בקשה לאישור הסכם פשרה בתובענה ייצוגית בהתאם לסעיפים 18-19 לחוק תובענות ייצוגיות

אחר הגשת הבקשה, הוריתי על פרסום אודותיה כדין, תוך שניתן פטור מהמצאת התובענה ובקשת ההסדר לנציגי היועץ המשפטי לממשלה, שכן אלו היו מעורבים בגיבוש ההסדר. הפרסום בוצע וחלפו המועדים הקבועים לכך להשמעת התנגדויות. אחר שעיינתי בהסדר המוצע ובבקשה לאישורו, מוצאת אני כי מדובר בהסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה, וכי יש לאשרו מהטעמים שלהלן. רקע בשנת 1967 הוקמה קרן השתלמות למהנדסים (להלן - הקופה),למטרת צבירת הפרשות לצורך השתלמות של סקטור המהנדסים בשירות המדינה ובחברות שונות. מדובר בקרן השתלמות ענפית, שהייתה מיועדת למהנדסים בלבד ופעלה על בסיס הוצאות בפועל. בזמנים הנוגעים להליך, שימשה משיבה 2 כחברה מנהלת של הקופה. ביום 25.9.08 רכשה מנורה מבטחים פיננסים בע"מ את מלוא החזקותיה של משיבה 1 במשיבה 2, כנגד תמורה (כ-20,000,000 ₪ למשיבה 1 וכ-4,000,000 ₪ להסתדרות המהנדסים). לאחר מועד זה, הפכה הקופה להיות קרן השתלמות שאיננה ענפית, ושמה כיום "אומגה". בהוראה שפרסם פרופ' עודד שריג, הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון ביום 17.1.12, נקבע כי לא תאושר העברת ניהול של קופת גמל ענפית בתמורה, אם זו אינה משולמת במלואה לעמיתים בלבד. זאת, היות שמדובר בגוף שפעילותו איננה למטרת רווח, ובעליו אינם אמורים להרוויח מהחזקתם בו ואף לא ממכירתו. בעקבות כך, עתרו המבקשים בבקשה להשבת התמורה ששולמה למשיבה 1, כאמור. הסדר הפשרה בעקבות הגשת התובענה, הגיעו הצדדים להסדר פשרה. על פי ההסדר, חלף ניהול הליכים משפטיים הכרוכים בהשקעת משאבים רבים ולסילוק טענות המבקשים וחברי הקבוצה כנגדה, תשלם משיבה 1 סך כולל של 23,810,498 ₪ בניכויים כמפורט בסעיף 11 לבקשה לאישור הסדר הפשרה (גמול ושכר טרחה, עמלות פרסום וחלק יחסי בגין חברי קבוצה פורשים), וזאת מבלי להודות בטענות המבקשים, ומבלי שהדבר יחייב את משיבה 1 לעניינים אחרים. הסדר הפשרה קובע מנגנון לביצוע חלוקת התמורה בין חברי הקבוצה, הן אלו שעודם חברים בקופה והן אחרים. סכום זה ממצה ומסלק באופן סופי טענות ותביעות שהועלו בבקשה לאישור התובענה כייצוגית. הקבוצה כמוגדר בהסדר, הקבוצה שעליה יחול ההסדר כוללת את כל מי שהיו עמיתי קרן ההשתלמות הנדונה, המכונה כיום "אומגה" (מספר אישור מס הכנסה: 286) במועד השלמת ההתקשרות עם מנורה מבטחים פיננסים בע"מ בעסקה, קרי, ביום 25.9.08 (להלן - המועד הקובע). עילת התביעה עילת התביעה, כאמור בבקשה, הינה נטילת תמורת המכר בגין החזקות משיבה 1 ומשיבה 2, תחת חלוקתה לעמיתי הקופה, ובגדרי כך עשיית עושר ולא במשפט; הפרת חובה חקוקה; חוסר תום לב ועילות נזיקיות נוספות, כגון: גזל, תרמית ורשלנות. שאלות משותפות קיימות שאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ובעיקר שאלת זכותה של משיבה 1 לקבלת תמורה בגין החזקותיה בקופה. ההסדר מכריע בהגינות במחלוקת בין הצדדים נוכח ההסדר לפרטיו, נראה כי אכן מהווה הוא דרך יעילה והוגנת להכרעה במחלוקת בין הצדדים. כפי שצוין בהסדר, מדובר הלכה למעשה בהשבת מלוא הסכום שהתקבל בידי משיבה 1 ואשר השבתו נתבעה. כל זאת בשלב מוקדם ובטרם אושרה הבקשה להכיר בתובענה כייצוגית, ואף שלטענת משיבה 1 יש בפיה טענות הגנה ראויות. הסדר הפשרה אף קובע מנגנון מוסדר להבטחת חלוקת הכספים שיתקבלו בין חברי הקבוצה, כך שגם מי שאינם עוד חברים