ההבחנה בין הליכי תכנון לבין הליכי הרישוי

ההבחנה בין הליכי תכנון לבין הליכי הרישוי ר' למשל 3212/93 "דיני התכנון והבנייה הבחינו הבחנה חדה וברורה בין שלב התכנון לבין שלב הבנייה." פועל יוצא של הבחנה זו הינו כי מוסדות הרישוי אינם רשאים לאשר בקשה להיתר שאינה תואמת תכנית, אלא לגבי פרטים לגביהם פורסמה הקלה מהוראות התכנות [לעניין זה ר' סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, וכן ר' ערר (דרום) 6058/08 ‏‏שער רכבת אשדוד בע"מ נ' הועדה מקומית אשדוד ()]. בניהחוק התכנון והבניה