עתירה מנהלית להורות על ביטול שלושה מכרזים

עתירה מנהלית בה מתבקש בית המשפט להורות על ביטול שלושת המכרזים שמספרם 8/2012 - מתקני בטיחות בדרכים, 9/2012 - בניית גני ילדים במגרש 33 ומכרז 10/2012 - בניית גני ילדים במגרש 04 (להלן: "המכרזים"), וזאת מהנימוק כי תיבת המכרזים נפתחה באופן בלתי חוקי ובניגוד מוחלט לצו מועצות מקומיות תשי"א - 1951 (סעיפים 15 (ג) ו- 15 (ד) לתוספת הרביעית (להלן: "הצו"), כאשר נפתחה על ידי המשיבים 3 ו- 4, שאינם חברי וועדת המכרזים, וההודעה על פתיחת המכרז נעשתה על ידי המשיב מס' 3 שהתחזה לתפקיד יו"ר וועדת המכרזים. 2. רקע עובדתי בתמצית: א. המשיבה מס' 1 (להלן: "המועצה") נוסדה בשנת 1975 ע"י מפקד כוחות צה"ל ברמת הגולן. מועצת הרשות השניה שמונתה על ידי שר הפנים, המשיכה לכהן תוך כדי החלת שינויים ע"י שר הפנים מעת לעת עד לתאריך 13/10/2009, עת החליט שר הפנים למנות מועצת רשות ראשונה חדשה ולפזר מועצת הרשות הקודמת בצו אשר מינה 7 חברי מועצה שבחרו מביניהם ראש המועצה (המשיב 2) אשר ממשיך לכהן עד היום. בחלוף תקופה, התפטרו שלושה מחברי המועצה וחבר רביעי פוטר על ידי שר הפנים. ביום 20/10/11 מינה שר הפנים את העותרים 1, 2 כחברי מועצה וביום 22/03/12 מינה את העותר מס' 3 כחבר מועצה. כיום מכהנים בפועל במועצה ששה חברים שהם שלושת העותרים ושלושת המשיבים 2 - 4, שכוללים את ראש המועצה (המשיב 2) ונותר עד היום חוסר של חבר אחד. ב. בישיבת המועצה מיום 06/05/12 אישרה המועצה את השינויים בהרכב וועדות המועצה וביניהם הרכב וועדת המכרזים, לוועדה זו נבחרו שלושת העותרים, והעותר מס' 1 נבחר כיו"ר לוועדה. באותה ישיבה אושרה הצעת המשיב 2 כי ההזמנות לישיבות המועצה והוועדות, יישלחו באמצעות הדואר האלקטרוני (נספח א' לעתירה). ג. מהמסמכים שצורפו לכתב התשובה ולא הוכחשו על ידי העותרים עולה, כי מאז שמונו העותרים, החלו לפעול כגוש אחד ואף כינו את עצמם כאופוזיציה לוחמת שמגמתה להדיח את המשיב 2 מראשות המועצה. העותרים אף הצהירו גלויות כי אינם נותנים אימון במשיב 2, אינם מוכנים להעביר את הצעת התקציב לשנת התקציב 2013, ואף אינם מוכנים לאשר כל הוצאה כספית על ידי המועצה. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, במכתב ששלחו העותרים ביום 07/09/12 לממונה על מחוז הצפון (נספח ט' לתשובה), וכן בדרישות החוזרות ונשנות של העותרים לכנס את המועצה לישיבה שלא מן המניין, כאשר על סדר היום הצעה להעברת המשיב 2 מראשות המועצה (ראה נספחים י/1, י/2, י/3 לתשובה). עוד עלה מכתבי הטענות התכתבויות שונות בין העותרים למשיב 2 בהם מביעים העותרים התנגדותם הנחרצת לאורך כל הדרך לכל מהלך בו ינקוט המשיב 2 (ראה נספחים יא, יב, יג לתשובה). מעבר לכך, העותרים הוזמנו מספר פעמים לישיבות המועצה, אולם לא נענו להזמנה (ראה נספחים יג/2, יג/3), מנגד שלחו תגובות בהם חזרו על התנגדותם הנחרצת לכל הצעה המועלת על ידי המשיב 2. ד. ביום 21/11/12 שלח העותר מס' 