באזורים פתוחים עדיף להתמקד במספר קטן של אנטנות גבוהות ומרוחקות זו מזו

באזורים פתוחים עדיף להתמקד במספר קטן של אנטנות גבוהות ומרוחקות זו מזו, ובמסגרת זו מעודדת התכנית הצבתם של אתרי שידור ליד דרכים, במסגרת סעיף 24.1 להוראות התמ"א. השהיית הדיון עד המצאת הסכמת המועצה הינה דרישה בלתי סבירה ומנוגדת לדין. תמצית תשובת הועדה המקומית הבקשה נדונה מספר פעמים בוועדה, ומשכך לא ניתן לערור על פי סעיף 157 לחוק. לפיכך יש לסלק הערר על הסף, שכן הבקשה נדונה מחד ולא סורבה מאידך. עסקינן בהחלטת ביניים של הועדה המקומית הקובעת כי יש לבצע תיאום עם פרדסיה. כאשר עסקינן באנטנות סלולריות ותרנים עליהן הן מוקמות, אשר יכולים לדון בכל ייעוד, מוטלת אחריות גדולה יותר על כתפי הועדה המקומית, מאשר בבקשות להיתר לבניה למגורים למשל. על פי תקנה 16 לתקנות ניתן לכלול בהיתר הבניה תנאים שונים, מדובר ברשימה לא סגורה, ולפיכך ניתן גם לקבוע תיאום עם פרדסיה. ראוי לשמוע את עמדת הגורמים המקצועיים ברשות, גם אם אין להם מעמד. דיון והכרעה עניינה של תמ"א 36 בקביעת הוראות והנחיות להתקנת מתקנים קטנים וזעירים על מנת לאפשר כיסוי וקליטה של תקשורת אלחוטית, הכל כמובהר במטרותיה בסעיף 2 להוראות התכנית. במסגרת זו מבחינה התמ"א בין סוגי ייעודים שונים על פי תכניות התקפות כחוק: ביניהם קרקע באזור עירונית, אזור פתוח ואזור בניה כפרית, סמוך לדרכים באזורים פתוחים ועוד. הגם שברגיל קובעת התמ"א אפשרות להקים מתקן שידור קטן באתר על הקרקע בכפוף למרחק מינימום מקילומטר או שניים לפי העניין, היא מאפשרת בסעיף 24 לה הקמת אתרי שידור על הקרקע ברצועת הדרך שלא בכפוף לאותה מגבלה. יתר על כן, על פי סעיף 22.1 לתמ"א האפשרות להקים אתרי שידור על הקרקע שלא בצידי הדרכים כפופה להעדר אפשרות למקם אתר שידור בצידי הדרך על פי סעיף 24.1. לאמור, רק בהעדר האפשרות למקם אתר שידור בצידי הדרך ניתן לשקול מרחק בין אתרי שידור על הקרקע. שיקול נוסף הרלוונטי על פי התמ"א הינו השיקול העיצובי והנופי, כמובהר בסעיף 32 לה לפיו במסגרת סמכותו, מוסד התכנון המוסמך ליתן היתר, יתן דעתו וישקול את ההיבטים האדריכליים ובמיוחד באתרים בעלי רגישות היסטורית, סביבתית, נופית וערכים לשימור, במטרה להקטין את נצפות התרנים ואת הפגיעה בחזות הכללית של היישוב והסביבה. במקרה דנן לפנינו החלופה המוצגת על ידי העוררת לפיה יוקם המתקן על גבי תורן המשמש כעמוד תאורה, המצוי ממערב לכביש שיוחלף בידי תורן גבוה יותר לגובה של כ - 42 מ'. מדובר בעמוד דק ועליו שני זרים כאשר בתחתיתו ארונות ציוד המגודרים בגדר רשת. מנגד קיימים 2 אתרים סמוכים, האחד אתר פלאפון ממזרח לכביש, והשני אתר פרטנר ממערב לו, שני האתרים מצויים בשטח הפתוח ולא לצידי הדרכים. הובהר לנו כי אין אפשרות ריאלית להתקין המתקן המבוקש על אתר פלאפון ולכן האתר היחיד שבא בחשבון הינו אתר פרטנר. אנו סבורים כי נוכח ההעדפה הברורה שנוקטת התמ"א לאופציה של הקמת המתקנים בצידי הדרכים ולא בשטח הפתוח יש מקום להעדיף החלופה המבוקשת במסגרת הבקשה נשוא הערר על פני אתר פרטנר, וזאת בהתחשב בכך כי התוספת המתחייבת על גבי התורן של פרטנר מחייבת גם עיבויו כפי שנמסר לנו על ידי העוררת. אגב אורחא נעיר, כי כפי שקבענו בעבר אין מקום להתנאת בקשה כגון דא בקבלת אישור המועצה המקומית, או הרשות המקומית אשר גובלת במקרקעין. התנאה כזו אינה ממין העניין הן משום שמסמיכה גורם שלישי שלא הוסמך כדין, ומעניקה בידיו "זכות וטו", והן משום שמתפקידה שלה ועדה המקומית לבדוק הבדיקות הנחוצות ולהגיע להחלטה על סמך מסקנותיה שלה. אשר על כן ולאור כל האמור הערר מתקבל. אנטנות