זכויות בניה - דף מידע תכנוני החל במקרקעין

מדף המידע התכנוני החל במקרקעין עולה כי זכויות הבניה על פי פת / 2000 / א חלות במקרקעין. עוד עולה כי גודל דירת גג פנטהאוזים (כולל החדר על הגג) יהיה עד 160 מ"ר בממוצע. באותה הזדמנות נקבע גם כי גודל הדירה הממוצע המפורט לעיל וחושב עבור כל יחידות הדיור במגרשים שהוקצו לחלקה המקורית. מן האמור עולה כי מקום בו קיימות דירות פנטהאוז, אלה כוללות גם החדרים על הגג ומכאן שניתן לבחור לדירת העליונות בין שטח דירה ממוצע (125 מ"ר) בתוספת הזכויות שנקבעו בתכנית הגגות (60 מ"ר), או בדירת פנטהאוז בגודל 160 מ"ר. חריג לעניין זה הינו השלמת מטרז' לפנטהאוזים על פי תכנית הגגות העדכנית, שכן זו קבעה 60 מ"ר לחדר על הגג בעוד שהובהר לנו כי התכנית הנקודתית החלה במקרקעין הביאה בחשבון הסטנדרטים הקדומים לעניין זה בשיעור 23 מ"ר כך שלכל יחידה כזו ניתן להוסיף 37 מ"ר. עוד אנו למדים כי לעניין הזכויות שנוידו, יש לבחון את מקורן. ועדת הערר מדגישה לא אחת החשיבות המיוחסת בעיניה לוודאות התכנונית המתחייבת. מקום בו מפרשת הועדה המקומית מצב תכנוני באופן מסוים, פירוש היוצר הסתמכות, לא בנקל ניתן להפוך פירוש זה במידה ושני הפירושים מצויים במתחם הפרשנות הסבירה. בעבר הקרוב הוצא במקרקעין במגרש 4, היתר לבניית 2709 מ"ר עיקרי, מתוכו הותרו 4 דירות גג, בהיקף 640 מ"ר. במגרש 2141/3 הותרו 2948 מ"ר. אנו סבורים כי החישוב הנכון לעניין מגרש זה הינו כדלקמן: 18 יחידות דיור X 125 מ"ר 2250 מ"ר. 4 פנטהאוזים ודירות גג X 160 מ"ר 640 מ"ר. 2 דירות גן תוספת 40 מ"ר 80 מ"ר. ובסה"כ 2970 מ"ר. לעניין מגרש 2104/4 הותרו בו 2709 מ"ר, החישוב הנכון הוא כדלקמן: 17 יח"ד X 125 מ"ר 2125 מ"ר 3 פנטהאוזים X 160 מ"ר 480 מ"ר 3 השלמות X 37 מ"ר 111 מ"ר 2 דירות גן X 40 מ"ר 80 מ"ר ובסה"כ 2796 מ"ר. חישובינו מבוססים על כך כי הדירות שהועברו לא היו בהכרח דירת גג אלא יחידות רגילות (ולראיה - דירות הגג במגרש 5 נותרו על כנן), ואולם דירות אלה זכאיות לפי תכנית פת / 2000 / א לחדר על הגג מקום בו הן מבוקשות (כבענייננו). אין מניעה לנייד חלק מהשטחים מבניין לבניין, ומכל מקום עומדת העוררת ביתרה מסוימת. סיכומם של דברים הערר התקבל בחלקו ונדחה ברובו. מובן כי יש להשיב הדיון לועדה המקומית בנוגע ליתר פרטי התכנון שנדרשו על ידה, עם השלמתם ניתן יהא להפקיד התכנית. אין באמור כדי לקבוע עמדה מוקדמת אם וכאשר תוגש התנגדות לעניין זה לתכנית אשר תגיע לפתחנו במסגרת ערר. בניהמקרקעיןמידע תכנוניזכויות בניה