1, בהיותו יו"ר וועדת המכרזים, מכתב למזכיר המועצה מר חסן מוגרבי (להלן: "המזכיר"), בו נדרש המזכיר להמציא לעותר מס' 1 את רשימת הקבלנים והספקים שנמצאת במועצה, וכן להודיע לוועדה על קבלת תקציב מכל מקור שהוא. עוד ביקש העותר מס' 1 מהמזכיר להזמין את הוועדה לישיבה, לקבל החלטה ולהמליץ בפני ראש המועצה להכין תב"ר לשלוח המכרז לקבלנים או לספקים שהוועדה תחליט לשתף פעולה איתם, ואם המכרז מחייב פרסום בשני עיתונים יומיים, הוועדה תודיע למזכיר על שם העיתונים (נספח ב' לעתירה). ביום 02/12/12 שלח המזכיר מכתב לעותר מס' 1 בו צירף את רשימת שמות הקבלנים, באשר לפרטי המכרז הודיע המזכיר כי ניתן לקבל פרטים ממחלקת ההנדסה של המועצה (ראה טו/1, טו/2, טו/3 לתשובה). ה. ביום 28/11/12 שלח המזכיר הזמנה לעותרים לישיבת וועדת המכרזים מס' 04/2012 שתתקיים ביום 05/12/12, כאשר על סדר יומה מכרז מס' 08/2012. להזמנה זו לא התייצבו העותרים, ובמכתב מיום 28/11/12 הודיע העותר מס' 1 למזכיר כי מאחר ולא קיבל רשימת שמות הקבלנים והספקים, העותרים לא ישתתפו בישיבה לעיל. הוסיף כי, ללא מעורבות וועדת המכרזים בהכנת הליך המכרזים לא יאשר פתיחת המכרזים (נספח ד' לעתירה). חזר על עמדה זו במכתב נוסף מיום 05/12/12 (נספח ה' לעתירה). ו. ביום 06/12/12 שלח המשיב 2 - בהיותו יו"ר המועצה - מכתב לעותרים בו הודיע על סירובם לכנס את וועדת המכרזים ביום 05/12/12 על מנת לדון בפתיחת מכרז מס' 08/12 בעניין התקנת מתקני בטיחות שהינו חיוני לתושבי המועצה, וכי אי ביצוע העבודות, יגרום לאובדן התקציב שקיבלה המועצה ממשרד התחבורה. נוכח האמור, הורה ראש המועצה לעותרים לכנס את הוועדה בדחיפות בהתאם לסעיף 131 (ב) לצו, וכי המזכיר יעביר להם בדחיפות מועד התכנסות הוועדה (נספח ו' לעתירה). בתשובה למכתב זה, שלחו העותרים מכתב ביום 09/12/12 בו הודיעו כי לא כינסו את וועדת המכרזים מסיבות ידועות למשיבים, והתנו תנאים לכינוס וועדת המכרזים שהם: א) החלפת מנעולי תיבת המכרזים בנוכחות חברי הוועדה, כאשר מפתח אחד יישמר בידי המזכיר והמפתח הנוסף בידי יו"ר הוועדה. ב) וועדת המכרזים תדע מראש על אומדן עלות המכרז. ג) וועדת המכרזים תקבע מי הם הקבלנים שיישלח להם המכרז. ד) וועדת המכרזים תקבע לוח זמנים לישיבות שתקיים לפי לוח הזמנים המתאים לה ולא לאחרים. ה) וועדת המכרזים תמליץ על הקבלן שיזכה (ראה נספח ז' לעתירה). ז. ביום 23/01/13 שלח המזכיר לעותרים מכתב בו הזמין אותם לישיבת וועדת מכרזים מס' 01/2013 המתקיימת ביום 30/01/2013 לשם פתיחת המכרזים 09/2012, 10/2012, העותרים השיבו במכתב מיום 27/01/13 כי וועדת המכרזים לא תתכנס ביום 30/01/13 מהנימוקים כי ליו"ר וועדת המכרזים אין מפתח לתיבת המכרזים, אין יועץ משפטי במועצה שמועסק על פי חוק, וכי וועדת המכרזים לא הייתה שותפה בהכנת המכרז (נספחים ח, ט לעתירה). ח. ביום 16/03/13 שלחו העותרים מכתב למזכיר, בו ביקשו לזמן וועדת מכרזים לישיבה מיוחדת תוך 7 ימים, כאשר על סדר יומה: 1. ביטול יציאה למכרז מספר 01/2013 בגלל הנימוקים שפורטו במכתבם מיום 27/01/13. 