תביעה בגין גביית יתר של פלאפון מלקוחות עבור "ריבית בגין פיגור בתשלום"

התובענה עוסקת בגביית יתר שגבתה פלאפון מלקוחותיה, עבור "ריבית בגין פיגור בתשלום" - בשעה שחשבונותיהם שולמו באמצעות הוראת קבע בבנק, במועדם, וללא כל פיגור. קבוצת התובעים הוגדרה כ"כל לקוחות הנתבעת המשלמים את חשבונם בדרך של הוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי, אשר הנתבעת גבתה מהם כספים בגין "ריבית בגין פיגור בתשלום" בניגוד לרישיונה, בתקופה עובר 7 שנים להגשת הבקשה" (סעיף 3 בבקשת האישור). עילות התובענה הן הפרת סעיף 76 ברשיון פלאפון; גזל; תרמית; גניבה; הפרת חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 (בעיקר סעיפים 2 ו- 3 (ב)); הפרת חובת תום הלב; ועשיית עושר ולא במשפט. הסעד שנתבקש: השבת הכספים שנגבו שלא כדין. פלאפון השיבה כי מדובר בטעות טכנית שנבעה מתקלה בתכנת המחשב שפלאפון השתמשה בה; והיא פועלת לתיקונה; ומכל מקום פלאפון הפסיקה את גביית הריבית. פלאפון השיבה למבקש את הסכומים שגבתה ממנו. אלו פרטיו העיקריים של הסכם הפשרה שבין הצדדים: התקופה הרלוונטית להסדר מתחילה ביום 10.10.04 ומסתיימת ביום 12.2.12, הוא המועד בו הופסקה גביית הריבית בגין הפיגור בתשלום. קבוצת התובעים היא לקוחות פלאפון שחויבו בריבית בגין פיגור בתשלום, ולא זוכו בחיוב זה. פלאפון הצהירה כי הקבוצה מונה 359,075 לקוחות, וכי הסכום שנגבה ביתר היה 1,469,651 ₪. פלאפון החזירה באמצעות זיכוי אוטומטי סכום של 443,834 ₪, והיתרה שיש להחזיר לחברי הקבוצה היא 1,231,113 ₪ (סכום שכולל הפרשי הצמדה וריבית ממחצית התקופה ועד מועד הגשת ההסכם). בשל מספרם של חברי הקבוצה, ומנגד הסכום הנמוך שיגיע לכל אחד מהם (בממוצע 3.4 ₪ לתובע), סוכם שפלאפון תתרום את סכום הפיצוי לשבע עמותות שפורטו בבקשה. הומלץ לתגמל את המבקש בסכום של 61,556 ₪ ולפסוק שכר טרחה לבא כוחו בסכום של 123,111 בצרוף מע"מ. סכומים אלו יתוספו לסכום הפשרה. הצדדים סבורים שאין צורך במינוי בודק. בדיון שהתקיים ביום 30.4.2012 ולאור הערותי, ויתרו הצדדים על התניית אישור הפשרה באישור הגמול ושכר הטרחה. הוחלט כי פלאפון תציג תצהיר מטעמה לתמיכה בטענות נוספות שנטענו במהלך הדיון. לאחר הדברים האלו הודיע ב"כ המבקש שהוא חוזר בו מהסכמתו לכך שלא ימונה בודק להסכם הפשרה, אך לא פירט את מניעיו לכך. פלאפון פירטה מדוע אין צורך במינוי בודק, אך סברה כי אם ימונה כזה, יש לקחת בחשבון את תוספת ההוצאות שנגרמה בעקבות חזרתו של ב"כ המבקש מן ההסכמה. חשב פלאפון, מר תומר שני, תאר בתצהירו כיצד התחקתה פלאפון אחר התקלה, ומצאה את הגורם לה, וכן את אופן חישוב הסכום להחזר. בהתאם לדרישתי בדיון הוסיף כי התרומות תינתנה בנוסף לכל תרומה אחרת שפלאפון מעבירה, ותחולקנה בין 4 עמותות (עמותת צימאון, עמותת קרן אור בירושלים, עמותת וינסנט, ועמותת פעמונים), ולא לפי הסדר הפשרה, שכלל גם עמותות שפלאפון נוהגת לתרום להן מעת לעת. עוד הבהיר כי הסכום יתווסף על זה