הוספת התאריך למסמך לאחר מועד עריכתו - בדיקת מומחה לכתבי יד

לא נבדק המוצג על-ידי מומחה לכתבי-יד בקשר לשאלה האם יש ממש בטענה שהתאריך הוּסף למסמך לאחר מועד עריכתו. המשיב טען במהלך שמיעת הערעור, כי ראוי היה לערוך כל בדיקה אפשרית בקשר למהימנות המוצג נ/4 בשלבים המקדמיים של בירור המשפט בערכאה הדיונית. אני מסכים עם המשיב, שבדרך-כלל ראוי לבדוק מסמכים שבמחלוקת, ככל שהדבר דרוש, בשלבים מוקדמים של המשפט. בענייננו לא ניתן להתעלם מטענת המערערת 3, שלא הצליחה לאתר את המסמך במועד. במצב דברים זה, ונוכח המקום המרכזי שיש למסמך לצורך בירור המחלוקת שבּין הצדדים, אני סבור שחרף השלב המאוחר של ההליך המשפטי, ראוי לאפשר את הבדיקה הנדרשת. מסקנה זו גם מחייבת, עתה, הימנעוּת מדיון בשאלות נוספות שעוררו בעלי-הדין. 7. אני מחליט, אפוא, כדלקמן: אני מקבל את הערעור במובן זה, שאני מבטל את פסק-דינו של בית-משפט השלום מיום 2.10.2012 ואני מחזיר את הדיון לבית-משפט השלום, עם הוראות כדלקמן: בית-משפט השלום יאפשר בדיקה של המוצג נ/4 על-ידי מומחה לכתבי-יד (בין מומחה שיתמנה על-ידי בית-המשפט וּבין מומחים שיובאו על-ידי בעליהדין, לפי קביעת בימ"ש השלום). המומחה יתבקש לחווֹת דעתו בשאלות: האם תאריך המסמך הוּסף לאחר מועד חתימתו; והאם יש אפשרות לבירור השאלה האם התאריך המצוין במוצג נ/4, תואם את מועד חתימתו. במועד הדיון בערעור הודיעו לי הצדדים, כי הכספים שהמערערים חויבו בהם לפי פסק-דינו של בית-משפט השלום, שולמו בפועל למשיב. במצב דברים זה, אני מורה, בשלב זה, כי כספים ששולמו בפועל ימשיכו להיות מוחזקים בידיו הנאמנות של המשיב, בנתון להוראות שייתן בית-משפט השלום, לפי שיקול-דעתו. בהתאם לתוצאות הבירור העוּבדתי בקשר למוצג נ/4, ייתן בית-משפט השלום פסקדין מחוּדש בתובענה, לפי שיקול-דעתו וּלאחר שישמע טענות משלימות מאת בעליהדין. 8. אני קובע את הוצאות המשפט בערעור וכן שכר-טרחת עו"ד בסך 10,000 (עשרתאלפים) ₪, להיום, לפי תוצאות הדיון המחוּדש בבית-משפט השלום. העירבון בערעור יוחזר למערערים באמצעות באת-כוחם. מסמכיםהשוואת כתבי ידמומחה