בקשת הקלה לתוספת אחוזי בנייה לשיפור דיור שאינה מחייבת הוכחת סיבה להקצותה

כפי שכבר נקבע בעבר: האפשרות לאישור הקלות לתוספת אחוזי בנייה לאלה הקבועים בתוכנית (6% משטח המגרש ל"שיפור דיור", 2.5% בגין כל קומה נוספת ולא יותר מ- 5%, ו 5% בגין מעלית) בבקשות להיתר בנייה המוגשות על פי תכנית שהופקדה לפני 1.8.89 הינן יוצאות דופן ביחס ליתר ההקלות אותן ניתן לאשר במגבלות שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה (סטיה ניכרת מתוכנית)התשס"ב 2002. הקלות אלה לא נועדו לאפשר את התאמת התוכנית שחלה למגרש הספציפי העומד לתכנון שכן, אין כל קשר בין הצורך בהתאמה זו לבין האפשרות לאשר את התוספות האחוזיות המפורטות לעיל בדרך של הקלה. עיננו הרואות, כי האפשרות לאשר הוספת אחוזי בנייה בדרך של אישור הקלה, ובעיקר התוספת האחוזית של 6%, מקורה בסיבות היסטוריות, ולפיכך האפשרות להעניק הקלות אלה הוגבלה להיתרי בנייה אשר מוצאים לפי תוכניות שהופקדו עד 1.8.89, מועד בו נקבע בחוק התכנון והבנייה כי מעתה ואילך לא יהיה ניתן לאשר תוספת אחוזי בנייה מעבר למה שנקבע בתוכנית. לנוכח האמור, אין מקום לדרוש הוכחת הצדקה תכנונית לאישור התוספות האחוזיות אותן ניתן לאשר, ובאותם מקרים בהם ניתן לאשר אותן, שכן כאמור, במקור הן לא נועדולפתור בעיה אפשרית ביישום הוראת התוכנית שחלה על מגרש ספציפי, כיתר ההקלות. ניתן לאמר כי ההצדקה התכנונית לאישור ההקלה האחוזית הינה העובדה כי היתר הבנייה מוצא מכח תוכנית ישנה. כך גם לעניין ההקלה המבוקשת בקו בניין לבריכה שהינה הקלה מינורית ומותירה מרחק של 4.34 מ' מגבול המגרש הצפוני, כמו גם כ - 5 מ' מגבול המגרש הדרומי. הקלה זו נכנסת בהחלט בגדר ההקלות האפשרויות על פי תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב - 2002, המאפשרת הגדלת הסטייה בקו בניין לצורך בריכת שחייה לא מקורה. מה עוד, כי במקרה דנן לא מדובר בהגדלת סטייה כאמור. אכן בתכנון המוצע לא קיים כלל מרתף תחת הבריכה וכנראה שמדובר בטענות שהיו רלוונטיות לאחת הגרסאות הקודמות שתוכננו במקרקעין. בנוגע לשטח בריכת השחייה אנו סבורים כי במקרה זה מדובר במגרש בהיקף המדובר (860 מ"ר), אין מניעה לתכנן בו בריכה בהיקף של 60 מ"ר וייתכן כי מדובר אף בתכנון נכון. אלא, שההקלות המבוקשות פותחות בראייתנו פתח לבחינתה של הבקשה בכללה, התכנון הקבוע בה והשפעתו על הסביבה הקרובה. אכן גובה 0.00 של הבית הקיים זהה לגובהו של הבית המבוקש. דא עקא שבמגרש קיימת טופוגרפיה משתפלת בשיעור של כ - 3 מ', כאשר המגרש מצפון נמוך יותר. עוד יש לזכור כי ביתם של העוררים ממוקם במרכז החלקה כך שהתכנון המבוקש קובע מולם את בריכת השחייה וחלק מבית המגורים. במצב דברים זה ולאור התרשמותנו, אנו סבורים כי יש מקום לעדן את תוואי הטופוגרפיה לכיוון השכנים באופן כי תאומץ החלופה הראשונה שהוזכרה בהחלטת הועדה המקומית, או לחלופין, והואיל ומדובר בבניה מחדש, יונמך ה - 0.00 של הבית המבוקש בכ - 60 ס"מ, תוך שמירה על הפיתוח המבוקש במקרקעין. אשר על כן ולאור כל האמור הערר מתקבל בחלקו. בניההקלה (תכנון ובניה)אחוזי בניה