שהוצע על ידי פלאפון כתרומה לאחד הגופים בת"צ 34556-04-10. לאחר שלא מצאתי לדחות את הסדר הפשרה על הסף, הוא פורסם ברבים, ולא נתקבלו התנגדויות מצד חברי הקבוצה (החלטה מיום 24.5.12). ביום 4.7.12 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי הוא אינו מתנגד להסכם, אולם הוסיף כי ראוי שפלאפון תתחייב כי לא תציג את התרומה כתרומה פילנטרופית של החברה. בהחלטה מיום 31.10.12 קבעתי שאין די בתצהירו של חשב פלאפון כדי להימנע מדרך המלך של מינוי בודק, ומיניתי את מר שרגא רבין בודק בהסדר זה. כאמור בחוות הדעת, הסכום שנקב בו מר תומר שני בתצהירו כסכום ההחזר, 1,025,817 ₪, לא התייחס למלוא תקופת ההסכם. בשאילתה לפי מלוא תקופת ההסדר מיום 10.10.04 ועד יום 12.2.12 נתקבלה התוצאה של 1,066,148 ₪. לא התקבל הסבר לטעות זו. ביום 28.4.13 הודיעה פלאפון כי חוות דעת הבודק מקובלת עליה וכי היא מסכימה להגדלת סכום קרן הפיצוי ולעדכון תחשיב הפרשי הריבית וההצמדה בהתאם. המבקש בקש לשלוח לבודק שאלות הבהרה; פלאפון התנגדה לבקשה; והבקשה נדחתה בהחלטה מיום 3.6.13 משום שהתייחסה לתקופה שאינה רלוונטית לתביעה. ביום 13.6.13 הודיע המבקש כי חוות דעת הבודק מקובלת עליו. אישור ההסכם בהמשך להחלטתי מיום 24.5.13 החלטתי לאשר את ההסדר שעונה לדעתי על דרישות סעיף 19 (א) בחוק תובענות ייצוגיות שזו לשונו: "בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין". השאלה המשותפת נובעת מן העובדות המוסכמות: פלאפון אכן גבתה גביית יתר עבור ריבית בגין פיגור בתשלום, כתוצאה מתקלה בתכנת המחשב שהשתמשה בה. הסדר הפשרה מאפשר פיצוי לציבור באמצעות תרומה בשווי חיוב היתר שבוצע על ידי פלאפון, מבלי להיזקק לבחינת זהות הנפגע ושווי הפגיעה. בהתחשב בדברי הבודק בדבר שווי ההחזר לכל אחד מן המנויים - סביר בעיני לכרוך את כולם להסדר תרומה אחד. אשר לסכום התרומה: פלאפון קבלה את קביעת הבודק; ולטענתה, חישוב הנזק מחמיר עמה, בכך שהזיכויים הידניים בגין חיוב בריבית לא הופחתו מן הסכום. לאור האמור אני סבורה כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר - ויש לאשרו. בהתאם להערת היועץ המשפטי לממשלה, בעת מתן התרומות על פלאפון להבהיר לעמותות המקבלות כי מדובר בפיצוי שהיא חייבת לשלם לפי הסכם פשרה זה. הגדרת הקבוצה במסגרת הסדר הפשרה שינו הצדדים את הגדרת הקבוצה באופן שהיא כוללת את "לקוחות פלאפון אשר חויבו בריבית בגין פיגור בתשלום נשוא הבקשה ולא זכו לקבל זיכוי בגין כך". ריבית בגין פיגור בתשלום הוגדרה לצורך הבקשה כ"ריבית בה חויבו לקוחות פלאפון אשר שילמו תחילה את חיוביהם בגין רכישת ציוד קצה בהוראת קבע, עברו לתשלום באמצעות שוברי תשלום וחזרו לאחר מכן לתשלום באמצעות הוראת קבע, ועקב כך, מחמת תקלה בתוכנת מחשב, חויבו בריבית בגין פיגור בתשלום" (סעיף 5 בהסדר). ב"כ פלאפון הבהיר כי הקבוצה הוגדרה בהתאם לתקלה שנתגלתה (עמ' 1, שורות 25-28). כזכור, בבקשת האישור לא הוגבלה הקבוצה לתהליך התשלום המתואר בהגדרת