2. קבלת הסבר מפורט עבור המכרזים שקדמו למכרז 01/2013. 3. קבלת הפרוטוקולים של המכרזים שקדמו למכרז 01/2013 (נספח י' לעתירה). ט. ביום 31/03/13 שלח יו"ר וועדת המכרזים - העותר מס' 1 - הזמנה לחברי וועדת המכרזים, למזכיר, למנהל מחלקת חינוך, למהנדס המועצה, למבקר פנים ולגזבר המועצה, בה הודיע על כינוס וועדת המכרזים לישיבת חירום ביום 07/04/13, וזאת לביטול מכרז 01/2013 הנוגע לבניית גנים (נספח יא' לעתירה). י. ביום 04/04/13 שלח היועץ המשפטי של המועצה תשובה ליו"ר וועדת המכרזים (העותר מס' 1), בה הודיע, בין היתר, כי אינו מוסמך לזמן לישיבות וועדת המכרזים ולקבוע סדר יומה (נספח יב' לעתירה). יא. חרף תשובת היועץ המשפטי הנ"ל, התקיימה ביום 07/04/13 ישיבה של וועדת המכרזים, בה החליטה על ביטול המכרזים מס' 09/2012 במגרש 33, ומס' 10/2012 במגרש 9, בדבר בניית גני ילדים (נספח יג' לעתירה). יב. ביום 09/04/13 שלחה וועדת המכרזים ליו"ר המועצה - המשיב 2 - מכתב, בו הודיעה לו על החלטת וועדת המכרזים בדבר ביטול המכרזים הנ"ל, וצירפה את פרוטוקול הישיבה (נספח יג' לעתירה). ביום 10/04/13 השיב יו"ר המועצה למכתב הנ"ל ובו ציין, בין היתר, כי החלטת וועדת המכרזים לבטל את המכרז, ניתנה שלא כדין ובחריגה מסמכות (נספח יד' לעתירה). יג. המזכיר שלח לחברי המועצה, כולל העותרים, הזמנות לקיום ישיבה של המועצה שלא מן המניין בתאריכים 28/11/12, 02/12/12, 27/03/13, 10/04/13, לישיבות אלה לא התייצבו העותרים (נספחים יג/2 - יד/1). ביום 08/04/13 השיבו העותרים כי אינם מעוניינים להופיע לישיבה הקבועה ביום 10/04/13 (נספח יד/2). יד. ביום 10/04/13 התכנסה ישיבה של המועצה, ממנה נעדרו העותרים. באותה ישיבה הוחלט, בין היתר, על שינויים בהרכב הוועדות, כולל וועדת המכרזים ומונו כחברי וועדת המכרזים החדשה, העותר מס' 2, המשיב מס' 4, ואילו המשיב מס' 3 מונה כיו"ר הוועדה. ביום 14/04/13 שלח המזכיר הזמנה לחברי וועדת המכרזים החדשה, לרבות העותר מס' 2, בה הוזמנו לישיבה ביום 15/04/13 כאשר על סדר יומה של הוועדה פתיחת המכרזים 08/2012, 09/2012, 10/2012 (נספח יז' לעתירה). לישיבה זו לא התייצב העותר מס' 2. באותה ישיבה פתחה הוועדה את תיבת המכרזים, ערכה מיון להצעות, בדקה אותן, ערכה פרוטוקול ונרשמו כל הנתונים, לרבות סכומי ההצעות, ובסופו של יום נתנה את המלצותיה (נספח ח' להשלמה מטעם המשיבים). 3. העותרים הגישו את העתירה דנן ביום 17/04/13. בעתירתם כללו בקשה למתן צו מניעה במעמד צד אחד. באותו יום נעתרתי לבקשה בחלקה והורתי על מתן צו ארעי, על פיו אסרתי על המשיבים להימנע מלהתקשר עם הזוכים על פי המכרזים שפורטו בעתירה, וזאת עד למתן הכרעה בבקשה לצו מניעה זמני במעמד הצדדים, אשר נקבעה לדיון במעמד הצדדים ליום 25/04/13. 