פשיטת רגל - התמכרות לקוקאין בשל מצב הכלכלי רע וגירושים

נטען עוד כי בשל מצבו הכלכלי הרעוע וגירושיו שבאו בעקבות כך התמכר החייב לשימוש בקוקאין ואולם לאחרונה נגמל מצריכת סמים, החל לעבוד כשכיר ופתח דף חדש בחייו עת הקים משפחה חדשה. ב. עמדת בעלי התפקיד 1. מלכתחילה התנגדו בעלי התפקיד להכריז על החייב פושט רגל. במועד הגשת דוח ראשון מטעם המנהל המיוחד ביום 10/12/2012 הוברר כי אמנם גרסת החייב לאופן היווצרות החובות נכונה וסבירה ואולם הוא לא המציא מסמכים נדרשים בחקירתו ולפיכך ביקש המנהל המיוחד ארכה לגבש עמדתו לאחר המצאת המסמכים. 2. באת כוח הכונ"ר בדוח מטעמה מיום 12/12/2012 הדגישה כי מתוך כלל תביעות החוב שהוגשו נגד החייב הוגשו תביעות חוב בשווי 450,585 ₪ בגין אי תשלום מזונות וסך של 2,300 ₪ בגין אי תשלום חוב למוסד לביטוח לאומי. נטען כי אין טעם בניהול הליך בו לא יופטר החוב מחוב זה. 3. ביום 20/12/2012 הגיש בא כוח הנושה בנק הפועלים בע"מ תגובה לקונית המצטרפת לעמדה המתנגדת למתן הכרזה בתיק זה. ג. תאור ההליך 1. ביום 20/12/2012 התקיים דיון ראשון בבקשה העיקרית של החייב. במהלך הדיון טען בא כוח החייב כי בכוונתו להגיש בקשה להפחתת סכום המזונות שקצב ביה"מ לנושה, אשתו הראשונה של החייב, בסך 2,000 ₪. 2. בדיון ניתנה ארכה להגשת כל בקשה נדרשת לעניין הקטנת סכום המזונות, להמצאת מסמכים ולהגשת חוות דעת משלימות מטעם בעלי התפקיד. 3. ביום 1/5/2013 הוגש דוח משלים מטעם המנהל המיוחד בו נטען כי לא הומצאו לו כל המסמכים המבוקשים וחלקם שוחזרו על ידו באמצעות גלישה באינטרנט. המנהל המיוחד התמיד בהתנגדותו למתן הכרזה בתיק זה רק משום העובדה כי לא הוגשו לא כל המסמכים הדרושים. המנהל המיוחד לא שינה עמדתו כי גרסת החייב באשר לאופן יצירת החובות לא נסתרה והיא סבירה. 4. ביחד עם דוח המנהל המיוחד הומצא גם גזר דינה של כב' השופטת קנטור שניתן כנגד החייב בגין עבירות של אי העברה במועד של מס שנוכה, עבירות לפי סעיפים 219 ו - 224 לפקודת מס הכנסה. החייב הודה בביצוע עבירות אלו ע"פ הודאתו החייב הורשע בעברה של אי הגשת ששה דוחות תקופתיים במועד. בגזר הדין צוין כי החייב דנן הביע חרטה על מעשיו, צוין כי מדובר בנאשם (החייב דנן) שהוא נטול הרשעות קודמות, אשר נטל אחריות על מעשיו, שהסתבך כלכלית כתוצאה מקריסת חברתו, שפתח דף חדש בחייו, עובד למחייתו ונישא בשנית. עוד נקבע שהנאשם (החייב דנן) עשה מעשים כנים להסיר מחדליו וכי הסיכוי שיחזור על מעשיו קלוש. בשל כך נידון החייב רק לתשלום קנס, ביצוע עבודות שירות ומאסר על תנאי. 5. ביום 8/5/2013 הגיש בא כוח החייב תגובתו בה טען כי החייב המציא כל הנדרש ממנו שיש ביכולתו להמציא וכי על בעלי התפקיד במסגרת תפקידם לפעול להשגת מידע נוסף אם זה דרוש בעניינו של החייב. התגובה שנוסחה בלשון תוקפנית במקצת הדגישה כי גרסת החייב לאופן היווצרות חובותיו לא נסתרה וכן את התנהלותו המופתית בהליך. 