בקופה, יקבלו את כספם. כמו כן, נקבע מנגנון לחלוקה פנימית של הסכום בין העמיתים לבין עצמם, על פי חלקו היחסי של כל עמית בנכסי הקופה ביום 30.9.08. התרשמותי היא כי המנגנונים שנקבעו ראויים ולכשיופעלו ביעילות, ישרתו היטב את חברי הקבוצה. מינוי בודק בנסיבות העניין, אינני סבורה כי נדרש מינוי בודק בטרם יאושר הסדר הפשרה. השאלות המתעוררות הן שאלות משפטיות. הלכה למעשה, משלמת משיבה 1 את מלוא הסכום שהתבקשה לשלמו בתביעה, אילו אושרה כייצוגית לאחר דיון בבקשה התלויה ועומדת בעניין זה, וחברי הקבוצה יקבלו סכום זה בניכוי הוצאות. לא נדרשת אפוא מומחיות מיוחדת כדי להעריך כי הסדר זה הוא ראוי ותואם את עניינם של חברי הקבוצה, כפי שהשתכנעתי. בנסיבות אלה, ניתן לחסוך בתהליך מינוי בודק. גמול, שכר עו"ד ומינוי ממונה הצדדים המליצו על פסיקת גמול בסך 40,000 ₪ לכל אחד מהמבקשים, וכן שכר טרחת עו"ד בסך 2,000,000 ₪ בתוספת מע"מ, הכולל תשלום גם בגין מינויים כממונים לפי סעיף 20(ב)(1) לחוק, לצורך חלוקת הסכום בין חברי הקבוצה. בין חברי הקבוצה נכללים גם כ-4,500 חברים, שאינם עמיתים עוד בקופה או בקרן השתלמות אחרת שבניהול מנורה מבטחים גמל בע"מ. בהקשר זה מודגש, כי שכר הטרחה איננו כולל אך ורק כיסוי העבודה שתהיה כרוכה בחלוקת הכספים לחברי הקבוצה, אלא גם כיסוי הוצאות בעין לצורך ביצוע החלוקה ופיקוח מתאים. ההוצאות בעין לבדן עשויות להגיע, להערכת הצדדים, למאות אלפי שקלים, וזאת בשים לב לכמות חברי הקבוצה שאינם עוד עמיתים בקופה והצורך לאתרם. אף שמדובר בסכומים לא מבוטלים, ואף שאלו גורעים מן הסכום שיעמוד לחברי הקבוצה, סבורני כי קיימת הצדקה לשכר המבוקש בשיעור זה. ההישג שהשיגו המבקשים ובאי כוחם לחברי הקבוצה, הוא הישג נאה. למעשה, חברי הקבוצה מקבלים את מלוא המבוקש על ידם, בניכוי שכר טרחה והוצאות. בנוסף, כאמור, באי כוח המבקשים נוטלים עליהם משימות נוספות ונכבדות מעבר לטיפולם בהגשת הבקשה, ונראה כי מדובר בשכר טרחה וגמול ששיעורם עולה בקנה אחד עם העקרונות שנקבעו בע"א 2046/10 שמש נ' רייכרט (פורסם במאגרים, 23.5.12), בפרט בשים לב לטרחה הנוספת, כאמור לעיל. מורה אני איפוא סכומים אלו ינוכו מהתשלום לחברי הקבוצה, כאמור בהסדר, וייגבו על ידי באי כוח המבקשים מתוך חשבון הנאמנות. הגמול ומחצית משכר הטרחה, בצירוף סכום נוסף בגין הוצאות בעין שהוצאו עד למועד זה, ישולמו מתוך חשבון הנאמנות עם קבלת הסכום הנקוב בסעיף 8(א) להסדר הפשרה. אשר ליתרה - עד ליום 15.6.13 יציעו באי כוח המבקשים מנגנון הולם להעברת יתרת שכר הטרחה לידיהם לשיעורין, באופן יחסי לסכומים שיחולקו בפועל לחברי הקבוצה במרוצת הזמן, בדגש על חברי הקבוצה שאינם עוד עמיתי הקופה. סיכום לאור כל האמור, מאשרת אני את הסדר הפשרה בין הצדדים ונותנת לו תוקף, תוך אימוץ המלצות הצדדים בדבר שיעור הגמול למבקשים ושכר טרחה לבאי כוחם, מינוי באי כוחם לביצוע החלוקה לחברי הקבוצה שאינם עמיתים עוד בקופה וכממונים על בקרה אודות ביצוע חלוקת הכספים לחברי הקבוצה כולם. פסק הדין יושלם לענין מועד העברת יתרת שכה"ט, לאחר שתינתן התייחסות. אני מורה על פרסום הודעה לפי סעיף 25(4) לחוק, לפי נוסח שיובא לאישורי, בתוך 14 יום. ב"כ המבקשים ישלחו העתק מפסק הדין למנהל בתי המשפט, לצורך רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן לממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון. חוזהאישור הסכם פשרהתביעה ייצוגיתהסכם פשרהפשרה