שימוש בשטח שירות לשטח עיקרי מהווה סטיה ניכרת

שימוש בשטח שירות לשטח עיקרי מהווה סטיה ניכרת 1. על פי סעיף 151(א) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, לא יינתן היתר לשימוש חורג היה וזה מהווה סטיה ניכרת. 2. מחוקק המשנה, בהסמכת חוק התכנון והבניה, קבע במסגרת תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשס"ב - 2002 שורה של מקרים בהם בקשה לשימוש חורג תהווה סטיה ניכרת. 3. תקנה 2(16) קובעת: "(16) שינוי השימוש בשטח בבנין, שנועד לשמש, על פי תכנית, כשטח שירות או שהוסף כשטח שירות, לפי תקנה 13 לתקנות אחוזי הבניה - לשטחים למטרות עיקריות" 4. כלומר, בתקנות סטיה ניכרת, נקבע מפורשות כי שינוי השימוש בשטח שירות לשטח עיקרי מהווה סטיה ניכרת, אשר אסור לאשרה במסגרת בקשה לשימוש חורג. בניהסטיה ניכרת מתכניתשטח עיקרישטחי שירות