כרטיסי אשראי מתגלגל: תביעה ייצוגית

כרטיסי אשראי מתגלגל: תביעה ייצוגית הצדדים הגישו במשותף בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשתו לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיף 16 בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "בקשת ההסתלקות", "בקשת האישור" ו"החוק" בהתאמה). תמצית בקשת האישור - המשיבה 1 מפעילה רשתות מרכולים תחת המותג "מגה", "מגה בול" ו"מגה בעיר". משיבה 1 הקימה באמצעות משיבה 2 מועדוני לקוחות. משיבה 2 מפעילה את מועדוני הלקוחות You. מועדון לקוחות האשראי מופעל על ידי משיבה 2 יחד עם משיבות 3,4. (המשיבות 3 ו-4 יכונו להלן: "המשיבות"). כרטיס האשראי שבמוקד בקשת האישור הוא כרטיס אשראי Calcoice המעמיד למשתמשים בו "אשראי מתגלגל" שמשמעו - במועד החיוב החודשי הלקוח אינו מחויב עבור סך רכישותיו או התחייבויותיו החודשיות אלא מחויב במכפלה של 200 ₪ עבור כל 5,000 ₪ של רכישות או התחייבויות. יתרת מסגרת האשראי המנוצל (היינו יתרת הרכישות וההתחייבויות שהלקוח טרם חויב בגינם) "מגולגלת" לחיוב בחודש העוקב ומחויבת בריבית גבוהה. סכום זה מהווה את "הקרן החדשה" אליה מתווספות הרכישות בחודש העוקב (להלן: "אשראי מתגלגל"). לטענת המבקש, המשיבות אינן מגלות ללקוחות את תנאיו המיוחדים של כרטיס האשראי, כי החיוב בגין יתרת הרכישות היא בריבית הגבוהה משמעותית מהריבית הנהוגה בחשבונות עו"ש בבנקים וכי על הלקוח לעדכן מדיי חודש בדבר הסכום שהוא מעוניין לשלם עבור קניותיו והן מחייבות אותו בסכום נמוך כשהיתרה שאינה מחויבת נושאת ריבית גבוהה. לכן נמנע מהלקוח שיקול הדעת לבחינת כדאיות האשראי המתגלגל. תמצית תשובת המשיבות 1 ו-2 - הן אינן מנפיקות את כרטיס האשראי, אין להן נגיעה או השפעה על תנאי האשראי לרבות הריבית, וגם אין להן נגיעה לעצם האישור להנפקת הכרטיס ללקוח שכן למשיבות 4 ו-4 שיקול דעת בלעדי. תמצית טענות המשיבות - לכרטיס הנדון יתרונות ייחודיים, כי קיים הבדל מהותי בין אשראי בנקאי לאשראי הניתן על ידי חברת כרטיס האשראי לרבות לעניין עלות גיוס הכסף ורמת הסיכון בגין האשראי. הכרטיס שבנדון שווק לצד כרטיסי אשראי רגילים ולמצטרף הייתה אפשרות לבחור איזה כרטיס יונפק לו. רק 20% מכלל המצטרפים בחרו בכרטיס האשראי המתגלגל. צירוף הלקוחות לכרטיס האשראי נעשה על ידי נציגי מכירות שעברו הכשרות והדרכות מקצועיות אשר לכרטיס האשראי. מעבר להסבר שניתן בעל פה ללקוחות אודות תנאי הכרטיס, נמסרו לכל לקוח במעמד ההצטרפות מסמכי הצטרפות הכוללים הסכם הצטרפות שמפרט את התנאים ואופן הפעילות בכרטיס האשראי. הלקוח מקבל גם מדריך מידע עם הסבר מפורט על הכרטיס, ולמצטרף גם זכות לבטל את הכרטיס ללא חיוב בתוך 30 יום מקבלתו. ללקוחות גם נשלח דף פירוט חודשי המפרט את שיעור הריבית. המשיבות צירפו לתגובתן הודעה שפרסם הפיקוח על הבנקים (להלן: "הרגולטור") ביום 22.12.09 שכותרתה "כרטיס אשראי מתגלגל ודרישות הפיקוח על הבנקים מחברת ויזה כ.