שינוי מיקום השצ"פ על גג המרתפים מבלי לשנות את גודלו

שינוי מיקום השצ"פ על גג המרתפים מבלי לשנות את גודלו וכך החליטה הועדה המקומית: "לאחר שנשמעו הצדדים מציע רה"ע ויו"ר הועדה לצדדים להיפגש על מנת ללבן סוגיות אשר נראות כחוסר הבנה או חוסר מידע ויתכן כי לאחר דו שיח בין הצדדים תצומצם אי הוודאות, וההתנגדות שבאה בעקבותיה. מעבר לכך מחליטה הועדה לקבל את ההתנגדות באופן חלקי ולתת תוקף לתכנית בתנאים הבאים: השטח הציבורי הפתוח המצוין כשצ"פ על גג מרתפים" ישאר פתוח, לא יסגר בגדרות וישרת את כלל הציבור באופן חופשי. כיוון שעפ"י נוהל מבא"ת ישנן הגדרות מדוייקות ובלתי מתפשרות ליעודי הקרקע, הייעוד ישאר עפ"י הנחיות מבא"ת מגורים ומסחר. לאור הצהרת היזם וכן החלטת ועדת הערר ירשם בהוראות התכנית במפורש כי לא תתאפשר בנית מסחר בפרוייקט. תבחן האפשרות למציאת פיתרון ירוק כלשהו בין המדרגות הקיימות בפינה הצפון מזרחית של הפרוייקט לבניין בגורדון 4 כגון גינון או התקנת גדר ירוקה. לטענות בדבר התקרבות השצ"פ לבניין בגורדון 4 - לדחות את הטענה. שטח השצ"פ הנמצא סמוך לבניין בגורדון 4 לא השתנה אלא שונתה פריסתו. יתר הטענות בדבר גובה המרתף, מפלסי קרקע, קו בניין, מיקום תחנת ההשנעה, מקיום פתחי איוורור אינם מעניינה של תכנית רח / מק / 2010 / 6 / 1 ולכן טענות אלו נדחות..." העורר יוצא כנגד הגדרת תכלית המקרקעין ל"מגורים ומסחר" למרות שיש הסכמה לכך שימחק "המסחר" לאור החלטות העבר בנושא. לעניין חילופיה שטחים העורר טוען כי אכן ישנו ניסיון לשפר את המצב אך זה רחוק מהמצב שהוצג בתחילת הבניה ושונה עקב החלטה שגויה של האחראי על הגנים בעירייה וללא כל התחשבות בדיירים הסמוכים. התכנון המקורי היה הפרדה מוחלטת והתרחקות מקו 0 של רחוב גורדון 4 , ואילו הפריסה החדשה מוסיפה רעש ופוגעת לו באיכות חייו. דיון והכרעה תכנית רח / 2010 / 6 קבעה כי ייעוד המקרקעין הינו אזור מרכזי מעורב מסחר ומגורים. הועדה המקומית אינה מוסמכת ואינה רשאית לשנות את ייעוד האזור. יחד עם זאת הועדה מוסמכת ואף הגבילה האפשרויות לניצול כדלקמן: במסגרת התכנית נקבע מפורשות בהוראותיה כי לא תתאפשר בניית מסחר בפרויקט. בכך עיגנה הועדה המקומית את הנחיות ועדת הערר והסכמותיה במסגרת התכנית הנוכחית בסמכות הועדה המקומית. לא זו אף זו, יוזכר כי השוני בהגדרת האזורים נובע מהנחיות טכניות, דוגמת נוהל מבא"ת, אשר אינו מעלה ואינו מוריד מבחינה מהותית. סיכומם של דברים מבחינת ייעוד השטח הרי שזה לא השתנה, ואולם ניצולו הותאם בהוראות התכנית להנחיות ולקביעות לפיהן הוא ישמש למגורים. לעניין שינוי שטחי הגינון הרי שמדובר בשצ"פ אפקטיבי יותר, אשר בבסיסו רעיון תכנוני של דירוג כלפי רחוב הרצל ויצירת גן משחקים לטובת כלל תושבי השכונה. איננו סבורים כי יש באמור כדי לפגוע בעורר באופן כלשהו, לא כל שכן באופן משמעותי אשר צריך להסיג את אינטרס הכלל בשצ"פ אפקטיבי כאמור ביחס לאינטרס הפרטי של העורר, אשר כלל אל ברור אם נפגע. יחד עם זאת אנו סבורים כי נכון למען הסר ספק לקבוע הקמת גדר קלה שקופה של כחצי מטר אשר תתחם את השצ"פ בגבול חלק העורר באופן שיבטיח הפחתת מטרד רעש ככל שקיים כתוצאה מהשצ"פ - גן המשחקים. החלטה זו אינה נייתרת הליך ככל שקיים ע"פ ס' 109 לחוק, ואת הערות נציג המחוז ככל שניתנו. לפיכך הערר נדחה ברובו. מרתףגג