4. בישיבה שהתקיימה ביום 25/04/13 קיבלו הצדדים את הצעת בית המשפט על פיה, ומבלי לפגוע בטענות מי מהצדדים, יישאר הצו הארעי על כנו עד למתן הכרעה בעתירה גופה, הצדדים ביקשו כי בית המשפט יתן פסק דין בעתירה גופה על סמך כתבי הטענות ונספחיהם, וכן לאור השלמת הטיעונים שיוגשו על ידם. הצדדים אכן הגישו את ההשלמה לטיעונים עם נספחים. 5. דיון והכרעה: במסגרת העתירה עסקינן, עולות מספר סוגיות שנראות לי ראויות לדיון. להלן אבחן כל אחת מסוגיות אלה. א. הרחבת חזית: עניינה של העתירה כאמור הינו ביטול מכרזים שפרסמה המועצה. מעיון בהשלמת הטיעונים מטעם העותרים עולה, כי העותרים טוענים לפגמים מהותיים שנפלו בזימון לישיבת מליאת המועצה שהתקיימה ביום 10/04/13, העותרים דנו באריכות במסגרת השלמת הטיעונים בחוקיות ישיבה זו. טענות אלה לא הוזכרו בעתירה ולטעמי הן חורגות מנושא העתירה ומהוות הרחבת חזית אסורה. בנוסף הרחיבו העותרים חזית על ידי העלאת טענות לעניין העסקתו של היועץ המשפטי למועצה, דבר שאין לו כל זכר בעתירה גופה. המדובר בשני עניינים אשר לא הוזכרו בעתירה, על כן ועל פי העקרון של הרחבת חזית אסורה, הנני מתעלם מהם ונמנע מלדון בהם. כאן המקום לציין, כי העותרים לא הגישו כל בקשה לתיקון העתירה ולהוספת הטענות לעיל, על כן אין להתיר להם להעלות טענות אלה במסגרת השלמת הטיעונים ללא כל רשות של בית המשפט. כמובן הדרך פתוחה בפני העותרים להעלות טענות אלה בכל הליך אחר שימצאו לנכון. ב. תפקיד וועדת המכרזים וסמכויותיה: במסגרת עתירה זו עולה שאלה מרכזית הדרושה הכרעה והינה סמכויות וועדת המכרזים ותפקידיה. מטיעוני העותרים ומהמסמכים שהונחו לפתחו של בית המשפט עולה, כי העותרים, אשר כהנו כוועדת המכרזים עד ליום 10/04/13, דרשו לעצמם תפקידים וסמכויות החורגות בהרבה מתפקידם כוועדת מכרזים, כגון בקשתם שהמזכיר ישלח את המכרז רק לקבלנים או לספקים שוועדת המכרזים תבחר בהם, או שהמזכיר יפרסם את המכרז בעיתונים יומיים שוועדת המכרזים תבחר או בבקשתם שוועדת המכרזים תהיה שותפה בהכנת המכרז וכן שיו"ר הוועדה יקבל מפתח של תיבת המכרזים. למעשה חברי וועדת המכרזים ובראשה היו"ר - שהם כאמור העותרים - ביקשו להיות מעורבים בתהליך הכנת כל מכרז ומכרז מתחילתו ועד סופו, כאשר לאורך כל הדרך נמנעו מלשתף פעולה עם המשיבים ועם המזכיר, ונעדרו מהתייצבות לישיבות וועדת המכרזים אליה הוזמנו ע"י המזכיר על פי בקשת יו"ר המועצה. הגדילו העותרים לעשות כאשר הזמינו לכנס ישיבה אותה הגדירו כישיבה שלא מן המניין לוועדת המכרזים שהתקיימה בנוכחותם בלבד ביום 07/04/13 ובה החליטו לבטל את שני המכרזים הנוגעים לבניית גני ילדים מכרזים מספר 09/2012, 10/2012. הסעיף הרלוונטי בצו הדן בתפקיד וועדת המכרזים, הינו סעיף 123 שכותרתו וועדת המכרזים שקובע: "(א) המועצה תבחר מבין חבריה וועדת מכרזים קבועה שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הוועדה ראויה לאישורו, ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת המכרזים. (ב) החליט ראש המועצה, לאחר עיון