6. ביום 27/6/2013 התקיים דיון נוסף בעניינו של החייב, אליו התייצבה רק הנושה, אשתו הראשונה של החייב, וכן החייב ובעלי התפקיד ובאי כוחם. בדיון בעלי התפקיד התנגדו למתן הכרזה בשל אי המצאת מסמכים. בא כוח הנושה דיווח כי בין החייב והנושה צפוי להיחתם הסכם אשר יסדיר גם סוגיית חובות החייב בגין מזונות. בא כוח הנושה לא התנגד למתן הכרזה בתיק זה. 7. ביום 20/6/2013 הוגשה הודעה כי לחייב אין מחדלים בהליך ובשל העובדה כי לא הושגה הסכמה יש צורך במתן פסק דין בתיק זה. 8. ביום 2/7/2013 הועברה הודעת החייב על הסרת מחדלים לתגובת בעלי התפקיד. זו לא הוגשה עד מועד כתיבת פסק הדין. מכאן יש ללמוד כי אין מחלוקת שלחייב אין מחדלים בהליך. 9. מן המקובץ לעיל עולה כי: עסקינן בחייב אשר מתנהל כראוי בהליך וכי הוא עובד למחייתו. עסקינן בחייב שגרסתו ליצירת חובותיו לא נסתרה ואולם הוא לא המציא כל המסמכים הנדרשים. עסקינן בחייב שחלק מתביעות החוב שהוגשו נגדו הינם תביעות חוב בדין קדימה מהם לא יופטר לרבות בגין אי תשלום מזונות ואולם הוא עתיד להגיע להסדר בעניין זה עם הנושה, אשתו הראשונה, בכפוף לאישור בעלי התפקיד. ד. המסקנה 1. לאחר ששקלתי כל החומר הרלוונטי ולא בלי היסוס אני סבורה כי בנסיבות המקרה דנן יש להעדיף גרסת החייב ויש מקום להעניק לו הגנת ההליך. לטעמי לא נסתרה טענת החייב בדבר אופן היווצרות החובות והטענה כי מדובר בחובות בגין כישלון עסקי. העובדה כי החייב כשל בהמצאת מסמכים מסוימים שנתבקש להמציא בנוגע לטענותיו לעניין אופן יצירת חובותיו אינה מונעת בכל הקביעה כי עסקינן ביצירת חובות עקב כשלון עסקי בכך גם מודה המנהל המיוחד בדוח הראשון מטעמו. מה גם שבמקרה דנן לא הובהר כיצד אי המצאת המסמכים פוגעת ביכולת לקבוע שגרסת החייב בדבר אופן יצירת החובות סבירה שהרי המנהל המיוחד הסכים שגרסת החייב בנוגע לאופן הווצרות החובות סבירה. 2. אכן אין להתעלם גם מן העובדה כי לחייב הרשעה בפלילים עקב התנהלותו בניהול עסקיו ואולם גם עניין זה ראוי שיישקל בנסיבות המיוחדות של החייב כפי שנקבעו גם בגזר הדין שתואר לעיל. יש לבחון גם נסיבותיו האישיות של החייב, גילו הצעיר, העובדה שנכשל בעסקים בשל חוסר ניסיון והיה מוכן ליטול אחריות לפעול להסרת מחדליו ולהשתלב שוב במעגל העבודה. לטעמי יש מקום להתחשב בנסיבותיו של החייב, מצבו המשפחתי, והעובדה כי למרות כל אלו הגדיל החייב הכנסת וקיומה של אפשרות בהתאמה להשית עליו תשלום חודשי גבוה יותר. לטעמי מדובר בחייב שיכול להפיק תועלת מההליך אשר יאפשר כינוס נכסי החייב וגביה באמצעות הגדלת תשלום חודשי. אשר לקיומו של חוב מזונות לחייב גם בכך אין די כדי למנוע מתן הכרזה בתיק זה. שהרי עסקינן בחוב אשר אם יוותר על כנו החייב לא יופטר ממנו בבוחני נסיבות היווצרותו של חוב זה והתנהלות החייב לגביו אני סבורה שעצם קיומו אינו מונע מתן הכרזה בתיק זה. ראה לעניין זה: ע"א 1003/09 יוסף מקבילי נ' הכונ"ר, פס"ד מיום 4/1/2010 וראה גם: פש"ר (חי) 13167-05-10 קרן נ' כונס הנכסים הרשמי, פס"ד מיום 10/9/2013 וראה גם: פש"ר ת"א 1253/06 גמזו נ' כונס הנכסים הרשמי, החלטה מיום 2/9/2013. 2. קיימים ספקות בליבי באשר להתאמת החייב להליך לאור התנהלותו בתחילת ההליך וקשייו להמציא כל הנדרש ממנו ואולם לטעמי בהתחשב בעובדה שעסקינן בחייב שהסיר מחדליו, פעל להגדלת הכנסותיו ולהסרת חובות שיצר בהליך, משלם מזונותיו ואף יכול להגדיל התשלום החודשי ויש מקום לסברה כי חייב זה יוכל להיעזר בהליך ויש להעדיף בעניינו התכלית השנייה של ההליך. 