טענות העוררים: הריסה של גדר קיימת בחזית צדית וזאת בניגוד להסכם השיתוף

טענות העוררים: הריסה של גדר קיימת בחזית צדית וזאת בניגוד להסכם השיתוף מיום 4/4/11. העובדה כי אותו קיר מסומן להריסה במסגרת רנ/מק/97 אינה רלוונטית לדיון בתוכנית זאת שטח מגרש 2/2 הינו בגודל 916 והגדר במרכזו ולכן בוצעה בקשת ההריסה. תכנית זו הוחלפה על ידי חלוקה עדכנית בה הוקטן שטח המגרש ל-711 מ"ר ולכן אין צורך בהריסת הקיר. יש להצמיד המבנה המוצב והמבנה הקיים במגרש 1/2/ב' לקו בניין 0 בהסכמה ולא לאשר הקמת המבנה במרחק של מטר אחד מהמבנה הקיים. מהות קבלת ההתנגדות הינה אי אישור הקלה ל-3.6 מ' בקו בניין צדי . מדובר בשטח החורג מקו הבניין ב-80 ס"מ ומוגדר כמסתור כביסה כשבפועל דומה כי מדובר במרפסת. זאת ועוד אין לאשר חניה טורית של 2 מכוניות בשטח המגרש. תמצית עמדת המשיבים חריגות הבנייה ככל שקיימות אינם קשורות לבית ו/או למגרש אליו מבוקשת הבנייה. לעוררים עצמם חריגות בנייה ולא ראוי שיעלו טענות כאלה, שכן הפוסל במומו פוסל. אין חריגה במספר יחידות הדיור המאושרות בחלקה. שכן בחלקה כולה ניתן לבנות 12 יח' מגורים כעולה מסעיף 15 לתוכנית אפ/2000 וכמות היחידות על מחצית חלקה זו הכוללת את שטח העוררים אינה מתקרבת אפילו למותר. מגרשים 2/1א' ו-2/1ב' אינם קשורים תכנונית שכן הופרדו בחלוקה. העוררים מתנגדים לחלוקה שאושרה כדין ולא הוגש לגביה ערר ולא ניתן לעשות זאת אגב אורחא. הערר עוסק בענייני קניין שבסמכות הוועדה ויש לדחותו. עמדת הועדה המקומית ביום 4/4/2012 אושרה לבקשת המשיבים 2 חלוקת משנה למגרש 2/1 באופן בו נוצרו 2 מגרשי משנה חדשים, 2/1/א ו2/1/ב'. אחד משני מגרשי משנה אלה נמכר למשיב 3 (מר משה תם) והבקשה להיתר מתייחסת למגרש זה. לעניין חריגות הבנייה מדובר במגרש שבבעלות המשיבים 2 אלא שהבקשה היא במגרש שבבעלות המשיב 3 ואין העוררים יכולים ו/או רשאים לדרוש שוב בדיעבד את פיצולו של מגרש זה ל-2 מגרשי משנה, מה עוד שהסכם השיתוף עליו הם חתומים גם אם משיב 3 מסביר ומכיר מפורשות בפיצול זה. מכל מקום, במסגרת החלטת הועדה המקומית דרש דו"ח פיקוח מתאים לשם בדיקת הטענות, ולטובת המשך טיפול משפטי מתאים על ידי התביעה העירונית. לעניין הריסת הגדר - לא ניתן לממש בנייה במגרש 2/1/א' ללא הריסת הגדר, זכות המעוגנת בתשריט החלוקה ובהסכם השיתוף, כמו גם בתוכנית רנ/מק/97, שניזומה על ידי העוררים עצמם. לעניין המרחק בין המבנים - הבנייה המבוקשת היא בהסכמה בקו 0 בין מגרשי משנה א'1/2 וב'1/2 וככזו תואמת תוכנית. לעניין ההקלה בקו בניין צדדי - הרי שטענה זו התקבלה על ידי הועדה המקומית ועפ"י ההחלטה יש להתאים מסתור כביסה קומה א' להוראות בעניין בליטה מותרת עד 75 ס"מ מקו בניין צדדי. לעניין החניה הטורית - פיתרון החניה תואם את מדיניות הועדה המקומית, שכן ישנם מפרצי חניה ברחוב. המגרש קטן ופתרון החניה אופטימלי. דיון והכרעה דומה כי מהות הסכסוך שלפנינו הינה קניינית. העוררים הבהירו כי הם מתנגדים להריסת הקיר אשר מצוי כיום במגרש 2/1/א' (המקרקעין נשוא הערר), בחלקם המערבי. לשיטת העוררים, אותו קיר, שסומן להריסה הן במסגרת תכנית תקפה והן במסגרת תשריט הסכם שיתוף, מהווה גבול חלקתם המזרחי. ומכאן התנגדותם. אשר לטענות העוררים הרי שלא מצאנו בהם ממש לעניין עבירות הבניה הנטענות לחלקה 2/ב'/1 הרי שאלה טופלו במסגרת החלטת הועדה המקומית אשר קבעה את נחיצותו של דו"ח פיקוח באותם מקרקעין. נוכח העובדה כי לא מדובר בבעלות אחת איננו רואים לנכון להתנות הבנייה המבוקשת בהסרתם. לעניין הגדר - הרי שעל פניו הריסתה תואמת הן את המצב התכנוני (התוכנית הנזכרת לעיל אשר מהווה דין תקף ולא בוטלה) כמו גם את הסכם השיתוף. יחד עם זאת ככל שקיימת לעוררים טענה קניינית כזאת או אחרת עליהם להביאה בפני המוסדות המוסמכים שכן ועדות התכנון לעולם לא יכריעו בכגון דא. לעניין המרחק - הבנייה המבוקשת הינה בקו בניין 0, בהסכמת שכן (ממזרח) ולפיכך תואמת את הוראות התוכנית. יחד עם זאת נעיר כי היה ויתבקש היתר במגרש המצוי ממזרח (1/2/ב') ראוי לדרוש הצמדת אותו מבנה הבנוי במגרש זה אף היא לקו 0. לעניין ההקלה בקו בניין צדדי, הרי שההתנגדות התקבלה וההקלה צומצמה עפ"י הוראות תקנות התכנון והבנייה (סטייה ניכרת מתוכנית) התשס"ב 2002 אשר קובעות בין היתר בתקנה 4 כי הקמת בניין עזר או חלק בבניין בחריגה מקווי בניין הקבועים בתוכנית והמיועד לשמש כאחד או יותר מהמפורטים, להלן לא יהווה סטייה ניכרת מתוכנית: ... (ט) הקמת בניין או חלק מבניין במידות העולות על אלה הקבועות בפרט 4.09 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל 1970. ואילו אותה תקנה מתירה בליטות מסוגים שונים וביניהם גם אלה המתבקשות כאן. לעניין החנייה אנו מקבלים את עמדת הועדה המקומית. מדובר בפתרון חניה שגור והגיוני, מקום בו מדובר בשתי חניות השייכות לאותם בעלים. אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה. יחד עם זאת ההיתר יעוכב עוד 15 יום מיום קבלת החלטה זו על מנת לאפשר לעורר לנקוט בהליכים הקנייניים הנדרשים ככל שנדרשים וככל שימצא לנכון. חוזההסכם שיתוףגדר