פטור מהיטל השבחה על הרחבת דירה קיימת

סיכום פסק הדין (דעת הרוב) בע"א 6276-01-09 עמאש נאסר ואח' נ. הועדה המקומית שומרון ואח': "התכלית של סעיף 19(ב)(1) בתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה היא לפטור מהיטל השבחה הרחבה של דירה קיימת, בין אם לרוחב ובין אם לגובה, בישוב או בחלק ממנו שהוכרז עליו כדין כשכונת שיקום. הפטור איננו אמור לחול על הקמת בתים חדשים, וככל שהמחוקק יהא סבור שראוי להחיל את הפטור גם על הקמת בתים חדשים, חייב הדבר להיאמר מפורשות בחקיקה" עמ"נ (ב"ש) 9116-07-10 ג.ש. ארז שרותים כלליים בע"מ נ' עיריית באר שבע ואח': "לשון החוק דנה בהשבחה במקרקעין קיימים בעשותה שימוש במילים - "השבחה במקרקעין למגורים המצויים בישוב...". השימוש במילה "מצויים" בלשון הווה, משמעותו אלה הקיימים כבר ולא מגורים לעתיד לבוא. פרשנות זו עולה בקנה אחד עם דברי ההסבר לחוק של פטור מהיטל השבחה להרחבת מגורים. לו רצה המחוקק ליתן הפטור גם לבניה חדשה שתכליתה מגורים, היה צריך לציין זאת במפורש ולקבוע השבחה במקרקעין למגורים "המצויים" או "שימצאו" או כל נוסח אחר שיהא בו כדי להביא למסקנה שעסקינן גם בפטור לבנייה חדשה למגורים." ע"א 1212/04 ר.א. שליט פיתוח בניה ויזום פרויקטים בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד. גם ועדות הערר אימצו הלכה זו, ערר (חיפה) 8012+13+22/10 ג'ובראן ואח' נ. הועדה המקומית שומרון () במסגרתו נקבע כי הפטור לשיקום שכונות לא יחול על בניית יחידת דיור חדשה. כן, ר' ערר (חיפה) 8012/11 חולין נ. הוועדה המקומית שומרון. בניההיטל השבחההרחבת דירהמקרקעין