המרצת פתיחה אשר עניינה קיפוח בעלי מניות המיעוט על ידי בעלת השליטה בחברה

המרצת הפתיחה אשר עניינה קיפוח בעלי מניות המיעוט על ידי בעלת השליטה בחברה, מפעלי תחנות. בנוסף למפעלי תחנות ולאגד מוחזקות יתר המניות הרגילות של החברה (381 במספר) על ידי חברי וגמלאי אגד (מקצתם נפטרו למרבה הצער במהלך השנים), אשר חלקם בהון המונפק של החברה עומד כיום על שיעור של כ- 9.06%, כך על פי הודעת החברה. המבקשים 2 - 17 הם מקצת חברי וגמלאי אגד ויורשיהם, אשר ביקשו מיוזמתם להצטרף לתובענה כמבקשים. ביום 3.7.2012, במהלך הדיון בתובענה, ולאחר שהתקבלו שתי חוות דעת כלכליות בקשר עם שווי מניות החברה, האחת מטעם אגד והשניה, אשר כללה גם חוות דעת שמאית לעניין שוויו של "בית אגד" בתל אביב, מטעם מפעלי תחנות (להלן: "חוות הדעת הכלכליות"), הגיעו הצדדים, בעקבות הצעת בית המשפט, להסדר דיוני הקובע כדלהלן: כל בעלי המניות בחברת בית אגד בע"מ יצורפו כצדדים להליך זה. צירופם ייעשה באמצעות המצאה אישית לכל אחד מבעלי המניות בהתאם לכתובת הרשומה במרשמי המשיבה 1 וכן באמצעות פרסום מודעה בשלושה עיתונים יומיים בשפה העברית ועיתון אחד בשפה הערבית. לאחר צירוף כל בעלי המניות יסכימו הצדדים להסמיך את ביהמ"ש לקבוע על דרך הפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא הנמקות, את שווי המניה בחברת בית אגד בע"מ בטווח שבין חוות הדעת שהוגשו מטעם המשיבות והמבקשת 1 (כ-40,000 עד 70,000 ש"ח למניה). הכרעת ביהמ"ש תינתן לאחר שהצדדים יחקרו את המומחים ויגישו סיכומים בכתב. כן מובהר כי ביהמ"ש יהיה רשאי לקבוע מחיר שונה למניות של המבקשת 1 ולמניות של בעלי [מניות] המיעוט האחרים ובלבד שהקביעות יהיו בטווח האמור. למען הסר ספק מובהר כי מפעלי תחנות תרכוש את כל מניות המיעוט וזאת בהתאם ללוח זמנים והסדרי תשלום שייקבעו על ידי ביהמ"ש (לרבות לעניין הצמדה וריבית). רכישת המניות תיקבע כסעד על פי סעיף 191 לחוק החברות. מובהר בזאת כי הסכמת המבקשת 1 והמשיבה 2 להסדר לא תשלול את זכותה של המשיבה 2 להגיש תביעה נפרדת לסעד הצהרתי לפיו מניות בית אגד המוחזקות על ידי המבקשת 1 אינן שייכות למבקשת 1 ועל כן אין היא זכאית כלל לתשלום בעבורן. ככל שתביעה כזאת תוגש ותתקבל, יורה בית משפט זה כיצד לנהוג בסכומים שישולמו על פי ההסדר המוצע בתובענה הנוכחית. למען הסר ספק מובהר כי למבקשת 1 ולמשיבה 2 יישמרו במסגרת ההליך הנפרד ככל שיוגש כל הטענות העומדות להן וכי לא יראו בעצם הסכמתן להסדר המוצע משום ויתור על טענה כלשהי העומדת להן לעניין זכויות המבקשת 1 במניות בית אגד. כן מוסכם כי המחיר שייקבע על ידי ביהמ"ש כמחיר מניה יחול גם יחס לתשלום ליורשי בעל מנה שנפטר. אין באמור לעיל כדי למנוע מהמשיבים לטעון טענות התיישנות ו/או כל טענה אחרת הפוטרת אותם לטענתם מתשלום ליורשי בעל מניה שנפטר. עוד באותו מועד הוריתי כי כל בעלי המניות בחברת בית אגד בע"מ יצורפו להליך, וכי הם יהיו רשאים להגיש התנגדות להסדר שהוצע על ידי ביהמ"ש. ואכן, מספר התנגדויות הוגשו, וכן הוגשה חוות דעת שמאית לעניין שווי של "בית אגד" בתל אביב מטעם אחד מגמלאי אגד, מר יהודה חיימוביץ. בדיון מיום 15.10.2012 ניתן תוקף של החלטה לשינוי אשר הוסכם על אגד ומפעלי תחנות נוכח קיומם של מתנגדים מקרב בעלי מניות המיעוט, כדלהלן: "בעל מניות בחברת בית אגד יהיה רשאי להודיע בתוך 60 יום מהמועד בו תינתן החלטת ביהמ"ש בדבר גובה התשלום שישולם תמורת המניה, בהודעה בכתב שתשלח למשרדי החברה, כי אין הוא מעוניין