טופס 4 כתנאי להתקנת מערכת פוטו וולטאית לייצור חשמל מעל גג סככה

התקנת מערכת פוטו וולטאית לייצור חשמל מעל גג סככה , בתנאים. אחד התנאים הינו קבלת טופס 4 לחיבור חשמל לסככה. הוועדה למעשה מתנה את היתר הבנייה בגמר בניית הסככה וקבלת טופס 4. העורר טוען כי אין ביכולתו לבנות את הסככה מבלי שיחתום על הסכם עם יזם, ואינו יכול לחתום על הסכם עם יזם אלא אם יהיה בידו היתר להתקנת המערכת. העורר הבהיר כי הגיש את כל המסמכים שנדרשו כולל תשלום אגרת בנייה והדבר היחיד שלא קוים הינו קבלת טופס 4 לחיבור חשמל לסככה וזאת מהטעם הפשוט שהסככה עוד לא הוקמה. הוועדה המקומית טוענת כי ניתן להתיר מתקן פוטו וולטאי על גג מבנה חקלאי בתנאי שהמבנה נבנה כדין, כי מוסד התכנון שוכנע שהמבנה משמש לשימוש חקלאי, כי נעשתה התייעצות עם משרד החקלאות וכי קיים חיבור חשמל. כלומר , בטרם ייבנה המבנה כדין - לא ניתן להתיר את המתקן הפוטו וולטאי. חברת החשמל הודיעה כי אין לה כל עמדה בסכסוך, וכי לאחר שתיפתר המחלוקת ויינתן לעורר היתר בנייה לעבודה מצומצמת להתקנת המערכת יוכל להגיש בקשה מתאימה לחברת החשמל אשר תיבחן על פי חוק. ככל שתיוותר מכסה פנויה לחיבור הדבר יתאפשר. בתום הדיון שנערך בוועדת הערר, במסגרתו הובהר כי הסככה עוד לא נבנתה וכי קיים מבנה חקלאי אחר שנבנה בהיתר בחלקה בקשו הצדדים שהות להידבר ולהגיע להסכם מחוץ לכותלי וועדת הערר אולם לא נסתייע ולפיכך אנו נדרשים להחלטתנו זו. דיון והכרעה הוראות תמ"א 10 /ד/10 קובעות כדלקמן: מטרת התכנית הינה לקבוע הנחיות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים על מנת לעודד את השימוש בהם לניצול אנרגית השמש לצורך ייצור חשמל. זאת, בכל שטח המדינה ותוך מניעת מפגעים ומזעור הפגיעה בשטחים הפתוחים ואיכות הסביבה והנוף ובמגמה לפשט ולייעל את הליכי הקמתם. כל זאת על ידי: 5.1 יצירת ומתן הוראות למתן אפשרות ומתן היתרים למתקנים פוטו וולטאיים על גגות וחזיתות של מבנים שנבנו כדין. סעיף 8.5 קובע כדלקמן: היתר למתקן פוטו וולטאי על גג מבנה או חזיתות או חזיתות של מבנה חקלאי שנבנה כדין שאינו צמוד דופן לאזור המיועד לבינוי או לפיתוח יינתן רק אם שוכנע מוסד התכנון כי המתקן מותקן על מבנה חקלאי המשמש והנדרש במישרין לשם השימוש החקלאי , לאחר שקיים התייעצות עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר ולאחר שווידא שקיים חיבור לחשמל. התכנית מעודדת הקמת מתקני פוטו וולטאיים לטובת "אנרגיה ירוקה" תוך שמירה על עקרונות תמ"א 35 והמדיניות הארצית, של שמירה על השטחים הפתוחים. כך, אוסרת התכנית על תכנון הקמת מתקנים פוטו וולטאיים בשטח פתוח, למעט בשטח מופר, במחוזות תל אביב והמרכז. סעיף 9.8 מתיר להקים מתקן פוטו וולטאי בתחום חלקה א' בשטח הצמוד למבנה המגורים, בשטח של עד 1 דונם, וכן מתנה התכנית כי יועדף השימוש בעמודים או בטרקרים על מנת למנוע ככל הניתן פגיעה בשימושים החקלאיים. בענייננו מתבקש מבנה בשטח של 350 מ"ר אשר לא ברור האם נמצא בקרבת הבית אם לאו. בנסיבות אלה דומה כי הבקשה נתפשת "בגדר סעיף 8.5" הרציונל העומד בבסיסו כמו גם בבסיס התמ"א הינו לעודד הקמת מבנים פוטו וולטאיים מחד אולם לשמור על השטחים הפתוחים מאידך. נוסחת האיזון של התמ"א אינה מאפשרת לטעמנו הקמת סככות לשימוש וולטאי בלבד אלא שיש להדגים ולהוכיח שימוש חקלאי . לפיכך, או סבורים כי המונח "נבנה כדין" בס' 8.5 אפשרי לפירוש בזמן עבר כמו גם בזמן הווה, כך שבמידה ויוכח כי מדובר אכן במבנה חקלאי "הנדרש במישרין לשם השימוש החקלאי" כמפורט באותו סעיף, ניתן יהיה להוציא ההיתר בהסתמך על העובדה כי ניתן היתר לסככה אולם זו טרם נבנתה בפועל. זאת בכפוף לכך שיוצג שימוש חקלאי מדויק אשר יקבל את ברכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, וכי אין מניעה לחבר מבנה כזה לחשמל. לפיכך הערר מתקבל בחלקו. טפסים משפטייםבניהמסמכיםטופס 4סככהגגחשמל