הרשעה בביצוע עבירות של התפרצות לכלי רכב, גרימת חבלות בהם וגניבתם בצוותא

הורשע בביצוע עבירות של התפרצות לכלי רכב, גרימת חבלות בהם וגניבתם בצוותא עם וחיד (להלן: "וחיד") וחיכמת (להלן: "חיכמת"), בניסיון לגניבת כלי רכב, בהחזקת כלי פריצה לרכב וכן בהתפרצות לדירה ושהייה בלתי חוקית נושא אישומים 4-6, 10-12, ו-18-35 מתוך 36 אישומים שיוחסו לו וזוכה מאישומים 1-3, 7-9, 13-17 ו-36. המערער נידון לעשר שנות מאסר בפועל (כולל הפעלה במצטבר ובחופף של שני עונשי מאסר על תנאי בני שנה כל אחד ועונש מאסר על תנאי של 7 חודשים), לתשעה חודשי מאסר על תנאי בתנאים המפורטים בגזר הדין, לקנס בסכום של 10,000 ₪ ולפסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה למשך 5 שנים. המערער עותר לבטל את הרשעתו בעבירות שיוחסו לו באישומים 6, 11, 18-21, 28 ו-31-34 שבהם (למעט אישום 11) הוא הורשע לבדו בעוד שותפיו וחיד וחיכמת לא הורשעו בעבירות נושא אישומים אלה אלא הורשעו על פי הודאותיהם בכתב אישום מתוקן באישומים האחרים, בהסתמך על דו"ח הובלה והצבעה ת/18 שנערך על ידי וחיד. לטענת ב"כ המערער, המעשים שנכללים באישומים נושא הערעור לא נכללים בהודעתו של וחיד ת/12 או בדוח ההובלה וההצבעה ת/18 ומשכך אין כל ראייה לביצועם על ידי המערער. ב"כ המערער טוען בנוסף כי שגה בית משפט קמא כשהרשיע את המערער בביצוע אישומים 11 ו-26 שכן מדובר בגניבת אותו רכב בשתי הזדמנויות כאשר וחיד אומר בדוח ההצבעה ת/18 שהם גנבו את הרכב פעם אחת והוא לא יודע כיצד הוחזר לבעליו ונגנב שוב. לטענת ב"כ המערער, מן הראוי היה להרשיע את המערער באירוע אחד המתייחס לאותו רכב. ב"כ המשיבה טוענת שוחיד וחיכמת הורשעו אמנם בפחות אישומים מאשר המערער אך הדבר הוא תוצאה של הסדר טיעון שנערך ביניהם לבין המאשימה בעוד שהמערער לא היה שותף להסדר טיעון והורשע לאחר שמיעת ראיות. לטענתה, המחלוקת בין הצדדים בבית משפט קמא היתה האם המערער היה שותפם של וחיד וחיכמת לביצוע העבירות, או שמדובר באדם אחר שכונה "סאמה", או "סאמי" או "אולמה". לדבריה המערער, באמצעות בא כוחו בבית משפט קמא, לא החלק על עצם קרות האירועים נושא כל האישומים וכי חלק מהמעשים בוצעו על ידי כנופיה שוחיד וחיכמת נימנו על חבריה אך המערער לא נימנה עליה. באשר להרשעת המערער באישומים 11 ו-26, טוענת ב"כ המשיבה שמדובר ברכב שלפי דברי בעליו נגנב 3 פעמים ווחיד אומר בד"וח ההובלה וההצבעה שהם גנבו את הרכב, נתקעו בצומת, מישהו מצא את הרכב והחזיר אותו לבעליו. עיון בפרוטוקול הדיונים בבית משפט קמא, בראיות שהובאו בפניו, במיוחד בכל הקשור לדבריו של וחיד בבית המשפט, בהודעתו ובדוחות ההצבעה, אותם העדיף בית משפט קמא, בצדק, על עדותו, מעלה שהמחלוקת העיקרית היתה האם המערער נטל חלק במעשים עליהם מסר וחיד בחקירתו במשטרה. בית משפט קמא קבע, לאחר ניתוח מפורט של העדויות והראיות שהובאו בפניו (ראה סעיפים 27-6 להכרעת הדין), כי המערער, שזכה לכינויים "אוסמה", "סאמה" או "סמי" בדברי וחיד בחקירותיו, נמנה עם חברי הכנופיה. בסיפא הכרעת הדין דן בית משפט קמא בשאלה האם המערער נטל חלק בכל המעשים נושא כתב האישום שבוצעו על ידי הכנופיה עליה הוא נמנה. בית משפט קמא הסתמך גם בעניין זה על הדברים שאמר וחיד בד"וח ההצבעה, ולא התעלם מדבריו בסיפא הודעתו ת/18, לאחר שהוצגו בפניו כל המעשים נושא כתב האישום, כשאמר שגנב את כלי הרכב לבדו החל מחודש ינואר 2011 וגנב כלי רכב רק מפתח תקווה ולא ממקומות אחרים (ראה עמ' 2 ש' 32 עמ' 3 ש' 62). בית משפט קמא לא קיבל כמהימנים את הדברים הנ"ל ואת דברי המערער בהודעתו לפיהם את פרטי המעשים שבוצעו בחודש דצמבר 2010 מסרו לו השוטרים. בימ"ש קמא קבע שוחיד ניסה למזער את חלקם של יתר חברי הכנופיה וטענתו זו נותרה בעלמא שכן הוא וחוקרי המשטרה לא נחקרו לגביה והדו"ח ת/18, שכולל את המעשים נושא הרשעתו של המערער, הוגש בהסכמה. לאור האמור לעיל, מדובר בקביעה עובדתית של בית משפט קמא שהסתמך על תגובתו של המערער לכתב האישום ועל האמור בחקירותיו של וחיד במשטרה כפי שהובאו לעיל ואיננו רואים כל עילה להתערב בה. אנו מקבלים את טענת ב"כ המערער ומזכים את המערער מאחד המעשים נושא האישומים 11 ו-26, שכן בדו"ח ההצבעה וההובלה ת/18 נכתב בקשר לגניבת הרכב נושא האישומים 11 ו- 26 "לאחר מכן הוביל אותנו החשוד לרח' רמ"א ושיח הצביע על רכב יונדאי מסחרית מס' רישוי 61-414-20 ומסר כי גם את הרכב הזה גנבו ואינו יודע כיצד חזר לבעליו". מהאמור בדו"ח ת/18 מפי וחיד עולה שגם אם הרכב נושא האישומים 11 ו- 26 נגנב פעמיים, כטענת בעליו, אין בכך כדי לקשור את וחיד, חיכמת והמערער לגניבה השניה ומן הראוי לזכות את המערער מהעבירות המיוחסות לו באישום 26. גם אם החלטנו לזכות את המערער מאישום 26 מהנימוקים שפורטו לעיל, אין בכך כדי לגרום להקלה בעונשו לאור הנימוקים המופיעים בסעיפים 12-5 לגזר-הדין של בימ"ש קמא, אשר מקובלים גם עלינו. משפט פלילירכבהרשעהפריצהגניבה