בקשה לבניית יחידה בבית דו משפחתי - הקלות בשטח עיקרי, בקווי בניין לבריכת שחייה

בקשה לבניית יחידה בבית דו משפחתי - הקלות בשטח עיקרי, בקווי בניין לבריכת שחייה ובשטח מגרש מינימאלי להקמת בריכה, כמו כן הקלה בקווי בניין לצורך חצר אנגלית. הועדה המקומית החליטה לאשר הבקשה בתנאים בעקבות קבלה חלקית של התנגדות העוררים, בקובעה כדלקמן: "לקבל החלטה עפ"י התנגדות ולאשר הבקשה בתנאי תיקונים: למקם החניות בניצב לרחוב צמודות אחת לשניה - שהחניה הצפונית תעבור לצד מזרח. לשנות מיקום כניסה החיצונית למרתף. גובה הגדר בנויה בחזית 0.60 מ' בתוספת גדר חיה או קלה." לאחר קבלת ההחלטה הוגשה תכנית מתוקנת לועדה המקומית, ובה יושמו קביעותיה, כך שרוחב החצר האנגלית הופחת, החניות תוכננו בצמוד ולא באופן עוקב, ושונה מיקום הכניסה החיצונית למרתף. העוררים טענו ראשית לאי סדרים והעדר אפשרות לבחון את התכנית המתוקנת ו/או להבין את החלטת הועדה על בוריה. ולגופם של דברים טענו כי פלישתה של החצר האנגלית אל קו הבניין הצפוני פוגעת בהם, כי גובה הגדר מפריע להם וכי מיקומן של החניות בצמוד לגבול איתם יפר את שלוותם. דיון והכרעה התרשמנו כי הועדה המקומית לא התנהלה ביעילות ובשקיפות מול העוררים נוכח פניותיהם וייתכן כי אילו היו מקבלים מענה לפניות אלה בזמן אמת, פניות אשר תכליתן להבהיר את החלטת הועדה ויישומה, היה נמנע ההליך שלפנינו. יחד עם זאת, לגופם של דברים לא מצאנו בטענות העוררים ממש: עסקינן במגרש פינתי בלתי רגולרי בעליל, אשר על פי דין כולל שני קווי בניין קדמיים מערבה ודרומה ושניים צידיים צפונה ומזרחה. יש לציין כי חרף נתוניו היחודיים של המגרש השכילו המתכננים במקרה דנן שלא לחרוג באופן משמעותי מקווי הבניין הקובעים במצב כזה, אלא לעניין החצר האנגלית ומיקום הבריכה. אשר לעניין הראשון כבר קבענו בעבר בערר 247/11 אופיר אפרתי נ' ועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים ואח' כי: תקנה 4.09 קובעת כדלקמן: "(9) מדרגות וכבשים בלתי מקורים לירידה למרתפים, למשטחי חניה ולחצרות, למעט כבש ירידה לרכב ובלבד שגובהם אינו עולה על 1.5 מטרים;" עניינן של התקנות באפשרות לבנות אלמנטים אשר יועילו לתפקודן של יחידות דיור מחד ולא יפריעו לשכניהן במרווח וזאת ללא הליך של הקלה, הכוונה למתקנים טכניים שונים דוגמת, בין היתר, מדרגות. יצוין כי התקנה מאפשרת הן מדרגות ירידה למרתף והן מדרגות גישה ממפלס הכביש לבניין (לגובה) מקום בו עסקינן באלמנטים הגבוהים ממפלס הכניסה הקובעת אנו מוצאים טעם בהגבלתן מחמת ההפרעה שעלולה להיגרם ליחידות התכנוניות הסמוכות, רציונאל שאינו מתקיים באלמנטים שתחת מפלס הכניסה הקובעת. במקרה הספציפי של תקנת המשנה קא עסקינן הפרשנות המיוחסת על ידי המשיבה הופכת את תכליתה של התקנה פלסתר. הכוונה לאפשר מדרגות ירידה למרתף אשר אמור להיבנות ברובו תחת מפלס הכניסה הקובעת. גובהו המינימאלי של מרתף עולה כדי 2.20 מ' (מקום בו הוא מיועד למטרת שירות בלבד). לא נכון בראייתנו ליתן פרשנות המחייבת הבלטת המרתף מעל לקומת הכניסה הקובעת לצורך ניצול התקנה האמורה. לא זו אף זו, במקרה דנן חלה תכנית הצ / 1-1 /30 /א' אשר מאפשרת השתקעות המרתף עד 1 מ' מעבר לקווי הבניין, דהיינו הציבור ער לכך כי ניתן לחרוג ב - 1 מ' מקונטור הקומה הבנויה לצורכי המרתף. בענייננו אין המרתף והמדרגות המוליכות אליו חורגות מעבר לאמור." דומה כי הדברים יפים גם לענייננו, מה עוד שבמקרה דנן התבקשה לצורך זה הקלה, הגם שמדובר בזכות המעוגנת בתקנות. התכנון כולל סטייה של 110 ס"מ של החצר האנגלית ביחס לקו הבניין, ומדובר כאמור בסטייה המעוגנת בתקנות וכמו כן מתוכננת מתחת לפני הקרקע באופן שלהבנתנו אינו גורם הפרעה לעוררים או למאן דהוא. לעניין מיקום החניה - אנו מקבלים את עמדת הועדה המקומית לפיה בטיחותית על פי אנשי המקצוע שלה נכון יותר להיכנס למגרש מחלקו הצפון מערבי ולא מהצומת שבין רחוב הנרקיס וחלקה 533. דומה כי מדובר במושכלות יסוד, מה עוד שאושרה על ידי אנשי המקצוע של הועדה המקומית מחד והתזה שהוצגה על ידי העוררים בעניין זה לא נתמכה בחוות דעת מקצועית או בכל ראיה משמעותית אחרת. אשר לעניין הגדר דומנו כי נכון לנצל את הגדר הצפונית הקיימת במגרש ממילא, ולאפשר השלמת גובה ל - 1.80 מ' ביחס למגרש המשיבים, אולם הדברים כרוכים בשיתוף פעולה בין הצדדים ובמידה ולא יסתייע יש לאפשר למשיבים גדר עצמאית כמבוקש. אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה. בניההקלה (תכנון ובניה)שטח עיקריבריכת שחיה / בריכת מיםבניין