בהמלצות וועדת המכרזים, שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הוועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה. (ג) ראש המועצה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני וועדת המכרזים, אף שהוועדה לא המליצה עליה." כעולה מסעיף 123 לעיל, תפקידה של וועדת המכרזים לבחון הצעות מחירים אשר הוגשו למועצה במסגרת המכרז, לברור מתוכן הצעות אשר עומדות בתנאי הסף ולהמליץ בפני יו"ר המועצה על התוצאה במכרז שפרסמה המועצה. החלטת וועדת המכרזים מהווה המלצה בלבד ויו"ר המועצה אינו מחוייב לקבל את המלצתה, היה ויחליט שלא לקבל את ההמלצה, עליו לעשות זאת בהחלטה מנומקת ורשאי הוא לפנות למועצה ולאשר הצעה אחרת כזוכה במכרז. אין חולק כי שלושת המכרזים נשוא העתירה הינם מכרזים פומביים אשר חלה עליהם התוספת הרביעית של הצו בנוגע לפרוצדורה ולנוהלים החלים בענייני מכרזים, לרבות מכרזים פומביים. מעיון בסעיפים 9, 10 לתוספת הרביעית עולה, כי ראש המועצה הוא שאחראי על הליכי הפרסום של המכרז, ואין לוועדת המכרזים כל סמכות בהקשר זה. סעיף 14 לתוספת הרביעית, דן בנוהלים של קבלת המסמכים מהמציעים השונים, ובו נקבע מפורשות, כי עובד המועצה שראש המועצה מינה לכך הוא האחראי על קבלת המסמכים והכנסתם לתיבת המכרזים. בסעיף זה מצויין, כי לתיבת המכרזים יהיו שני מנעולים שמפתחותיהם נשמרים בידי שני אנשים שראש המועצה הסמיך אותם. מהאמור לעיל, אנו למדים כי גם בנוגע לאחריות של קבלת מסמכי המציעים השונים, הכנסתם לתיבת המכרזים ואף הימצאות המפתחות של תיבת המכרזים, אין לוועדת המכרזים כל סמכות לדרישות שהעלו, אלא אם ראש המועצה הסמיך מי מהם לקבל אחד המפתחות. מהראיות שהונחו בפניי, לא הוסמך מי מחברי וועדת המכרזים לקבל מפתח של תיבת המכרזים. סעיף 15 (א) לאותה תוספת רביעית שדן בהליכים של פתיחת תיבת המסמכים קובע, כי תיבת המכרזים תפתח בידי האנשים שהוסמכו לפי סעיף 14 (א) לאותה תוספת, עם זאת ולהבדיל מסעיף 9 לתוספת הרביעית, קובע סעיף 15 (ג) לתוספת הרביעית: "(ג) יושב ראש הוועדה יפרסם הודעה על המקום והמועד בו תיפתח תיבת המכרזים לעניין מכרז פלוני, ויציין בה כי כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות לרישום מסמכי המכרז, ההודעה תודבק בכניסה לבניין הראשי של המועצה, וכן בכניסה לבניין שבו תיפתח תיבת המכרזים, ותימסר לכל מעוניין הפונה לשם קבלתה." העותרים ביקשו ללמוד מהוראות סעיף 15 (ג) כי יו"ר וועדת המכרזים הוא בעל הסמכות והאחראי לפרסום ההודעה על קיומו של המכרז, לרבות הפרסום בעיתונים שבהם יפורטו פרטי המכרז. טענה זו יש לדחות. סעיף 9 לאותה תוספת קובע מפורשות, כי יו"ר המועצה הוא האחראי והמוסמך על פרסום ההודעה אודות המכרז ופרטיו, והוא האחראי על פרסום המכרז בשני עיתונים יומיים. בהליכים אלה אין כל נגיעה ליו"ר וועדת המכרזים. לעומת זאת, סעיף 15 (ג) מסמיך את יו"ר וועדת המכרזים לפרסם הודעה על המקום והמועד שבו תיפתח תיבת