א.ל." (להלן: "הודעת הרגולטור", נספח 24 לתגובת משיבות 3ו-4). הרגולטור ציין בין היתר כי הצטבר מידע לפיו "לקוחות רבים אינם מבינים את משמעותם של כרטיסי האשראי המתגלגל, וכתוצאה מכך לקוחות אלה צורכים אשראי יקר ומשלמים ריביות גבוהות, מבלי שהתכוונו לכך". במטרה להבטיח התנהלות הוגנת כלפי הלקוחות הורה הרגולטור לכ.א.ל לבצע שינויים בכרטיס האשראי המתגלגל כדלקמן: 1. סכום הפירעון החודשי - יש לקבוע סכום קבוע לפירעון האשראי בכרטיס 2. יש לגלות באופן מפורש את שיעור הריבית על האשראי המתגלגל לכל המאוחר בעת מסירת הכרטיס ללקוח. בנוסף יישלח ללקוח מידע בדבר מסגרת האשראי המאושרת, גובה החיוב החודשי שנקבע, מועד החיוב החודשי ושיעור הריבית. 3. יש להפחית רטרואקטיבית את שיעור הריבית ללקוחות שביטלו את כרטיס האשראי בתוך 6 חודשים מביצוע העסקה הראשונה בכרטיס זאת מתוך הבנה שלקוחות אלה גילו דעתם בביטול הכרטיס, שהריבית שנגבתה אינה מקובלת עליהם. הריבית תופחת לגובה הריבית הממוצעת שחלה על מסגרות האשראי הבנקאיות בתקופה הרלבנטית. המשיבות מקיימות את הוראות הרגולטור כאמור בהודעתו הנ"ל. תמצית נימוקי ההסתלקות - בחודש ינואר 2013, לאחר שהוגשה בקשת האישור, ערכו המשיבות טפסי הצטרפות חדשים וחידדו בהם מספר עניינים (נספחים 1 ו-2 לבקשת ההסתלקות) (להלן: "הטפסים"): א. הובהר כי על הלקוחות להחליט על סכום החיוב החודשי הרצוי בכל חודש ולהודיע על כך למשיבות ממועד קבלת דף הפירוט ועד 48 שעות לפני מועד החיוב. מובהר כי בחודש בו לא ייבחר חיוב, החיוב יהיה לפי הסכום הגבוה מבין 2 האפשרויות הבאות: (1) 25% מסך העסקאות שבוצעו בתקופת הפעילות האחרונה (לרבות תשלומים תורנים של עסקאות מתמשכות) (2) 4% מסך היתרה העומדת לפירעון כמפורט שם. ב. הובהר כי כל סכום שפירעונו יידחה למועד החיוב הבא יישא ריבית ממועד החיוב הקרוב ועד לזה שלאחריו בהתאם לתנאי הכרטיס. ג. בעת הצטרפות לכרטיס האשראי באמצעות עמדה ממוכנת - יימסר ללקוח על אתר שיעור הריבית לאחר שהלקוח ימלא שאלון פרטים אישיים. ד. שיעור הריבית נשלח לכל לקוח במצורף לכרטיס ובמכתב נלווה, בטרם נעשה שימוש בכרטיס. ה. מובהר כי המשיבות רשאיות לעדכן את שיעור הריבית מעת לעת וכי העדכונים יפורסמו בדף הפירוט. דף הפירוט נשלח ללקוחות מדי חודש, כ-17 יום בטרם הם נדרשים להחליט אם ליטול את האשראי בתנאים המוצעים. ו. כל מצטרף חדש נדרש לחתום בתחתית הטפסים החדשים ולאשר כי הבין את תוכנותיו של הכרטיס ואת אופן השימוש בו. המשיבות הסכימו עוד לעשות כמיטב יכולתן לשווק את הכרטיס באופן ממוכן דבר שיאפשר מסירת הריבית למצטרפים לכרטיס, על אתר. עוד הובהר בטפסים כי ללקוח עומדת הזכות לבטל את כרטיס