בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים צריכה להיות עניינית וממוקדת

בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים, צריכה להיות עניינית ,ממוקדת ומזהה את המסמך שאת גילויו מבקשים, תוך שהיא מפרטת את הקשר והרלוונטיות לתביעות הנדונות. לא כך נעשה במקרה הנדון. הנחת היסוד היא, שתובע מגיש את תביעתו לאחר שבידיו הראיות והמסמכים המהותיים להוכחת תביעתו. רוצה אני להאמין, כי ראיות ומסמכים אלו מצויים בידי "דלקיה". הבקשה הנדונה מעוררת ספק באשר למטרתה, שכן המסמכים המבוקשים בה, אינם נחוצים ו/או אינם רלוונטיים לנושאים אשר אמורים להיות נדונים במסגרת התביעות ההדדיות. בדין ובצדק כותב ב"כ משכיות: "כי המדובר בבקשה קנטרנית, טורדנית" ו"כי המדובר בבקשה כוללנית וגורפת אשר לא ניתן בגדרה כל הסבר מדוע עשרות המסמכים אשר דלקיה מבקשת לגלותם רלוונטיים לעניין הנדון, המהווה "מסע דייג" אסור ואשר נועדה להכביד על משכיות, לגרום לה למטרד, לטורח ולהוצאות ולא להגשמת התכלית שביסוד הליכי גילוי המסמכים". די בכך כדי לדחות את הבקשה. גם לגוף העניין, לא מצאתי הצדקה להיענות לבקשה. סבור אני שגילוי המסמכים והתשובות שנתנו על ידי עו"ד כרמית ברנשטיין ובתצהירו של יוסי גרדוס, מספקות בהחלט. בקשת דלקיה: "19.1 "תכנית מכרז חתומות בעת חתימת ההסכם, תכנית ביצוע, סכמות וכיו"ב הקשורים ו/או הנוגעים לביצוע עבודות חשמל, מיזוג אוויר ותברואה במסגרת הפרוייקט" - סעיפים 2.ו., 2.ז. ו-2.ח". תשובות משכיות מיום 7/11/2013: "סעיפים ו'-ח': הסכמים ומפרטי עבודה חתומים צורפו לכתב ההגנה מטעם מרשיי. אין בידי מרשיי תכניות מרכז חתומות, תכניות ביצוע, סכמות וכיוצב' הנוגעים לעבודות נשוא הפרויקט. יאמר כי המדובר במסמכים המצויים או אשר צריכים להיות בחזקת דלקיה מתוקף תפקידה בפרויקט". יוסי גרדוס בתצהירו מיום 20/11/2013: "1. סעיף 2.2 - כאמור במכתב ב"כ מיום 7.11.13, הסכמים ומפרטי עבודה צורפו לכתב ההגנה מטעם משכיות. כמו כן, צורפו לגילוי המסמכים הכללי מטעם משכיות כתבי כמויות והצעות דלקיה לביצוע העבודות. לאחר תצהירי מיום 6.11.13, עלה בידי לאתר תכניות לביצוע הנוגעות לעבודות בפרויקט ואלו מצורפות בזאת לתצהירי זה. לא ברור למה כוונת דלקיה "תכניות מכרז חתומות בעת חתימת ההסכם" וכו', אך בכל מקרה מובהר, כי למעט המסמכים המפורטים לעיל אין בידי משכיות מסמכים נוספים העונים על התיאור המפורט בסעיף 2.2 למכתב הדרישה". תשובות מספקות. בקשת "דלקיה": "19.2. "מסמכים, דו"חות, חשבונות, חשבוניות, ו/או תכתובות הקשורים ו/או הנוגעים לכספים שניתנו/שולמו/הועברו לתובעת מהנתבעת מיום חתימת ההסכמים ואילך כמו גם לאסמכתאות בדבר תשלומי המע"מ בגין כספים אלה" - סעיף ט' למכתב הדרישה". תשובת משכיות: סעיף ט': חשבונות חלקיים בגין העבודות נשוא הפרוייקט צורפו וסומנו ח'. חשבונות מלאים בגין העבודות מצויים או צריכים להיות בחזקת דלקיה מתוקף תפקידה בפרוייקט". יוסי גרדוס בתצהירו: "2. סעיף 2.3 - אין בידי משכיות חשבונות נוספים על אלו אשר משכיות העבירה לעיונה של דלקיה ביום 