המכרזים. אכן במקרה שלפנינו ועל פי המסמכים שהוצגו בפניי, המזכיר הוא שנהג לפרסם הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים. אמנם המדובר בהליך שמנוגד לסעיף 15 (ג), עם זאת סבור אני כי לאור התנהלות העותרים מייד עם מינויים, כאשר ביקשו ליטול לעצמם את מלוא הסמכויות ולכפות את רצונם על המועצה כבר מהשלב של הכנת המכרז ועד לבחירת הקבלן, דהיינו ליטול סמכויות של יו"ר המועצה ונוכח התנגדותם הנחרצת, לפיה אינם מוכנים כלל וכלל לשתף פעולה עם המזכיר ועם יו"ר המועצה, נראה לי כי בנסיבות שנוצרו ובאין מנוס ולשם קידום המכרזים, הוסמך המזכיר לשלוח הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים. יצויין, כי העותרים היו מעודכנים על כל מועד שנקבע על ידי המזכיר לפתיחת תיבת המכרזים. נוכח האמור, סבור אני כי התנהלות יו"ר המועצה בנוגע לשליחת הודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים בנסיבות שנוצרו, הייתה מוצדקת ואין בהקשר זה לבוא אליו בטענות. לעניין מעורבותם של העותרים בהכנת המכרזים וקבלת רשימת הקבלנים, מהמסמכים שהונחו בפני בית המשפט עולה, כי על פי בקשת העותרים, נשלחו להם רשימת הקבלנים ואף בקשר של שני המכרזים 09/2012, 10/2012 הנוגעים לבניית גני הילדים, הוכח כי לאחר השלמת הליך התכנון וקבלת היתר בנייה, הכנת התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות והאומדנים, ואף הכנת החוזים והנספחים, ובטרם פרסום שני המכרזים, הוזמנו העותרים לעיין ולבדוק את המסמכים, אולם כמנהגם ובהמשך לקו שנקטו שמגמתו לטרפד כל הליך בו יוזם יו"ר המועצה השיבו למזכיר כי יש ברצונם להחליף את מפתחות תיבת המכרזים ולהשאיר מפתח אחד בידי יו"ר וועדת המכרזים (ראה כא/1, כא/2 לתשובה). אף לעניין האומדן אשר ביקשו העותרים ליזום, אמנם סעיף 11 לתוספת הרביעית מסמיך את יו"ר וועדת המכרזים להכין את האומדן, עם זאת ולאור התנהלותם הפסיבית של העותרים, לא ניתן היה לקדם את המכרזים באמצעותם, לכן פעלה המועצה ובצדק לשם הסמכת המומחים בדבר לשם הכנת האומדן, דבר שהיה ראוי ומוצדק בנסיבות העניין. בהקשר זה הפסיקה קבעה לא אחת כי: "עריכתו של אומדן הוצאות והפקדתו בתיבת המכרזים הן חובות, המוטלות על ועדת המכרזים מכוח תקנה 11 לתקנות המכרזים......... אך טבעי הוא הדבר, ואף מחויב המציאות, כי אומדן שכזה יוכן על - ידי איש מקצוע שהוא מומחה לעניין. עריכתו של אומדן הוצאות, ובפרט כאשר המדובר בפרויקט בנייה מורכב דוגמת זה הנדון, היא עניין הדורש מקצועיות וניסיון רב. אין לצפות מחברי ועדת המכרזים שיהיו מסוגלים לכך בעצמם, וההיגיון והיעילות מחייבים פנייה לאיש מקצוע חיצוני. יתרה מזאת, בנסיבות מעין אלו, קבלת החלטה שלא בהסתמך על אומדנו של בעל מקצוע עשויה להיות בלתי סבירה......" (ראה בג"צ 2400/91 ביני בניין ופיתוח בפתח תקווה בע"מ נ' עיריית נתניה, פ"ד מח(5) 69, 72). בענייננו, המדובר בפרויקטים לבניית גני ילדים, אין חולק - בהעדר כל ראיה