הגדרת "מגרש" (תכנון ובניה)

הגדרת "מגרש" (תכנון ובניה) תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992 מגדירות מהו ה"מגרש" לצורך חישוב השטחים: "מגרש" - יחידת קרקע שנקבעה בתכנית או שנוצרה על ידי פעולת חלוקה או איחוד בתכנית, או על ידי תשריט חלוקה או איחוד, אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי רישום המקרקעין, בין אם מותרת בה בניה ובין אם לאו;" הן תקנות חישוב שטחים והן תקנות הבקשה להיתר עוסקים במגרש שהוגדר על ידי תוכנית או הוגדר במרשם המקרקעין כיחידת רישום, ולא בחלקי מגרשים, ולפיכך לא ניתן להגיש בקשה להיתר לחלק של מגרש. בניהקרקעותהגדרות משפטיותתכנון ובניה