הריבית שלעיל. על מנת להעמיד דברים על דיוקם, אני רואה בכך משום תיקון של בקשת האישור, ועל המבקש לתקן בהתאם את הגדרת הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, תוך 10 ימים. גמול ושכר טרחה בהתאם לסעיפים 22 ו-23 בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו - 2006, על בית המשפט להתחשב, בין היתר, בטרחה שטרח התובע הייצוגי ובא-כוחו ובסיכון שלקחו על עצמם בניהול התביעה; במורכבות ההליך; במידת החשיבות הציבורית שבתובענה הייצוגית; ובתועלת שהביאה התובענה הייצוגית לקבוצה. כן יישקל הפער בין הסעדים שנתבעו לבין אלו שנפסקו בתובענה. בנוסף, יש לשקול שיקולים הנוגעים לתמריצים להגשת תובענה ייצוגית ראויה ולמנוע תביעות סרק; את התנהלותם של בא-כוח התובע המייצג; ויש להימנע מפסיקת שכר טרחה שיעקר את טובת ההנאה אשר אמורה לצמוח לקבוצה או יפחית ממנה באופן בלתי סביר [ע"א 2046/10 עזבון המנוח משה שמש נ' דן רייכרט (23.5.2012); רע"א 2362/08 תדיראן מוצרי צריכה בע"מ נ' אמיר שהי שאול בפסקה 7 (14.12.11); ע"א 10085/08 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' ראבי (4.12.11) (עתירה לדיון נוסף על פסק הדין בענינים שאינם נוגעים לעניננו נדחתה- דנ"א 9416/11; ע"א 9134/05 אליעזר לויט נ' קו אופ צפון אגודה שיתופית לשירותים בע"מ פסקאות 12-14 (7.2.2008)]. במסגרת הסדר הפשרה המליצו הצדדים לפסוק למבקש גמול בסכום של 61,556 ₪ ושכר טרחה לבא כוחו בסכום של 123,111 ₪ בתוספת מע"מ. נוכח חזרתו של המבקש מההסכמה שהושגה במסגרת ההסדר שלא למנות בודק, ועקב תוספת ההוצאות שנגרמה, בקשה פלאפון כי בית המשפט יקבע את שיעורי הגמול ושכר הטרחה במנותק מן המלצת הצדדים, והמבקש הסכים לכך. בהתחשב בכך שבקשת האישור הביאה לגילוי התקלה שגרמה לחיוב ביתר (וראו בהקשר זה גם דברי הבודק בסיפא של חוות הדעת); בכך שההסדר מניב תועלת לציבור בדרך של מתן תרומה בשיעור הנזק שנגרם; ובכך שבדיקת הבודק העלתה חיוב יתר בסכום כולל של 1,066,148 ₪ דהיינו ב - 40,331 ₪ יותר מן הסכום שחישבה פלאפון - מצאתי לנכון לאשר את הסכומים שהצדדים המליצו עליהם במסגרת ההסדר. התשלום יועבר לאחר החלטה נוספת של בית המשפט, שתינתן לאחר שב"כ המבקש יאשר כי תיקן את הגדרת הקבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות, וכי בחן את הצהרות פלאפון בנוגע למתן התרומות, והעמותות אישרו את קבלת התרומה. אם כן, אני מאשרת את הסדר הפשרה על התיקונים שנוספו בו בהחלטה זו (סעיפים 9,12) ונותנת לו תוקף של פסק דין. קבוצת התובעים הוגדרה בסעיף 4 ב, ועילות התביעה צוינו בסעיף 2 בפסק הדין. המשיבה תפרסם הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה, כקבוע בסעיף 25(א)(4) בחוק תובענות ייצוגיות. המזכירות תואיל לשלוח העתק פסק הדין בצירוף הסדר הפשרה (כאמור בסעיף 19(ה) בחוק תובענות ייצוגיות) למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות. פלאפוןסלולר (תביעות)ריביתגביית יתרלקוחות