האשראי בתוך 3 חודשים מהנפקתו ולקבל החזר ריבית בתנאים המפורטים בטפסים. בעקבות הבהרה שביקשתי לעניין "התנאים המפורטים בטפסים" הודיעו המשיבות כי החזר הריבית במקרה כזה הוא מלא, וכי בהפקה הבאה של הטופס יובהר העניין. המבקש הודיע כי הוא מוותר על טענות או דרישות כנגד המשיבות והוא ובא כוחו התחייבו שלא להגיש הליך בקשר עם נושא בקשת האישור. המשיבות מסכימות לבקשת ההסתלקות ומוותרות על הוצאות. הצדדים הסכימו בכפוף להסתלקות ובכפוף להתחייבויות המבקש ובא כוחו הנ"ל, כי המשיבות ישלמו גמול למבקש בסכום של 40,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוחו בסכום של 140,000 ₪ בצירוף מע"מ. המבקש תמך את האמור לעיל בתצהיר מטעמו ובו הצהיר כי הוא מבקש להסתלק מבקשת האישור ומתביעתו והאישית "לאור השינויים והתיקונים המהותיים אשר המשיבות ערכו בטפסי ההצטרפות לכרטיס האשראי... ולאחר שקילת הערות והמלצות בית המשפט הנכבד". המבקש ובא כוחו הצהירו גם שלא קיבלו טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר להסתלקות המבקש מההליכים דנא, למעט הסכומים המוסכמים בדבר גמול ושכר טרחה. אני מאשרת את ההסתלקות לאחר שעיינתי בבקשת האישור, בתביעה האישית של המבקש, בתגובות המשיבות ובתשובת המבקש ולאחר ששמעתי את טענות הצדדים בשני קדמי המשפט שהתקיימו לפניי בימים 9.7.13 ו-30.12.13. זאת נוכח הסיכויים והסיכונים לעניין בקשת האישור לאור המחלוקות העובדתיות בין הצדדים לעניין המצגים והמידע שנמסרו ללקוחות, לאור טענת המשיבות כי נהגו על פי הוראות הרגולטור (אשר פורסמו כשמונה חודשים לאחר קבלת הכרטיס על ידי המבקש וכשלוש שנים לפני בקשת האישור) ולנוכח ההבהרות הנוספות שהוסיפו המשיבים על טופסי הבקשה לכרטיס ועל דף המידע ללקוח. בנסיבות העניין כפי שפורטו לעיל לא ראיתי מקום ליתן הוראות לפי סעיף 16(ד)(1) לחוק. אשר לפסיקת הגמול ושכר הטרחה המוסכמים - ככלל, משאושרה בקשה להסתלקות מבקשת אישור, בית המשפט אינו פוסק גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא כוח המייצג. ככל כלל, גם לכלל זה קיימים חריגים ויש מקרים בהם מצאו בתי המשפט לנכון לפסוק גמול ושכר טרחה גם במסגרת הסתלקות מבקשת אישור. יפים לעניין זה דבריו של המלומד אלון קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענות ייצוגיות" משפטים מא (יוני 2011) 5, 88-87 כאשר בחן פסיקתם של גמול ושכר טרחה במסגרת הסתלקות מבקשת אישור: "בקשה לאישור תובענה ייצוגית שנמחקה לא עשתה באופן פורמלי דבר למען זכויותיהם של חברי הקבוצה המיוצגת או לקידום מטרה אחרת ממטרות התובענה הייצוגית; ... מנגד, כפי שהוסבר לעיל, יש מקרים שבהם הגשת הבקשה לאישור התובענה הייצוגית הביאה לשינוי בהתנהגותו של הנתבע ואף גרמה לו לפצות את מי שנפגע ממעשיו או מחדליו נשוא הבקשה. במקרים כאלה אין בדרך