תוספת קומה, יחידות דיור ושינויים בקווי בניין

תוספת קומה מ - 4 + עמודים ל - 5 + עמודים, תוספת 2 יחידות דיור, שינויים בקווי בניין (צפונה קו בניין צידי במקום 4 מ' 3.5 מ'), ותוספת זכויות במסגרת הקלה. העוררים הינם בעלי זכויות בבניין המגורים הבנוי מצפון למקרקעין. וכך החליטה הועדה המקומית: "הועדה שמעה בקשב רב את הצדדים. המדובר בבקשה להקמת מבנה בן 5 קומות ו - 8 יח"ד. במסגרת הבקשה מתבקשות הקלות של תוספת קומה ו - 2 יח"ד, הקלה בקווי בניין והקלות כמותיות. המדובר בהקלות שאינן משמעותיות ומאידך בהתאם לדרישה הועדה המקומית יבנו בפרוייקט 3 יח"ד קטנות, דבר המהווה לדעת הועדה צו השעה. יחד עם זאת מאפשרת הועדה פרק זמן של חודש ימים מהיום במהלכו לא תקודם התכנית למתן תוקף על מנת לאפשר לצדדים לבוא בדברים ולשתף פעולה בנושאים כדלקמן: יחוזק המבנה ברחוב סטפן וייז 14 כנגד רעידות אדמה ע"י קבלן המבקשים ואילו זכויות הבניה המוקנות למבנה מתוקף תמ"א 38 ורצ / 1 /106 ינויידו לבית המבקשים בכפוף להכנת תכנית מפורטת בסמכות מקומית. תפורק הגדר שבין הבתים ותתוכנן כניסה משותפת לרכב ולחניות לשני המבנים. אשר על כן מחליטה הועדה לדחות את ההתנגדויות, אך מבקשת להציג פתרון חניה של 2 חניות ליחידות הגדולות. בכפוף לאמור, ינתן תוקף לתכנית בתום חודש מהיום." משלא נסתייע הוגש הערר. יש לציין כי מחמת שגגה שנפלה בהחלטת הועדה המקומית אשר ציינה כאמור לעיל "המבנה ברחוב סטפן וייס "14" במקום "18" טענו העוררים כי לקח להם מספר ימים לברר הנושא ומכאן האיחור בהגשת הערר. עיקר טענתם של העוררים מכוונת כנגד הסדרי החניה במקרקעין: מדובר ברחוב הסובל ממצוקת חניה, ולטעמם יש להסדיר את הגישה לחניה כך שתהא משותפת הן למקרקעין והן לחלקתם (הגובלת במקרקעין מצפון), על מנת להקל על מצוקת החניה. דיון והכרעה נזכיר כי עסקינן בתכנון נקודתי אשר אינו פסול ככזה, אולם נופל בטיבו מתכנון כולל. במקרה כזה קבענו לא אחת כי יש לרדת לרזולוציית פרטים כמתחייב (שכן זהו יתרונו הלכאורי של תכנון נקודתי, בשונה מחסרונו כמובהר לעיל). היה ולדעת הוועדה המקומית, לאחר בדיקה מקצועית כוללת, של המגרשים הרלוונטים, תמצא כי יש לשפר הסדר זה, בכניסות למגרשים מצפון ו/או מדרום, תחזור הוועדה המקומית להחלטתה המקורית לביטול הגדר המפרידה. לפיכך אנו משיבים הדיון לועדה המקומית אשר תיזקק לגורמיה המקצועיים לעניין תנועה וחניה, ובמידת הצורך תשנה את הוראות התכנית בעניין זה כמבואר לעיל. ביתר טענות העוררים לא מצאנו ממש, מדובר באזור עירוני אינטנסיבי והניצול של הזכויות הקבועה בתכנית הינו ניצול מיטבי כמתחייב. הוספת קומותבניהתוספת קומהיחידת דיורבניין