7.11.13. אציין כי נמסרו לדלקיה על ידי משכיות ו/או מי מטעמה כל החשבונות בגין העבודות ועל כן אלו מצויים או צריכים להימצא בחזקתה". תשובות מספקות. בקשת דלקיה: "19.3. מסמכים, טיוטות, תרשומות מפגישות ותכתובות הקשורים ו/או הנוגעים להתנהלות סביב הפרוייקט ובתוך כך לקשיים הכלכליים ו/או לבעיות תזרים ו/או לבעיות מול הבנק המלווה של הנתבע בתקופה הפרויקט" - סעיף יא' למכתב הדרישה". "19.4 מסמכים, טיוטות, תרשומות מפגישות ותכתובות הקשורים ו/או הנוגעים למו"מ ולחתימת ההסכם עם חברת כלל" - סעיף יב' למכתב הדרישה". תשובת דלקיה: "סעיף יא': לא רלוונטי/חסוי סעיף יב': לא רלוונטי/חסוי". יוסי גרדוס בתצהירו: "3. סעיפים 2.4 ו- 2.5 - ע"פ ייעוץ משפטי שקיבלתי מב"כ, מסמכים הנוגעים לקשיים כלכליים כביכול ו'או בעיות תזרים כביכול ו/או לבעיות נטענות מול בנק המלווה כמו גם מסמכים הנוגעים להתקשרות ו/או למו"מ עם חברת כלל, אינם רלוונטיים לתובענה ומאחר שכך, כלל לא נבדק דבר קיומם. טענת החיסיון הועלתה למען הזהירות בלבד וככל שמסמכים כאמור אכן קיימים. כמובן, אין באמור כדי להודות במאומה בקיומם של קשיים כלכליים כלשהם ו/או בעיות תזרים ו/או בעיות מול הבנק המלווה". אכן כך. אין כל רלוונטיות. בקשת דלקיה: "19.5. "מסמכים, תרשומות, תכתובות, הקלטות, פרוטוקולי פגישה וסיכומי פגישה הקשורים ו/או הנוגעים לפגישות שהתקיימו בין נציגי התובעת לנציגי הנתבעת, לרבות פגישות שהתקיימו בתאריכים 28.11.11, יולי 2012, 16.10.12, 18.11.12" - סעיף כב' למכתב הדרישה. 19.6. "סיכומים, תרשומות שיחה, הקלטות, תכתובות, מסמכים הקשורים ו/או הנוגעים לשיחות טלפון, לרבות תכתובות ומסרונים שהתקיימו בין נציגי התובעת לנציגי הנתבעת. זאת, לרבות שיחות שהתקיימו בין התאריכים 5.1.12, 11-12.11.12" - סעיף כג' למכתב הדרישה". תשובת משכיות: "סעיפים כב'-כג': אין בידי מרשיי מסמכים הנוגעים לפגישות, שיחות ותכתובות אי מייל בין נציגי משכיות לבין נציגי דלקיה בתאריכים המפורטים בדרישת מרשתך. סעיף כד': תכתובות אשר אותרו על ידי מרשיי צורפו וסומנו ד'-ה'. יוסי גרדוס בתצהירו: "4. סעיף 2.6 - אין בידי משכיות מסמכים הנוגעים לעבודות נוספות שבוצעו כביכול על ידי דלקיה. 5. סעיף 2.7 - לא אותרו בשלב זה על ידי משכיות מסמכים הנוגעים לפגישות שהתקיימו עם נציגי דלקיה. 6. סעיף 2.8 - לא אותרו בשלב זה על ידי משכיות סיכומים, תרשומות שיחה, הקלטות, תכתובות, מסמכים קשורים ו/או הנוגעים לשיחות טלפון, לרבות תכתובות ומסרונים בין נציגיה לבין נציגי דלקיה בנוסף לאלו שהומצאו לעיון דלקיה ביום 7.11.13". תשובה מספקת. בקשת דלקיה: "19.7. "מסמכים, דו"חות, חשבונות, חשבוניות, ו/או תכתובות הקשורים ו/או הנוגעים לשכירת סולמות הידראוליים - סעיף לג' למכתב הדרישה". תשובת משכיות: "סעיף לג': מסמכים הנוגעים לשכירת סולמות הידראוליים טרם אותרו על ידי מרשיי ויומצאו לידיכם מיד לכשיאותרו". יוסי גרדוס בתצהירו: "7." סעיף 2.9 - חשבונית בגין סולמות הידראוליים עבור הפרויקט מצ"ב". לסיכום: אני דוחה את בקשת דלקיה. 