תביעה נגזרת טעונה אישור בית המשפט

מה זה תביעה נגזרת ? החברה, כאישיות משפטית נפרדת, אמורה לתבוע בשל נזק שנגרם לה או בשל הפרת חובות כלפיה. בעטיו של כלל אי-ההתערבות, תימנע, דרך כלל, התערבות בעלי מניות בשיקוליה של החברה שלא לעמוד על זכויותיה. עם זאת, הדין מכיר בחריג ומתיר לבעל מניה או לדירקטור לתבוע בשם החברה, מקום בו החברה ממאנת לעשות כן. תביעה תחת חריג זה, בה מפעיל בעל מניות את זכות התביעה של החברה, היא תביעה נגזרת. בע"א 2967/95 מגן וקשת בע"מ נ' טמפו תעשיות בירה בע"מ פד"י נא (2) 312 התייחסה כב' השופטת שטרסברג כהן לתביעה האישית לתובענה הייצוגית ולתובענה הנגזרת. בע"א 9014/03 גרינפלד נ' לסר הבהיר בית המשפט את הצורך באיזון ובאישור בית המשפט להגשת תביעה תחת חריג התביעה הנגזרת: "חוק החברות קובע את המסלול בו יש לילך על מנת לאפשר לחברה לתבוע בתביעה נגזרת את שעוולו כלפיה (סעיפים 194-198 לחוק החברות). כחלק מאיזון זה, מקנה החוק שיקול דעת לבית משפט באישור תביעה נגזרת. שיקול דעת זה מותנה בתום לבו של התובע תביעה נגזרת (סעיף 198(א) לחוק). מעורבותו של בית המשפט ניכרת גם בהיבטים אחרים, כגון, הוצאות, אגרות, ותשלום גמול מיוחד לתובע". סעיף 198(א) לחוק החברות קובע "תביעה נגזרת טעונה אישור בית המשפט והוא יאשרה אם שוכנע כי לכאורה התביעה וניהולה הן לטובת החברה, וכי התובע אינו פועל בחוסר תום לב". על בעל מניות המבקש לתבוע בשם החברה בתביעה נגזרת מוטל הנטל להראות כי הופרה זכות של החברה וכי התקיימו תנאים המצדיקים את הגשת התביעה על ידיו, בשמה. כלומר, לא די בכך שמדובר בעילת תביעה של החברה אלא שלבית משפט שיקול דעת לאשר את הגשתה של תביעה נגזרת - אם שוכנע כי התביעה וניהולה הן לטובת החברה, וכי התובע אינו פועל בחוסר תום לב. תביעה נגזרת