סירוב ועדה מקומית לאשר חצר אנגלית

הועדה אישרה את הבקשה חלקית והחליטה "לסרב לחצר אנגלית במקום המוצע ולהקטינו בהתאם להנחיות והתקנות." עסקינן בשטח לא מקורה המתוכנן במפלס המרתף בתחום קווי הבניין, כאשר הבקשה כוללת כיתוב "יציאה מהמרתף ללא אפשרות כניסה נפרדת מבחוץ". העוררים טוענים כי מדובר בפטיו המתוכנן במפלס המרתף לצורך אוורור והארת המרתף, בדומה לתכנון שנעשה בבתים אחרים באותו יישוב ואושר בשעתו. עוד נטען כי הגורמים המקצועיים תמכו תחילה בתכנון הנ"ל, אולם שינו דעתם בהמשך מסיבות לא ברורות. הועדה המקומית טענה מנגד כי לא מדובר בחצר אנגלית אלא במרפסת מונמכת למרתף ללא התאמה להוראות התכנית ולתקנות. הועדה המקומית לא הצביעה על כל הוראה שנסתרת בתכנית החלה במקרקעין. דיון והכרעה במצב דברים זה אנו סבורים כי הדין עם העוררים: בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו אוגרות) , התש"ל - 1970 מופיעה חצר אנגלית כשטח בחצר הבניין כמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה המיועד לספק אור ואוורור לחללים ושטחים במרתף הבניין. סעיף 3.7 לתכנית בר/במ/109, היא תכנית הבסיס של היישוב אירוס קובע כדלקמן: "מרתפים: תותר בניית מרתפים בתחום הקונטור של קומת הקרקע שגבהם לא יעלה על 2.2 מ' והכניסה תהיה ישירה מתוך דירת המגורים ללא כניסה נפרדת מן החצר. מרתפים אלה ישמשו..." מן האמור עולה כי התכנית לקחה בחשבון כי המרתפים עשויים להיות מוקפים חצר. לעניין המידות הקבועות בתקנה 4.09 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו אוגרות), התש"ל - 1970, קבענו בעבר כי עניינה של אותה תקנה בבניה במרווח ואין להרחיב את תחולתה אל תחום הבניה בקווי הבניין. סיכומם של דברים איננו רואים כל חריגה בתכנון המבוקש הן ביחס לתקנות, והן ביחס לתכניות החלות במקרקעין, ולפיכך יש לאשרה. בניהחצרועדה מקומית לתכנון ובניה