3. בקשת משכיות בקשת משכיות מתייחס לשני נושאים: גילוי מסמכים ספציפיים. מענה על שאלות שלא נענו בשאלון. יאמר מייד, דין בקשה זו כדין בקשת דלקיה בחריגותה, בכלליותה ובכמות המסמכים הנדרשת ללא זיהוי מדויק של המסמך המבוקש והסבר המניח את הדעת על הרלוונטיות לתביעות הנדונות. גם כאן, בדין ובצדק כותב ב"כ דלקיה: "בקשת המבקשים אינה אלא ניסיון לבצע מסע דייג אסור, ולנבור במסמכיה הפנימיים של המשיבה - שבינם לבין המחלוקת אין דבר וחצי דבר. לא זו אף זו, בקשת המבקשים נעדרת כל הסבר ענייני ביחס לרלבנטיות המסמכים הנדרשים ולשאלות המופיעות במסגרת השאלון. למותר לציין כי עסקינן בטקטיקה מכוונת של המבקשים. ... כך, במסווה של דרישת גילוי מסמכים או במסווה של שאלון, דורשים המבקשים פרטים בלתי רלוונטיים בעליל וכאלה החודרים לפרטיותה ולסודותיה המסחריים של המשיבה ושל צדדים שלישיים, שאינם צד להליך. כך, במסגרת שאלון, שואלים הם שאלות אשר הן שיקוף סימטרי לחלוטין של דרישתם לגילוי מסמכים באופן מכביד ושאינו עולה בקנה אחד עם דרישות הדין". גם כאן, די היה בכך כדי לדחות הבקשה. גם לגוף העניין לא מצאתי הצדקה להיענות לבקשה. בעתירתה מבקשת משכיות: "1. כל הסכם (על צרופותיו) שנערך (בין אם בוטל או לא יצא לפועל ובין אם יצא אל הפועל) למכירת דלקיה ו/או פעילות דלקיה, כולה או חלקה, ו/או למכירת זכויות דלקיה לרבות בפרויקט 'בית משכית' ("הפרויקט") ובכל פרויקט אחר לאלקטרה בע"מ או לכל אדם או גוף אחר ("עסקת מכירת פעילות דלקיה"), וכן כל התכתובות והטיוטות שנערכו בקשר עם עסקת מכירת פעילות דלקיה ו/או מכירת זכויות דלקיה בפרויקט, מיום שהחל המשא ומתן בעניינה ואילך. 2. כל מסמך, לרבות מכתב, כתב טענות או כל מסמך אחר, שהוגש מצד דלקיה לממונה על ההגבלים העסקיים בקשר לעסקת מכירת האחזקות בדלקיה או מכירת פעילות דלקיה, וכן כל פרוטוקול של דיון ו/או שימוע שנערך לפני הממונה על ההגבלים העסקיים בקשר עם עסקת מכירת פעילות דלקיה, וכן כל תכתובת בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין דלקיה או מי מטעמה בקשר לעסקת מכירת פעילות דלקיה". בדברי התשובה כותבת דלקיה: "23. סעיפים 1 ו-2 למכתב הדרישה - הסכמים בעניין מכירת פעילות המשיבה ומסמכים שהוגשו על ידי המשיבה לממונה על הגבלים עסקים בעניין מכירת פעילות המשיבה - לטענת המבקשים (סעיף 9 לבקשתם), מסמכים אלה נדרשים היות והם "קשורים ועשויים לתמוך" בטענה לפיה המשיבה דיללה משמעותית את כח האדם העובד בפרויקט, בין היתר, בנסיבות בהן חלו שינויים ארגוניים משמעותיים במשיבה, שעניינם, ככל הנראה, מכירת האחזקות ו/או הפעילות בדלקיה. באשר לטענה זו של המבקשים, המשיבה תטען כי, בכל הכבוד, אין מאחוריה דבר וחצי דבר. לצורך הוכחת טענת המבקשים (סיבת דילול כח האדם), אין כלל צורך במסמכים האמורים! שהרי תוכנם של חוזים העסקיים שבין המשיבה לבין צדדים שלישיים, אינם כלל רלבנטיים! כיצד הפרטים העסקיים ו/או המשפטיים, יכולים לסייע למבקשים?! אין זה אלא ניסיון לנבור בנתונים שאינם כלל מעניינם של המבקשים, לפגוע אף בצדדים שלישיים, שאינם