ערר לאשר תכנית שינויים לפני טופס 4 במקרקעין

ערר לאשר תכנית שינויים לפני טופס 4 שהגישו המשיבים במקרקעין הידועים כחלקה 90, מגרש 318, גוש 5510, בשכונת עמישב ברחוב נתן אלבז 21 בפ"ת (להלן" המקרקעין"). עסקינן בקומפלקס של 4 בתים צמודי קרקע, כאשר המבקשים (המשיבים) מתגוררים ביחידה הדרום מערבית, ואילו העוררים מתגוררים בחלקו הצפוני של המגרש (היחידה המזרחית משפחת לרנר וביחידה המערבית משפחת ארליך). בחלקו הדרום מזרחי של המגרש מתגוררת משפחת פרופ. ביום 16/4/2012 יצאה החלטת ביניים מלפני ועדת הערר במסגרתה נדונה זכות הערר במקרה דנן. לאחר שהובהר לצדדים כי מקום בו בקשה תואמת תכנית אין למתנגדים זכות ערר, הוחלט כדלקמן: "זכות הערר למתנגד ניתנה בחוק רק על החלטה הדוחה התנגדות. אין זכות ערר על עצם ההחלטה לתת היתר, אלא אם מוכח כי אישור הבקשה להיתר כולל סטייה מהוראות התכנית. במקרה דנן נטען כי הבקשה סוטה מקווי בניין מבלי שפורסמה הקלה. בתשובה טענו המשיבים כי הבקשה כוללת סטיות מותרות על פי תקנה 4.09 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) , התש"ל - 1970. מעיון בבקשה לא עולה באופן חד משמעי אם הבקשה כוללת סטיות בשיעור העולה על זה הקבוע בתקנות אם לאו. לפיכך, הועדה המקומית תידרש לנושא זה ותיתן תשובתה בעניין בתוך פרק זמן של 14 יום מהיום, בשים לב להוראות הספציפיות הקבועות בתקנה הנ"ל מחד, ולקווי הבניין והסטיות המפורטות בבקשה נשוא הערר מאידך. במאמר מוסגר נעיר כי טוב היו עושים מבקשי הבקשה והועדה המקומית אילו היו מציינים את מדידת קווי הבניין בבקשה מלכתחילה." לאחר מכן ביום 3/5/2012 הגיעה הודעה מטעם הועדה המקומית, לפיה סברה בעבר כי הבליטות המופיעות בתשריט הבקשה כחורגות מקו הבניין תואמות את תקנה 4.03 לתוספת השלישית לתקנות, ואולם לאחר ששיגרה פקח מטעמה וערכה בדיקה מדוקדקת של קווי הבניין מצאה כי הבליטות אינן תואמות במלואן את התקנה ולפיכך יש צורך בהגשת בקשה להקלה בקווי בניין. המשיבים סברו כי הדין עימם וכי אינם מחויבים בבקשה להקלה נוכח הוראות סעיף 6.2.5 לתכנית פת / 2000 שעניינו סמכותה ועדה המקומית לדרוש דרישות עיצוב בחזית ארכיטקטונית ובהתאם לתקנה 4.02 לתקנות, ואולם יחד עם זאת יהיו מוכנים להגיש בקשה להקלה. ואולם לעניין סוגיות אחרות הרי שאלו אושרו על ידי גורמי המקצוע בועדה והינם בהתאם לתכניות, ולפיכך אין לאפשר לעוררים להמשיך ולגרור את המשיבים להליכי סרק בנושאים אלה. העוררים סברו כי יש חריגות רבות וכי אישור הועדה המקומית עד כה תמוה ולכן סברו כי מדובר בסטייה חמורה. דיון והכרעה משהגיעו הצדדים למסקנה כי הבקשה לא פורסמה כדין והיא כוללת סטייה מהוראות התכניות התקפות, אין לנו אלא להשיב הדיון לועדה המקומית, אשר תדאג לפרסום כאמור בהקדם האפשרי. שמורה זכות ערר על כל החלטה חדשה. בניהמסמכיםמקרקעיןטופס 4תכנית שינוייםערר