בקשה תואמת תמ"א בהתאם לפריסה על פי מכרז להקצאת רצועות תדרים חדשות

בקשה תואמת תמ"א בהתאם לפריסה לה היא מחויבת, על פי מכרז בו זכתה להקצאת רצועות תדרים חדשות שהגישה העוררת את הערר, מועד למעלה משלושה חודשים לאחר שהגישה את בקשתה לוועדה המקומית היה על האחרונה ליתן החלטתה בה זה מכבר. הערר הוגש ביום 26/6/2012בעוד הבקשה הוגשה ביום 23/1/2012. הבקשה כללה תורן בגובה 6 מ' ועליו אנטנות וזאת על גג הקניון. הועדה המקומית טענה כי ביום 25/1/12 הופק גיליון דרישות והועבר למבקש לתיקון לרבות אפשרות להיצמד למתקן קיים סמוך, קבלת התייחסות וועד האגודה של ישובים מסביב, והשלמת אישורים נדרשים, אולם אלה לא התבצעו על ידי העוררת. זאת ועוד, במקביל הוגשה לוועדה בקשה נוספת באותו מקום למתקן של חברה אחרת, ביום 22/7/12 דנה ועדת המשנה במספר בקשות להיתרים ובעת הדיון הועלתה סוגיית ריבוי מתקני תקשורת באזור והעדר התייחסות הישובים. התייחסות הועד נדרשת בכל בקשה להיתר ולכן בהעדרה לא ניתן לקדמו. מאחר והוועדה המקומית לא התייצבה לדיון נדחה מועדו, והוא נערך ביום 22/8/2012, אז סוכם והוחלט כי הוועדה המקומית תדון בכל הבקשות העומדות בנוגע למתקנים סלולריים בקניון אם הדרך ביום 9/9/12. באותה הזדמנות הובהר כי החלטת הוועדה המקומית תהיה מנומקת וכי לוועדי המושבים אין כל מעמד מבחינה סטטוטורית בנוגע לאישור בקשות כגון דא. ביום 13/9//12 הומצאה לוועדת הערר הודעת מנהלת הוועדה המקומית לפיה הבקשה נדונה בוועדת המשנה, אז עודכן כי נערכה בדיקה ביום 3/9/12 בלשכת ראש המועצה עם בעלי הקניון והנהלתו ונציגי בית חירות וכי הוועדה החליטה לאמץ את הסיכום, כלומר להקפיא את הבקשות להיתר עד לבירור בעלי הקניון מול חברות הסלולאר. לאחר מכן צורפה החלטת הועדה כדלקמן: "היות ובפנינו שתי בקשות להיתר הן של חב' מירס והן של חב' פרטנר, ולאור העובדה, שנערכה פגישה ביום 3/9/12, בלשכת ראש המועצה יחד עם נציגי בית חרות ובעלי הקניון והנהלתו, מחליטה הועדה לאמץ את הסיכום כלומר, "להקפיא" את הבקשות להיתר עד לברור בעלי הקניון מול חברות הסלולר." תגובת העוררת לא אחרה לבוא וביום 24/9/12, היא הודיעה כי התנהגות המשיבה עולה בקנה אחד עם הסחבת המכוונת שננקטה בבקשה. לא זו בלבד, כי ההחלטה להקפיא אינה עולה בקנה אחד עם החלטת וועדת הערר, אין בכוחה של המשיבה להקפיא את הבקשה שכן ההכרעה נמצאת בתחום סמכותה של וועדת הערר. כמו כן, צירפה העוררת העתק הסכם חכירה של המרכז המסחרי עם מושב בית חירות, וכן את הדף הראשון לבקשה שהגישה, עליו חתמה לכאורה בית חירות - ליש חברה לפיתוח בע"מ. דיון והכרעה בקשת העוררת תואמת על פניו את האמור בתמ"א 36, ואף לא נשמעה בפנינו כל טענה לפיה קיימת סתירה בין אילו מהוראות אותה תמ"א, לבין הבקשה. עסקינן בקניון הבנוי במקרקעין המיועדים למסחר ובמתקן אשר אושר על ידי הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה. המתקן המבוקש אינו עולה על הגובה המותר להתקנה על גבי גגות של מבנים וכן אינו עולה על 9 מ' ולכן אינו חשוף לפרסום ויידוע הציבור על פי סעיף 18 לתמ"א. במצב דברים זה ובהעדר הנמקה עניינית לדחיית הבקשה אנו סבורים כי דינה לאישור, ולפיכך הערר מתקבל. מכרזבניהתמ"א