כל צד להליך! הכיצד ניתן להניח כי יש במכירת פעילות המשיבה כדי להשליך באופן ישיר על הטענה המוכחשת בדבר דילול כח האדם בפרויקט?! איזה ערך מוסף יהיה למבקשים אם יגולו להם מסמכים שכאלה ו/או מכתבים לממונה על ההגבלים העסקיים כדי להוכיח טענה מופרכת זו?! האם סבורים המבקשים, באמת ובתמים, כי במסגרת הסכם שכזה, יוסכם בין הצדדים כי המשיבה תדלל את כמות העובדים?!". מסכים אני, כי אין כל רלוונטיות במבוקש לצורך הדיון בתביעות הנדונות בפני. לא כל טענה אשר נטענה בכתבי הטענות היא רלוונטית לנושאי הדיון; ואין להתיר גילוי מסמכים ומענה על שאלות שאינן רלוונטיות, רק משום שהועלתה טענה כלשהי בכתבי הטענות. כבר נאמר, כי העתירות והדרישות ההדדיות בשתי הבקשות בהן דן אני עתה, חורגות מן הדרוש להכרעה בנושאים שבמחלוקת. מבקשת משכיות: "4. מסמכי ניהול הפרויקט מצד דלקיה, לרבות ניהול תקציב הפרויקט - תכנון מול ביצוע. מבוקש להפיק ולמסור לעיון את כל הנתונים והמסמכים מתוך תוכנת המחשב ms-project או כל תוכנת מחשב דומה לה, שבה עשתה דלקיה שימוש בניהול הפרויקט". משיבה דלקיה: "24.1. סעיף 4 למכתב הדרישה - מסמכי ניהול הפרויקט של המשיבה, לרבות ניהול תקציב הפרויקט - תכנון מול ביצוע ... בכל הכבוד, לא קיים כל קשר ענייני בין טענת המבקשים לפגמים לכאוריים בפרויקט לבין אופן ניהולו הפנימי על ידי המשיבה. ישאל השואל, הכיצד יש באופן ניהול המשיבה, לרבות ניהול תקציבה, כדי להצביע על אופן ביצועה בפרויקט?! והרי עסקינן בניסיון נואל לחלץ סודות מסחריים של המשיבה, שהרי האופן בו המשיבה בחרה לתמחר את הפרויקט ו/או לנהלו ו/או לתקציבו, כולם עניינה הפנימי-הפרטי שלה, המגלם בתוכו, סודות מסחריים (הן ביחס לתמחור מול ספקים, הן ביחס להתקשרויות עם קבלנים ועוד ועוד). זאת ועוד, הניהול הפנימי של המשיבה אינו מעניינם של המבקשים, עת נקבע לפרויקט מחיר פאושלי! מעבר לכך, שהמדובר במסמכים פנימיים פרטיים, הקשורים לענייניה העסקיים של המשיבה, נהיר כי אין בהם כדי "לשפוך אור" ו/או לבסס בכל צורה שהיא את טענת המבקשים. לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות דרישה זו של המבקשים". אכן כך הדבר. מבקשת משכיות: "5. כל החשבוניות בגין רכישת ציוד על ידי דלקיה לצורך התקנתו בפרויקט ו/או ביצוע העבודות בפרויקט (מבלי לגרוע מכלליות הדרישה, מתבקשים בין היתר העתקי החשבוניות בגין רכישת - גנראטור, שנאים, כבלי חשמל, מערכת כריזה, מערכת טלוויזיה במעגל סגור, רכזת פריצה, מערכת מניית אנרגיה, מגדלי קירור, מערכת טיפול במי קירור, מערכות הזנת כימיקלים, מיכלי תוספת כימיקלים, מדי מוליכות, שרוולי מתכת למעבר צנרת דרך קירות ותקרה, וצנרת ניקוז מי גשם)". משיבה דלקיה: "24.2. סעיף 5 למכתב הדרישה - כל החשבוניות בגין רכישת ציוד על ידי המשיבה לצורך התקנתו בפרויקט ו/או ביצוע העבודות בפרויקט - כאמור, המדובר בבקשה שאינה רלוונטית כלל ועיקר לפלוגתאות בין הצדדים. עסקינן בדרישה שמטרתה להכביד באופן ניכר על המשיבה! שהרי כידוע בפרויקט גדול מעין זה, המדובר באופן תיאורטי במסה אדירה של