תוספת בריכת שחייה, חדר מכונות תת קרקעית ופרגולה בקומת קרקע

תוספת בריכת שחייה, חדר מכונות תת קרקעית ופרגולה בקומת קרקע בבית צמוד קרקע קיים בהיתר בניה, במקרקעין הידועים כמגרש 26 חלקה 427 גוש 6715 ברחוב יד הבנים 57 בפ"ת (שכונת כפר גנים) (להלן: "המקרקעין"). הבקשה כללה הקלה בקווי בניין לחדר המכונות. העוררת הינה בעלת המקרקעין השכנים מדרום, מתנגדת למיקום חדר המכונות מחוץ לקווי הבניין. וכך החליטה הועדה המקומית: "הועדה שמעה את טענות הצדדים. חלק מהטענות הן כנגד רעש העלול להיווצר מהשימוש בבריכה, אשר ניתן להקימה מתוקף הוראות תב"ע תקפה. הועדה אינה רואה פגיעה במתנגדים, שכן מדובר בחדר מכונות תת קרקעי שאינו יוצר מטרדי רעש, ולכן מחליטה לדחות ההתנגדות ולאשר הבקשה בתנאי מילוי דרישות מה"ע. החלטה זו אינה מהווה היתר בניה." תמצית טענות העוררת העוררת טוענת כדלקמן: בחדר המכונות לבריכה קיימים אדי כלור הפוגעים בבריאות הנמצאים בקרבתו ויש בכך מפגע אקולוגי חמור; קיימת אפשרות טכנית להקים את חדר המכונות בתוך הבניין; בנה של העוררת סובל ממחלה בדרכי הנשימה ואדי הכלור עלולים לגרום לפגיעה קשה בבריאותו; העוררת נתקלה בעבר בדליפות כלור והשלכותיהן הבריאותיות, מקרקעי העוררת מהווים החלקה הנחותה מהחלקות נשוא תכנית פת / 1242 / א ולפיכך קיבלה גם פיצויים על פי פרק ט' לחוק בשעתו. החדר מהווה גם תוספת לשטח בנוי. האפשרות לדליפת כלור יוצרת סיכון ככל שמקור הדליפה קרוב לביתה של העוררת. תמצית תשובת המשיבים מדובר בערר קנטרני, מדובר בחדר מכונות בן 3 מ"ר שמתוכנן מתחת לפני הקרקע, אשר בחלקו מעבר לקו הבניין. בין חדר המשאבות לבין העוררת מפרידה בריכת שחייה. את בריכת השחייה ניתן לבנות לפי תכנית הבריכות ללא כל צורך בהקלה. המגרש של העוררת נטוש ומוזנח; חדר המכונות מרוחק כ - 4.5 מ' מגדר הגבול ובתוספת קו הבניין של העוררת מתקבל מרחק משמעותי מביתה המתוכנן. בריכת השחייה נבנתה לפי התב"ע במקומה וכל ההקלה שפורסמה היתה רק לחדר המשאבות. מדובר בכמות מינימאלית של כלור על מנת לשמור על היגיינה ובריאות. אין בחדר המשאבות דבר מלבד משאבה, מסנן ולוח פיקוד. הכלוריזציה מתבצעת רק בתוך הבריכה; בבריכה עצמה יש מקום בו מניחים קפסולה פעם בשבוע וזה לא נמצא בחדר המכונות, אלא שהמשאבה מסחררת את המים הם עוברים במסנן וחוזרים נקיים לבריכה. מנגנון כזה מותקן גם בדירות פנטהאוז ובמקומות אחרים ואינו יוצר מטרד רעש ו/או ריח ו/או אחר. תמצית עמדת הועדה המקומית הטענות כנגד עצם הקמתו של חדר המכונות דינם להידחות שכן זה מותר על פי תכנית פת / מק / 2000 / ד' / 1 (להלן ולעיל: "תכנית הבריכות"). החדר מוקם בתת הקרקע כך שכל הטענות למפגע אקולוגי והתנדפות ריחות אינן ברורות. כמו כן כתנאי להקמת הבריכה יש להמציא על פי תכנית הבריכות אישור היחידה לאיכות הסביבה, אישור מהנדס אזרחי למניעת נזקים לנכסים גובלים ולהגיש תכנית סניטרית על פי דרישות משרד הבריאות. בריכת שחייה מהווה חלק מהשימוש הרגיל למגורים בחצר בית ואינה מהווה מטרד יתר ביחס לשימושים אחרים. דיון והכרעה מקום בו מתבקשת הקלה אנו מתחקים אחר הצורך בשינוי מהוראות התכנית החלה. במקרה דנן מדובר במנגנון שצריך להיות קרוב לבריכת השחייה, וברי כי מוקם בצד הרחוק מן העוררת שכן יכול היה להיות ממוקם גם מדרום לבריכת השחייה. בנתוני המגרש ובהתחשב בעובדה כי מדובר בתוספת לבניין בהיתר ובו משטח מרוצף קיים מדובר באלטרנטיבה ראויה. זאת ועוד, איננו סבורים והדבר גם עומד בניגוד לדין המתיר בריכות שחייה במקרקעין כי חדר מכונות תת קרקעי עלול לגרום המטרדים אליהם כיוונה העוררת. מדובר במתקן שגרתי בנוגע לבריכות ביתיות אשר הפך לחזיון נפוץ במקומותינו ולא נתקלנו בבעייתיות כזו או אחרת בנוגע להתקנתו או תפעולו. זאת ועוד, יש להזכיר כין בין חדר המכונות ובית העוררת לכשיבנה חוצצים כ - 8 מ' ובהם בריכה. אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה. פרגולהקומת קרקעבריכת שחיה / בריכת מים