סירוב לתת היתר בניה לתכנית שינויים במקרקעין

סירוב לתת היתר בניה לתכנית שינויים במקרקעין הידועים כחלקה 131 בגוש 6582 ברחוב גורדון 43 ברעננה (להלן: "המקרקעין"). תמצית טענות העורר מדובר בתכנית שינויים שהוכנה אגב בנייתו של בית. התכנית הוגשה במהלך חודש 3/2012 ועד להגשת הערר ביום 28/6/2012, לא ניתנה בה החלטה. בין העוררים לועדה המקומית נתגלעה מחלוקת בנוגע לחלק מהאלמנטים שצוינו בתכנית השינויים, אם ניתן להכשירם במסגרת זו אם לאו, או שמה יש לשנות הבקשה ו/או ההליך בו היא ננקטה. כמו כן, הוגשו התנגדויות מספר לתכנית השינויים הן מצד השכנים מצפון והן מצד השכנים מדרום בטענות כאלה ואחרות. תמצית טענות הועדה המקומית היתר הבניה הראשון הוצא ביום 3/8/10, היתר הבניין השני במקרקעין הוצא ביום 5/1/12, כאשר אותו היתר כלל שינויים. ביום 25/3/12 הוגשה בקשה שלישית הכוללת שינויים במיקום וצורת הבריכה, שינויים במרתף, גדר, חזיתות ועוד. מאחר ואותה בקשה הוגשה ללא חתימת בעלי זכויות בנכס, התבצע הליך לפי תקנה 2 ב'. טרם הבאת הבקשה לדיון לקראת סוף יוני הוצא פקח לשטח ונמצא כי חלק מהעבודות כבר בוצעו בשטח ולפיכך נדרשה התאמת הבקשה לקיים בשטח, וזו התקבלה רק ביום 19/6/12. דיון והכרעה על פי הוראות חוק התכנון והבניה, ועדה מקומית/ רשות רישוי אמורה לדון בבקשות בתוך 3 חודשים מיום הגשתן. טוען העורר כי במקרה דנן לא עמדה המשיבה בפרק הזמן האמור, אלא שבמקרה דנן עולה מהעובדות שפורטו לפנינו כי הבקשה העדכנית הומצאה ביום 19/6/12. במצב דברים זה, אנו סבורים כי הגם שהועדה המקומית לא עמדה בפרק הזמן הקבוע בחוק קיימות בנסיבות האמורות, אשר אינן בשליטתה, אין לקבל החלטה בתיק בנעליה מבלי לשמוע את עמדתה. לפיכך אנו סבורים כי נכון במקרה דנן להביא התיק לדיון בפני הועדה המקומית עד סוף חודש אוגוסט 2012. במסגרת זו תדון הועדה בנוכחות הצדדים בנוגע להתאמתה של תכנית השינויים לתכניות התקפות במקרקעין. אנו קובעים דיון נוסף בפני ועדת הערר במהלך חודש ספטמבר, לקראתו תומצא החלטת הועדה המקומית. בניהמקרקעיןתכנית שינוייםשינויים בנכסהיתר בניה