שטחי שירות לא מעצם הגדלת האורך המקסימאלי המותר

שטחי שירות לא מעצם הגדלת האורך המקסימאלי המותר הוראות המעבר של תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב - 1992. סעיף 13.1 לתקנות אלו קובע: "נקבעו שטחים המותרים לבניה או אחוזי בניה ללא פירוט אופן חישובם, יראו את השטחים כשטחים למטרות עיקריות, וניתן יהיה להוסיף עליהם שטחי שירות; והוא כשאין הוראה מפורשת אחרת בתכנית;" שטחי שירות