3. בוודאי נכון הדבר משמובהר לאור דוחות שהגיש החייב כי ניתן להגדיל התשלום החודשי וניתן יהיה תמיד לבטל ההליך היה והחייב לא יבצע הנדרש ממנו בהליך. 4. לאמור לעיל מצטרפת העובדה כי החייב המציא כל הנדרש ממנו וכי לא נסתרה גרסתו באשר לאופן היווצרות החובות. ד. דיון I דיון משפטי 1. סעיף 18 ה' לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם - 1980 (להלן: "הפקודה") קובע: "בית המשפט יחליט, בתום הדיון בבקשת פשיטת הרגל ולאחר שהוגשו לו חוות דעת הכונס הרשמי, אחת מאלה: להכריז בצו שהחייב הוא פושט רגל כאמור בסעיף 42; לדחות את הבקשה, אם שוכנע כי הוגשה שלא בתום לב, במטרה לנצל לרעה את הליכי פשיטת הרגל, או כי החייב יכול לפרוע חובותיו". 2. השאלה העיקרית העומדת בפני בית המשפט בדונו בבקשת החייב להכריזו פושט רגל הינה האם נהג החייב בתום לב בעת יצירת חובותיו, עובר להליכי פשיטת הרגל ובמהלכם. בהיעדר תום לב, אין החייב זכאי לחסות בצל המטריה של הפקודה. ראה לעניין זה: שלמה לוין ואשר גרוניס, "פשיטת רגל", מהדורה שלישית, בעמ' 173 ע"א 5503/92 עדה קריצמן ואח' נ' הכנ"ר, פד"י מט(1) עמ' 749 בעמ' 756 ע"א 6021/06 דגנית פיג'ון נ' כונס הנכסים הרשמי, תק' - על 2009 (3) 1913 (2009) 3. שאלת תום ליבו של החייב נבחנת בשתי תקופות שונות, האחת, לפני הגשת הבקשה, בעת יצירת החובות, והשנייה, לאחר הגשתה, לרבות לאחר מתן צו הכינוס. לעיתים, גם אם יתקשה בית המשפט לקבוע שחובות החייב נוצרו בתום לב הרי התנהלות מופתית של החייב הליך הכינוס כמו גם חלוף זמן ממועד יצירת החובות ואי יצירת חובות חדשים ונסיבות אישיות כמו גיל ומצב רפואי יקלו על בית המשפט לקבוע כי יש ליתן הכרזה בעניינו של החייב, בשל הצורך לאפשר לו פתיחת דף חדש. ולהיפך, לעיתים גם אם יצר החייב חובות בתום לב אך לא התנהג כמצופה מחייב הליך, לא תיעתר בקשתו. 4. להליכי פשיטת הרגל שתי תכליות עיקריות, האחת, כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך הזולה, המהירה והיעילה, והשווה ביותר, והשנייה לאפשר לחייב שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו לפתוח דף חדש בחייו על ידי קבלת הפטר מן החובות. ראה לעניין זה: ע"א 6416/01 בנבנישתי נ' הכונ"ר, פ"ד נז (4) , 197, 206 - 205 5. בעת הזו מצווים אנו להעדיף במקרים המתאימים התכלית השנייה של הליכי פשיטת הרגל המאפשרת לחייב המתאים להליך ליהנות מהגנותיו ולפתוח דף חדש בחייו בכך גם יוצאת החברה בכללותה נשכרת. נכון הוא כי עניין זה רלוונטי רק לחייבים המתאימים להליך ומוכיחים בהתנהלותם כי הם רוצים ויכולים לפתוח דף חדש בחייהם במסגרתו שוב לא יסתבכו בחובות וידעו להתנהל כראוי. ראה לעניין זה: שלמה לוין ואשר גרוניס, "פשיטת רגל", מהדורה שלישית, עמ' 173 ואילך. לטעמי החייב דנן הינו חייב ראוי שכזה. 6. הנטל להוכיח כי לא הסתבך בחובותיו בחוסר תום לב מוטל על החייב. בית המשפט בודק האם סיכן החייב את כספי הנושים בחוסר איכפתיות, במעשי מרמה, במצגי שווא; האם הסתיר נכסיו מנושיו או הבריחם, האם נגועה התנהגותו באי חוקיות והאם חובותיו הינה תוצאה ישירה של אי