להצטרף להסדר. בעל מניה שימסור הודעה בכתב כאמור, ימשיך להיות חבר [בעל מניות] בחברה וישמרו לו ולמשיבות כל הטענות העומדות להן בכפוף לכך שבעל[י] מניות כאמור יהיו מנועים מלהגיש במשך שנתיים מיום מתן החלטת ביהמ"ש בדבר שווי המכירה תביעות שעניינן עושק המיעוט בגין הטענות שהועלו במסגרת התובענה שלפני." כן נקבע באותו מועד, כי שווי המניה אשר ייקבע על ידי בית המשפט יהיה נכון ליום 31.12.2011 ומאותו מועד ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית לפי המנגנון שיקבע בית המשפט. בדיון שהתקיים ב- 18.4.2012 הודיע ב"כ מפעלי תחנות וחברת בית אגד כי: "מקובלת עלי הצעת בית המשפט כי סמכות בית המשפט להכריע לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט בטווח שבין חוות דעת המומחה מטעמנו לחוות דעת המומחה מטעם אגד תתייחס גם לקבוצת היורשים שמורישם נפטר למעלה מ-7 שנים לפני 31.12.2011, ובלבד שתישמר לבית המשפט הסמכות לקבוע תשלום אחר ביחס לקבוצה זו בהתאם לטיעונים שייטענו על ידינו ועל ידי הטוענים לזכויות היורשים". לאחר ששמעתי את חקירות המומחים הכלכליים מטעם אגד ומפעלי תחנות, וחקירות השמאים מטעם מפעלי תחנות ומר חיימוביץ, ולאחר שעיינתי בחומר שהוגש בתיק ובסיכומי הצדדים הריני לקבוע, בהתאם לסמכות שנמסרה לי להכריע לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], ללא הנמקות, כדלהלן: שווי מניה בחברת בית אגד, אשר ישולם על ידי מפעלי תחנות לאגד ולכל בעל מנית מיעוט אחר, יעמוד על 59,000 ש"ח למניה, נכון ליום 31.12.2011. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וכן ריבית שנתית בשיעור של 4% מיום 31.12.2011 ועד למועד התשלום בפועל. מובהר בזאת כי שווי המניה בחברת בית אגד הקבוע בסעיף א' לעיל מתייחס הן למניות המוחזקות על ידי אגד והן למניות המוחזקות על ידי בעלי מניות המיעוט האחרים, ובכלל זה מניות המוזקות על ידי קבוצת היורשים שמורישם נפטר למעלה מ-7 שנים לפני יום 31.12.2011. בעל מניות מיעוט שאינו מעוניין כי הסדר זה יחול עליו ימסור על כך הודעה בכתב למשרדי חברת בית אגד עד ליום 5.1.2014. מפעלי תחנות תרכוש את כל מניות המיעוט (למעט מניות של בעלי מניות מיעוט שימסרו הודעה לפי ס"ק ג' לעיל) כסעד על פי סעיף 191 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999. התשלום לאגד וליתר בעלי מניות המיעוט (למעט מניות של בעלי מניות מיעוט שימסרו הודעה לפי ס"ק ג' לעיל) יבוצע עד ליום 30.1.2014 (ועד בכלל). למרות האמור לעיל, תשלום לבעלי מניות (או ליורשיהם) שלא ניתן יהיה לאתרם או שלא ימציאו את המסמכים הדרושים לצורך ביצוע התשלום עד ליום 30.1.2014 יבוצע בתוך 21 יום מהמועד בו תתקבל בחברת בית אגד הודעה המאפשרת את ביצוע התשלום. בגין התקופה שבין יום 30.1.2014 ועד למועד התשלום בפועל ישולמו הפרשי הצמדה וכן ריבית שנתית בשיעור של 2%. חברת בית אגד תמסור לכל אחד מבעלי מניות המיעוט הודעה בדואר רשום בדבר מתן פסק דין זה, וזאת לפי כתובתו הרשומה במרשם החברה. בהודעה יובהר כי בעל מניות שאינו מעוניין כי ההסדר יחול עליו נדרש למסור על כך הודעה בכתב שתתקבל במשרדי חברת בית אגד לא יאוחר מיום 5.1.2014. כן תימסר בהודעה הכתובת אליה יש לפנות על מנת לקבל את תמורת המניות, והמסמכים שיש לצרף לפניה. להודעה יצורף גם עותק של פסק דין זה. חברת בית אגד תמסור לבית המשפט הודעת עדכון בדבר ביצוע פסק דין זה עד ליום 16.2.2014. המרצת פתיחהדיני חברותבעלי מניותמניותקיפוח בעלי מניות המיעוט