חשבוניות! ולגופה של דרישה, הכיצד יש בתוכן החשבוניות כדי ללמד על הביצוע שנעשה על ידי המשיבה?! הכיצד מידע בדבר התשלום לספקים יסייע בהוכחת טענותיהם?! ושוב, עסקינן בניסיון לבחון את סודותיה המסחריים של המשיבה (לרבות, המחירים אותם היא מקבלת מספקים וההנחות להם היא זכאית (אם בכלל)). ושוב, אין בחשבוניות אלה (אם וככל שקיימות) כדי לספק כל תשובה ביחס לפלוגתאות שבין הצדדים. נהיר כי גם במסגרת בקשתם זו, המבקשים מנסים לדלות מידע בדבר נתונים שאינם מעניינים, והקשורים למערכות יחסים עסקית בין המשיבה לבין צדדים שלישיים ומעבר לכך, נתונים אשר אינם ממן ההליכים בין הצדדים. באם המבקשים סקרנים לקבל אינפורמציה בדבר החומרים שהותקנו על ידי המשיבה (כדוגמת הגנראטור - סעיף 10 לבקשתם), מדוע יש להם צורך דווקא בחשבוניות? יתכבדו המבקשים, ייגשו לנכס ו"יגלו" בנקל איזה גנראטור הותקן על ידי המשיבה". אכן כך הדבר. מבקשת משכיות: "7. כל הסכמי ההתקשרות של דלקיה עם קבלני משנה לצורך ביצוע הפרויקט. 8. כל הסכמי ההתקשרות של דלקיה עם ספקים שסיפקו חומרים לצורך ביצוע הפרויקט. 9. כל החשבוניות בגין תשלומים ששלמה דלקיה לקבלני משנה עמם התקשרה לצורך ביצוע הפרויקט. 10. כל החשבוניות בגין תשלומים ששלמה דלקיה לספקים שסיפקו חומרים לצורך ביצוע הפרויקט". משיבה דלקיה: "24.3. סעיפים 7-10 למכתב הדרישה - כל הסכמי ההתקשרות של המשיבה עם קבלני משנה ועם ספקים לצורך ביצוע הפרויקט והחשבוניות בגין התשלומים ששילמה להם - גם במסגרת דרישות אלה, עדים אנו לניסיונות החוזרים והנשנים של המבקשים לקבל חומרים שאינם רלוונטיים להליכים בין הצדדים ולהכביד על המשיבה. בעניין דרישות תמוהות אלו, יואילו המבקשים להצביע ולו על טעם אחד, ענייני, בקבלת הסכמי ההתקשרות של המשיבה עם קבלני משנה וספקים, כמו גם הכספים ששולמו להם על ידה. הכיצד יעלה על הדעת שיש כלל רלוונטיות של ההסכמים והחשבוניות הללו על הביצוע שנעשה על ידי המשיבה? ... ברי לכל בר בי רב כי אין במידע זה כל זיקה, קרובה או רחוקה, להליכים בין הצדדים וכי המדובר בניסיון בוטה לפגיעה בפרטיות ובסודות המסחריים של המשיבה ושל צדדים שלישיים שאינם צד להליכים". אכן כך הדבר. מבקשת משכיות: "11. העתק מכל מכתב, דרישה, התראה או תביעה שנשלחו מדלקיה (או מי מטעמה) למי מקבלני המשנה או הספקים שביצעו עבודות או סיפקו חומרים לצורך הפרויקט. 12. העתק מכל מכתב, דרישה, התראה או תביעה שנשלחו לדלקיה (או למי מטעמה) ממי מקבלני המשנה או הספקים שביצעו עבודות או סיפקו חומרים לצורך הפרויקט". משיבה דלקיה: "24.4. סעיפים 11-12 למכתב הדרישה - מסמכים הנוגעים לתביעות שנשלחו למשיבה מקבלני המשנה או על ידה לקבלני המשנה במסגרת הפרויקט - גם במסגרת דרישות אלו של המבקשים, לא ניתן שלא לתהות מהי, הלכה למעשה, הרלוונטיות של מסמכים אלה להליכים בין הצדדים? לא נטען מעולם על ידי מי מהצדדים כי יש רלוונטיות, כלשהי, לעבודת קבלני המשנה של הפרויקט ולהתקשרות של המשיבה מולם. יוער, פעם נוספת, כי קבלני המשנה אינם צד להליכים בין