כלל הצדקה לאישור תובענה ייצוגית אלא אם יש צורך בקביעת מעשה פסוק בנדון. דווקא משום כך יש לתגמל את התובע המייצג ועורך הדין, שבהגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית הביאו את הנתבע לשנות את התנהגותו ולפצות עבור הנזקים שגרם. כאשר הבקשה הביאה לשינוי בהתנהגות הנתבע ולפיצוי הנפגעים, התובע ועורך-הדין זכאים לגמול ושכר טרחה עבור זמנם, הוצאותיהם והיוזמה לפעולה כנגד הנתבע. אלה צריכים להיות משולמים להם לפי הקריטריונים הקבועים בסעיפים 22 ו-23 לחוק, בהיקש מההסדר הקבוע בסעיף 9 לחוק, כשרשות של המדינה חדלה מגבייה אסורה בעקבות הגשתה של בקשה לאישור תובענה ייצוגית". (ההדגשות הוספו - מ' נ'). בת"צ (מח'-מרכז) 4742-06-11 מוושר נ' עיריית רמלה (19.2.12) בחנתי את הוראות החוק הרלוונטיות לעניין פסיקת גמול ושכר טרחה במסגרת בקשת הסתלקות והגעתי למסקנה לפיה "נראה כי נוכח הוראות החוק שהובאו לעיל, רשאי בית המשפט לאשר גמול לתובע המייצג מטעמים מיוחדים שיירשמו וכן רשאי הוא לאשר לפי שיקול דעתו שכר טרחה לבא כוח המייצג, במסגרת אישור בקשת הסתלקות, בהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיפים 22(ב) ו-23(ב) לפסיקת גמול ושכר טרחה" (שם, בפסקה 18). בענייננו, אני סבורה כי בקשת האישור הביאה תועלת מסוימת לחברי הקבוצה לקוחות קיימים וכן ללקוחות עתידיים של המשיבות בכך שגרמה לשינוי בהתנהגות המשיבות. כאמור הוראות טפסי ההצטרפות תוקנו באופן המבהיר את תנאיו של האשראי המתגלגל, ובעיקר את הצורך בבחירת סכום לחיוב חודשי והמשמעות של העדר הבחירה. בנוסף מקבלים הלקוחות תזכורת חודשית בדף הפירוט לעניין זכותם לבחור בסכום לפירעון. חרף האמור נראה לי כי הסכומים עליהם הסכימו הצדדים בנסיבות של הסתלקות גבוהים מהמקובל בהקשר של הסתלקות, וכידוע הסכמת הצדדים היא בבחינת המלצה בלבד (ר' לדוגמא ת"צ 4742-06-11 מוושר נ' עיריית רמלה (19.2.12) ; ת"צ 13840-08-12 חוזה נ' סופא פארם (ישראל) בע"מ (1.11.12) ת"צ 25204-02-10 יוסביץ נ' די.בי.אס שרותי לווין בע"מ (1.12.10); ת"צ 4252-09-11 אבני נ' מי יבנה (26.3.12); ת"צ 25258-08-11 חצרוני נ' דרך ארץ הייוויז בע"מ (29.4.12) ). על כן אני מורה כי הגמול למבקש יעמוד על 8000 ₪ ושכר הטרחה לבא כוחו יעמוד על 40,000 ₪ כולל מע"מ. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נמחקת. תביעתו האישית של המבקש נדחית. המשיבות 3 ו-4 ישלמו למבקש גמול בסכום של 8,000 ש"ח ושכר טרחה לבא כוחו בסכום של 40,000 ש"ח (כולל מע"מ). אני מורה כי מחצית שכר הטרחה תשולם לב"כ התובע המייצג כעת, והמחצית השנייה תשולם לו לאחר שימציא לבית המשפט הודעה כי המשיבות הכניסו בגרסת ההנפקה הבאה של הטופס הבהרה כי החזר הריבית ללקוח שביטל את הכרטיס בתוך 3 חודשים יהיה מלא. אשראיכרטיס חיוב (אשראי)תביעה ייצוגית