החוקיות. עוד בוחן בית המשפט כיצד פעל החייב כדי למנוע התדרדרותו הכלכלית, אם בכלל. ראה לעניין זה: פש"ר (חי) 513/03 קרן עמית ואח' נ' הכונ"ר, ת' - מח 2004 (3) 2871 פש"ר (חי) 71/03 עלי דקה נ' הכונ"ר, דינים - מחוזי לד (1) 281 פש"ר (חי) 17/03 זילברמן נ' הכונ"ר, תק - מח 2005 (2) 7839 עוד יבדוק בית המשפט האם המשיך החייב בהתנהלותו הקלוקלת גם במהלך הליכי הפש"ר האם יצר החייב חובות חדשים והאם נכון הוא לשוב וליטול על עצמו אחריות ולפרוע חלק מחובותיו. II המקרה הספציפי 1. במקרה דנן אני סבורה כאמור כי יש להעדיף בעניינו של החייב התכלית השנייה של ההליך. כפי שתואר לעיל בעלי התפקיד מודים בתגובותיהם הנוספות כי החייב יצר חובותיו כתוצאה מכישלון עסקי שנבע מחוסר ניסיונו כן אין מחלוקת שהחייב שב למעגל החיים היצרני, השתלב בעבודה, נכון היה ליטול אחריות ולפעול פירעון חובותיו. כמו כן אין מחלוקת כי הסיר מחדליו וכי הוא עומד כעת במטלותיו בהליך. 2. לטעמי בחינת כל הנסיבות בתיק זה מלמדת כי עסקינן בחייב אשר יכול להתאים להליך ומוכיח בהתנהלותו גם עובר לתחילת ההליך וגם בהליך כי יש ביכולתו לממש פוטנציאל השתכרותו לפתוח דף חדש בחייו, להשתקם ולהיעזר בהליך זה כדי לצאת לדרך חדשה מבלי להוות שוב נטל על החברה. לצורך כך ניתן גם להגדיל התשלום החודשי המוטל על החייב אשר גם לאור הסדרת סוגית חובותיו בגין מזונות תביא למתן אפשרות גדולה יותר להגדיל התשלום לקופת הכינוס. 3. כמו כן, טענות בדבר אי מיצוי פוטנציאל ההשתכרות של התא המשפחתי והמנעות בת זוגו החדשה מעבודה יכולות לבוא לכלל ביטוי בהגדלת התשלום החודשי. 4. אכן מדובר בחייב שהורשע בפלילים בגין אופן ניהול עסקי וכן לחייב חוב מזונות ואולם לטעמי הליך זה בנסיבותיו של החייב הספציפי יכול לסייע הן לחייב והן לנושיו ובעזרת בעלי תפקיד נמרצים ופעילים יכול להביא לפירעון חובת החייב ולתת לו אפשרות לצאת לדרך חדשה. 5. מכל הנסיבות שתוארו לעיל לאור עמדת ב"כ החייב ומאחר והחייב תיקן מחדליו והותיר עליי רושם כי מדובר בחייב חרוץ אשר נוטל אחריות על מעשיו ומוכן להתאמץ כדי לפרוע חובותיו אני סבורה שיש מקום לקבל הבקשה ולהכריז על החייב פושט רגל. יש מקום לעשות כן בכפוף להגדלת התשלום החודשי שישלם החייב. יש מקום אפוא להגדיל התשלום החודשי לאחר שבחנתי החומר הרלוונטי אני סבורה כי יש להעמיד את התשלום החודשי שישלם החייב החל מחודש נובמבר 2013 על סך של 2,000 ₪ לחודש אלא אם תינתן החלטה אחרת. זאת בנוסף לתשלום החודשי בגין מזונות שעל החייב לשלם. 6. בהתאמה מנימוקי הבקשה, לאור האמור לעיל, אני מקבלת את הבקשה ומכריזה כי החייב פושט רגל. כל ההגבלות שהוטלו על החייב יעמדו בעינן, והחייב ישלם 2,000 ₪ לקופת הפש"ר מדי חודש בחודשו החל מחודש נובמבר 2013. עו"ד שרגיל ישמש כנאמן בהליך, כנגד חתימה על התחייבות עצמית על סך 50,000 ₪, להבטחת מילוי תפקידו. לאור תוצאות ההליך ישולמו הוצאות ההליך ושכר הכונס מכספים שהצטברו בקופת הכינוס עד מועד מתן פסק דין זה. שכר טרחת בעלי התפקיד ישולמו בהתאם לתקנות. הוצאות בסך 500 ₪ ישולמו בנוסף. פסק דין זה ניתן על ידי כרשמת בית המשפט המחוזי בחיפה. מצב כלכליגירושיןפשיטת רגלסמים