הצדדים. לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות דרישות אלו של המבקשים". אכן כך הדבר. הוא הדין באשר לתשובות שניתנו על ידי "דלקיה" שלא לשביעות רצון "משכיות". עתירת "משכיות" לקבל באמצעות שאלון זה פרטים על הסכם למכירת אחזקות ב"דלקיה" ל"אלקטרה", ככל שכך הדבר. שאלות 3 ו-4 מכילות לא פחות מ-21 שאלות, כאשר חמש השאלות האחרונות מתייחסות למערכת היחסים עם צדדים שלישיים אשר כפי שכבר נאמר, אינם רלוונטיים לנושאים הנדונים בפני. בתשובתה כותבת דלקיה: "30.1. שאלה מספר 3 - כאמור, שאלה זו, בבסיסה, אינה אלא שיקוף של סעיף 1 לדרישת המבקשים לגילוי ולעיון במסמכים ספציפיים. לפיכך, תפנה המשיבה לאמור בתגובתה זו (סעיף 23 לעיל). כמו כן, ולמעלה מן הצורך, יובהר כי אין שמץ של רלוונטיות לשאלות המשנה של שאלה מספר 3, בדבר התחלת והשלמת המו"מ בין המשיבה לבין חברת אלקטרה כמו גם, שיעור האחזקות שנמכר ומדוע ההסכם לא יצא לפועל. מעבר לכך, מתבקשת המשיבה לגלות את ההסכם הלכאורי של חברת אלקטרה על כלל נספחיה. זאת, כאילו לא נדרשה לעשות כן עוד במסגרת דרישת המבקשים לגילוי מסמכים ספציפי. לאור חוסר הרלוונטיות המובהק, מתבקש בית המשפט הנכבד שלא להתיר שאלה זו על כלל שאלות המשנה שבה. 30.2. שאלה מספר 4 - אף שאלה זו מהווה שיקוף של סעיפים 7, 9 ו-11 לדרישת המבקשים לגילוי ולעיון במסמכים ספציפיים. לפיכך, תפנה המשיבה לאמור בתגובתה זו (סעיפים 24.3 ו-24.4 לעיל). מעיון בשאלה זו, על כלל סעיפי המשנה שבה, נהיר כי המבקשים מנסים "לדוג" אינפורמציה אשר כלל ועיקר אינה רלוונטית למחלוקות בין הצדדים וכי אין במתן מענה על שאלות אלה כדי לצמצם את הפלוגתאות ו/או כדי ליעל את ההליך בין הצדדים - נראה כי בענייננו, דווקא ההיפך הוא הנכון! לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד שלא להתיר שאלה זו על כלל שאלות המשנה שבה". אכן אין רלוונטיות לשאלות אינפורמטיביות אלו לנושאים שיש לדון בהם בתביעות ההדדיות. לסיכום: אני דוחה את בקשת משכיות. 4. סוף דבר אני דוחה את הבקשות ההדדיות. נוכח בקשות אלו, מוצא אני לנכון, להגדיר בפני הצדדים את הנושאים אשר יעמדו לדיון בתביעות דנן: א. האם החוזה בין הצדדים היה חוזה פאושלי ? ב. מה הייתה התמורה המוסכמת בין הצדדים ? ג. מה היה היקפו ותכולתו של חוזה זה והאם כל העבודות שבוצעו בפועל, הן עבודות שהוגדרו כחלק מהחוזה ? ד. מה הן העבודות הנוספות שבוצעו ככל שבוצעו עבודות אלו ? ה. מה שיעורן ועלותן של עבודות אלו ? ו. מהו הסכום אשר שולם לדלקיה ? ז. האם עומד לזכותה של דלקיה סכום נוסף ו/או ששולם לה סכום ביתר? ח. האם שולם לדלקיה סכום ביתר ? ט. האם היו אי התאמות ו/או ליקויים כלשהם בעבודת דלקיה? אם כן מה שיעורן ? י. בהתחשבנות הכוללת, מי חב למי? לצורך הכרעה בנושאים אלו, אין צורך בכל אותם מסמכים ושאלות אותם דרשו והפנו הצדדים זל"ז. מוטב יעשו הצדדים, אם בתיק המוצגים אותו הם אמורים להגיש לבית המשפט לקראת מועדי שמיעת הראיות הקבועים, הם יתרכזו בנושאים אלו ולא באחרים בלתי רלוונטיים, שאין בכוונתי לאפשר להם לגלוש אליהם. גילוי מסמכיםמסמכים