התנגדות למקפצה שהותקנה בבריכה ולעניין גובה פני המים

מתנגדים למקפצה שהותקנה בבריכה, ולעניין גובה פני המים הרי שהסרת הדרישה להנמיכם כדי 80 ס"מ תבטל את יעילותם של הקירות האקוסטיים. עמדת הועדה המקומית בכוכב יאיר קיימות תכניות המסדירות את עניין בריכות השחייה. על פי תכניות כלליות אלה לא ניתן היה להקים במקרקעין בריכת שחייה שכן גודל המגרש נפל מהקבוע בגודל מגרש מינימאלי באותן תכניות. לפיכך ניזומה בשנת 2009 תכנית מפורטת, נקודתית אשר פורסמה למתן תוקף ביום 12/4/11. הועדה נקטה בהליכי אכיפה כנגד הקמת בריכת השחייה ללא היתר, ובמסגרת גזר הדין ניתנה ארכה לביצוע הריסת הבניה הבלתי חוקית. מדובר במבנים קבועים הממוקמים ומחוברים לתשתיות (מים וחשמל), הגידור האקוסטי הוא דרישה על פי הוראות מחייבות בתכנית. התכנית קובעת כי הגדר בגבול המגרש באזור שבין הבריכה לשכנים תהיה אקוסטית בגובה 1.80 מ' ואורכה לפחות 5 מ' מקצות הבריכה, כן נקבע כי התקנת מקפצה אסורה וכי גובה המים לא יעלה על 0.80 מ' מעל פני הקרקע הטבעיים, תנאי למתן היתר לבריכת שחייה יהא חוות דעת של משרד הבריאות. הוראות אלה מחייבות את הועדה. הדרישה לאישור מהנדס אקוסטיקה הועלתה לאור מהות הגדר שהוצעה בבקשת הבניה, שהינה גדר מלוחות עץ אשר תרומתה לאקוסטיקה מוטלת בספק. לאחר מכן הוצגה גדר אחרת המציעה את בנייתה מפנלים של פח וצורפה חוות דעת מטעם יועץ אקוסטיקה שהסתמך על נתוני היצרן וניסיונו, ולפיכך התבקשה חוות דעת מתוקנת. לעניין החזית הצפונית - לולא היה המגרש הגובל שביל ציבורי לא היתה נשמעת טענה כזו אולם עצם קיומו בחזית הצפונית אינו פוטר את העוררים מביצוע גידור אקוסטי, שכן המבחן הינו עצם קיומו של השביל כשטח מפריד אלא מרחק מגרשו של המשיב 3 מהבריכה, מרחק זה נע בין 10-11 מ', ואין בו די. דיון והכרעה במהלך הדיון הובהר לעורר כי קיימת סתירה בין טענתו לפיה הבריכה אינה טעונה היתר, לבין בקשתו להוציא לה היתר והערר שהגיש בגין אותה החלטה. בפנינו, הבהיר העורר כי בנסיבות העניין אין לו אלא לעמוד על בקשה להיתר. במקרקעין חלה תכנית נקודתית ממ/ מק / 9140. אותה תכנית מתירה להקים במקרקעין בריכת שחייה בשטח של עד 50 מ"ר, בקו בניין צידי של 3.30 מ', קו חזיתי דרומי של 3.30 מ'. כקבוע בסעיף 4 שטח הבריכה עד 50 מ"ר ועומקה 2.2 מ', נפחה לא יעלה על 100 מ"ר (כך במקור), לא יורשה כל שימוש מסחרי בבריכת השחיה. כן נקבע כדלקמן: "אמצעי בטחון: הגדר בגבול המגרש באזור שבין הבריכה לשכנים תהיה אקוסטית בגובה 1.80 מ' לפחות ואורכה 5 מ' מעבר לקצות הבריכה. אזור הבריכה יגודר מסביב בגדר בגובה 1.25 מ', בגדר יהיה שער הניתן לנעילה. התקנת מקפצה אסורה. גובה פני המים לא יעלה על 0.80 מ' מעל פני הקרקע הטבעיים." לעניין הגדר הנדרשת בגבול הצפוני - כאמור בגבול המגרש הצפוני קיים שצ"פ ברוחב של כ - 6 מ' ואחריו מגרש המשיב 3. ביתו של המשיב 3 אמור להיות מרוחק כדי קו הבניין מגבול המגרש, ולא נטען ו/או הוצג לפנינו אחרת. מכאן, כי המרחק בין הבריכה לבין ביתו של השכן מגיע למעלה מ- 12 מטר. במצב דברים זה איננו סבורים כי הוראות התכנית המחייבות הקמת גדר אקוסטית בין הבריכה לשכנים חלה בענייננו לכיוון צפון. דומה כי, הכוונה לגדרות ממזרח וממערב במגרשים הגובלים במקרקעין, במצב דברים בו מדובר בקרבה של מטרים ספורים בין הבריכה לבית המגורים במגרש השכן. לפיכך אנו סבורים כי יש לקבל הערר בנקודה זו. לעניין עומק הבריכה - הרי שאיננו רואים חובה לשקעה, אולם העורר עצמו הביא זאת בחשבון במידע שמסר ליועץ האקוסטיקה מטעמו, אשר קבע כי מדובר בבריכה עילית מפלסטיק בעומק של 1.3 מ' מושקעת בחלקה בקרקע. הבקשה אינה כוללת כל הפרדה בין גובה הבריכה (1.32 מ') לבין גובה פני המים. יחד עם זאת, ספק לנו אם ניתן לשקע בריכה מסוג זה באופן אפקטיבי ובטוח. לפיכך אנו סבורים כי יש לתקן הבקשה כך שגובה פני המים בשיעור של 80 ס"מ יסומן בבקשה וכן יסומן אמצעי עילי כלשהו להבטחת שמירתו של גובה פני המים כאמור לעיל. תנאי זה יהווה חלק מתנאי ההיתר. אשר לנושא חוות הדעת שהתחייבה - הרי שהן בהתחשב באמור בהחלטת הועדה המקומית לעניין ההפניה להוראות היצרן, והן בהתחשב בעובדה כי הובא בחשבון שיקוע הבריכה נגדו יצא העורר במסגרת ערר זה, אנו סבורים כי עמדת הועדה נכונה וסבירה, ויש להמציא חוות דעת חדשה בהיבט זה. ככל שתימסר חוות דעת כזו להנחת דעת הועדה המקומית לא תהיה מניעה להוציא ההיתר המבוקש, ובכפוף ליתר דרישות הועדה המקומית ולכל דין. אשר על כן ולאור כל האמור הערר מתקבל בחלקו. בריכת שחיה / בריכת מים