיים שלהם. תמצית עמדת המשיבים: מדובר בחששו של העורר ממטרדי רעש ולכלוך, חשש המבוסס לכאורה על בניית בניין אחר, שהסתיימה. הבנייה, על פי הבקשה, לא בנצפות/בנראות ביחס לדירתו של העורר. ההקלות שהתבקשו אינן לכיוון ביתו, ומטרתן לנצל את זכויות הבנייה שבתוקף, בתכנון מיטבי. מדובר באזור בנייה רוויה בלב לבה של העיר. תמצית עמדת הוועדה המקומית: ההחלטה התקבלה אחרי דיון מעמיק וממצה בהתנגדות העורר. בהתאם לתכניות החלות במקרקעין, ניתן לבנות בהן 2,200 מ"ר למגורים ו-165 מ"ר למסחר. התכניות כוללות בניין בן 5 קומות בתוספת גג, קומת ביניים מסחרית ומרתף חניה, ובו 22 יחידות דיור, וקווי הבניין הצדדיים במקרקעין הינם 4 מ'. התנגדותו של העורר הוגשה באיחור, אולם חרף האמור, נשמע בפני הוועדה המקומית. ההקלות ניתנו בהתאם לתקנות והמדיניות התכנונית באזור. תמהיל הדירות כולל עדיין דירות בנות למעלה מ-100 מ"ר (כולל ממ"ד), ולפיכך מדובר בניצול יעיל יותר במקרקעין. אף אחת מההקלות לא פוגעת בעורר. דיון והכרעה: ועדת הערר דנה בערר ושמעה בהרחבה את טענות הצדדים. הובהר לנו כי מדיניות הוועדה לאפשר התכנון המוצע בבקשה, במסגרת בקשות פרטניות לאורך הרחוב, במסגרת מדיניות אשר יצאה לפועל בכל אותו מתחם. בחינת התכנון המוצע במקרקעין מעלה כי קיימת הצדקה בהקלה של קווי בניין נוכח רוחבו הצר של המגרש, המגיע כדי קצת למעלה מ-22 מ' בלבד. ההקלות המבקשות בקווי הבניין הצדדיים הינן נקודתיות ומינימליות, בהתחשב בנתוני המגרש, ואיננו סבורים כי יש בהן כדי לפגוע בזכויות מי מבעלי הזכויות במקרקעין השכנים. לעניין זה, יוזכר כי - "אף תושב אינו יכול לצפות כי השכונה הקטנה והשקטה בה בחר לבנות את ביתו תישאר תמיד כך. ישנה התפתחות מתמדת. קיימים התרחבות גידול ושינויים. אל השכונה באים לגור תושבים חדשים ולא תמיד מאותו מרקם חברתי וסוציאלי של הוותיקים. אי אפשר לעצור את החיים ואת השינויים אלא בגבולות שהחוק מתיר." עת"מ 134/01 הרב שיק נ' הוועדה המקומית גליל מזרחי. כמו כן, נפנה להלכה שנפסקה בבית המשפט העליון ולפיה: "כל מי שבא להתגורר בעיר צריך לקחת בחשבון, בצד התועלת הצומחת לו ולאחרים מרשת הכבישים, גם את הרעש והזיהום הנגרמים על-ידי המכוניות. כך אם רחוב נעשה סואן ורועש יותר, בעקבות התפתחות של אזור מסוים, וכך גם אם נסלל כביש בפאתי העיר מכוח תכנית חדשה. גם מי שבא להתגורר במקום שקט בפאתי העיר צריך לקחת בחשבון שהעיר תתפתח, כבישים חדשים ייסללו, ורעש המכוניות ישיג גם אותו." (ע"א 1182/92 ברעלי נ' הועדה המקומית י-ם) כן השווה עת"מ (י-ם) 836/06 קופלר ואחר נ' וועדת הערר ואח', שם אישר ביהמ"ש את החלטת וועדת הערר שקבעה: כל הגר בעיר צריך וחייב לקחת בחשבון כי יתכן ויינתנו הקלות אשר תפגענה בנוף הקיים לבני ביתו". במקרה דנן, ההקלות המבוקשות טומנות בחובן תכנון נכון יותר וחלוקה סבירה יותר של הזכויות בין הדירות, ואיננו סבורים כי יש בהן משום פגיעה בסביבה. יחד עם זאת, עיון בהחלטת הוועדה המקומית מעלה כי היא אמנם מטפלת בהתקשרות עם אתר מוסדר להטמנת פסולת ואישורי הגורמים הסביבתיים, ואולם, ראינו לנכון להוסיף ולפרט במקרה דנן כדלקמן: תנאים בהיתר יהיו כדלקמן: כיסוי קבוע של מכולת פסולת הבניין, למניעת פיזור אבק כתוצאה מרוחות. העברת פסולת הבניין מהקומות העליונות למכולה תבוצע רק באפשרות "שרוולים" גמישים לתוך המכולה, כאשר כיסוי המכולה מותאם לכך, והכול על מנת לצמצם היקף האבק ויתר המפגעים הסביבתיים הנוצרים במהלך טיפול ופינוי פסולת בניין, גם במהלך העבודה בתחום המגרש. תנאים אלה יבוצעו להנחת דעתה של היחידה הסביבתית ברשות המקומית. בכפוף לאמור, הערר נדחה. איכות הסביבהבניה