אחרת כי לעותרים אין כל ידע או נסיון בהכנת אומדן למכרזים אלה, אף המשיבים אין להם נסיון כזה והאומדן שנערך, נערך על ידי בעלי המקצוע במועצה שהוא מהנדס המועצה. מעבר לכל האמור, ראוי להפנות להוראות סעיף 23 (א) לתוספת הרביעית, אשר מעניק אך ורק למועצה הסמכות לבטל מכרז, אם וועדת המכרזים החליטה על כך ויו"ר המועצה אישר את החלטתה. אין כל ספק כי התנהלות העותרים עת שהכריזו על ביטול שני המכרזים, נעשתה שלא כדין ובחוסר סמכות. להדגיש שוב, כי תפקידה של וועדת המכרזים הוא גורם ממליץ ותו לא, אין לה כל סמכות לביטול מכרזים, סמכות זו מוענקת אך ורק למועצה ובאישורו של היו"ר. זאת ועוד, אין חולק כי העותרים ושאר חברי המועצה, מונו על ידי שר הפנים כחברי מועצה. על פי הראיות שהונחו בפני בית המשפט, עת שמונו שלושת העותרים כחברי מועצה, הם לא הציגו את עצמם כמייצגים סיעה כלשהי או גוש בוחרים כלשהו, לאור עובדה זו החליטה המועצה בישיבה מס' 04/2012 מיום 06/05/12 לחלק את הוועדות למיניהם שלא בהתאם לסעיף 125 של המועצות המקומיות הדן בהרכב הוועדות על פי הרכב הסיעות. נוכח האמור, מונו שלושת העותרים לכהן כחברי וועדת המכרזים, כאשר בראשות הוועדה עמד העותר מס' 1. קבעתי קודם כי לאחר מינויים של העותרים כחברי וועדת המכרזים, התחילו לפעול כסיעת אופוזיציה לכל דבר, דבר המלמד על התנהלות חסרת תום לב. ברור כי לו היה ידוע למועצה כי שלושת העותרים מהווים סיעה אחת, הייתה המועצה נוהגת על פי סעיף 125 הנ"ל ולא הייתה בוחרת בשלושת העותרים בלבד לוועדת המכרזים שהינה אחת הוועדות החשובות ביותר במועצה. אף התנהלות זו יש לזוקפה לחובת העותרים. לסיכום, העותרים נהגו שלא כדין וחרגו מהסמכויות שהוענקו להם כחברי וועדת המכרזים. העותרים התאגדו יחדיו כאופוזיציה שמטרתה לפגוע ולטרפד כל הליך שנוקטת המועצה לשם קידום האינטרס הציבורי עבור כלל תושבי הכפר, הם נמנעו לשתף פעולה עם המועצה ונמנעו מלהתייצב לישיבות שהוזמנו להם, נמנעו מלכנס את וועדת המכרזים למרות ההזמנות שנשלחו אליהם, הוזמנו ליטול את חלקם בהכנת המכרזים, אולם נמנעו מלעשות כך. ג. הליך פתיחת תיבת המכרזים: לטענת העותרים פתיחת תיבת המכרזים ביום 15/04/13, נעשתה שלא כדין כאשר משיב 3 התחזה לבעל תפקיד של יו"ר וועדת המכרזים והוא שפתח את תיבת המכרזים בנוכחות המשיב 4 ובהעדרם של העותרים, ואף ההודעה על מועד פתיחת תיבת המכרזים נעשתה ע"י המשיב 3 בניגוד לחוק. מנגד, המשיבים טענו כי נוכח התנהלותם הפסיבית והימנעותם מלכנס את וועדת המכרזים לפתיחת תיבת המכרזים, החליטה המועצה בישיבתה מס' 02/2013 מיום 10/04/2013 על החלת שינויים בהרכב המועצה. באותה ישיבה בוצע שינוי בהרכב הוועדות, לרבות וועדת המכרזים, המשיב מס' 3 כיו"ר וועדת המכרזים והעותר מס' 2 והמשיב מס' 4 נבחרו כחברים באותה וועדה. תיבת המכרזים נפתחה בנוכחות יו"ר הוועדה החדש שהינו המשיב מס' 3 והחבר המשיב מס' 4. לטענת המשיבים המדובר בהליך תקין ולא נפל בו כל פגם. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, עיינתי בכל המסמכים שהונחו לפתחו של בית המשפט, הגעתי לכלל מסקנה כי ההליך של פתיחת תיבת המכרזים נעשה כדין ולא נפלו בו כל פגמים ואלה נימוקיי: 1. מבלי לבחון כאמור את תקינות ההליך של קיום ישיבת המועצה המלאה ביום 10/04/13, הרי על פי מוצגי המשיבים עולה, כי העותרים הוזמנו לישיבת המועצה המלאה מס' 02/2013 פעמיים, והם בחרו לא להשתתף. בפעם השלישית התקיימה ישיבה ביום 10/04/13 בה הוחלט על שינויים בהרכב הוועדות, באשר לוועדת המכרזים הוחלט למנות את המשיב מס' 3 כיו"ר וועדת המכרזים ובחברות של העותר מס' 2 והמשיב מס' 4. מאחר והעותרים לא העלו במסגרת עתירתם כל טענות בנוגע לתקינות ההליך של ישיבת המועצה המלאה מיום 10/04/13, וטענותיהם במסגרת השלמת הטיעונים, מהווה הרחבת חזית אסורה. בנסיבות אלה, חל הכלל של תקינות ההליך המינהלי (ראה נספח 2 ונספחים יד/1, יד/2 לתשובה). כעת מתעוררת השאלה, האם וועדת המכרזים, בהרכבה החדש, פעלה כדין עת שפתחה את תיבת המכרזים? על פי המסמכים שצורפו לתשובה עולה, כי ביום 14/04/13 שלח המזכיר לחברי הוועדה החדשה, לרבות העותר מס' 2, הזמנה לפתיחת תיבת המכרזים של שלושת המכרזים נשוא העתירה וזאת ליום 15/04/13 (נספח טו/3 לתשובה). מעיון בפרוטוקול ישיבת וועדת המכרזים מיום 15/04/13 (נספח טמ-ח להשלמה של המשיבים) עולה, כי נכחו בישיבה זו שניים מחברי וועדת המכרזים החדשה שהם המשיבים 3, 4, הם פתחו את תיבת המכרזים, ערכו מיון להצעות, בדקו אותן, ערכו פרוטוקול ורשמו בו כל הנתונים, פרטי המציע, מסמכים מצורפים, סכומי ההצעה, חלק מההצעות נפסלו על ידה, בשל היותם פגומות. הוועדה אף ביצעה בדיקת המכפלות והסכומים מול האומדן שערכה, ובסופו של יום נתנה את ההמלצה. על פני הדברים, נראה לי כי ההליך של וועדת המכרזים החדשה היה תקין ולא נפלו בו פגמים מהותיים המצדיקים התערבות בית משפט זה. בהינתן כל האמור, טענות העותרים מבוססות על העובדה כי וועדת המכרזים שמונתה ביום 06/05/12 עדיין שרירה וקיימת ולא התייחסה כלל וכלל לוועדה החדשה שמונתה ביום 10/04/13, וכאן המקום לציין כי חרף העובדה שהמשיבים בתשובתם התייחסו במפורש לשינויים שנעשו בהרכבי הוועדות, לרבות וועדת המכרזים בישיבת המלאה מיום 10/04/13, אולם העותרים בהשלמה לטיעוניהם, לא מצאו לנכון להתייחס לפעולות וועדת המכרזים החדשה ולהליכים שנקטה לפתיחת המכרזים בישיבתה ביום 15/04/13, דבר שיש לזוקפו לחובתם. 2. גילוי עובדות רלוונטיות: בחינת כתבי הטענות של הצדדים, לרבות המוצגים למיניהם עולה, כי העותרים העלימו עובדות רלוונטיות מפני בית המשפט. העותרים נמנעו מלהביא בפני בית המשפט את העובדה כי מייד לאחר שמונו, התאגדו כחברי אופוזיציה שמטרתה לטרפד ולחבל בפעילות יו"ר המועצה התקינה, אף העלימו את העובדה כי העותר מס' 2 מונה כחבר בוועדת המכרזים החדשה והוזמן כדין לישיבת וועדת המכרזים החדשה שהתקיימה ביום 15/04/13. העותרים העלימו מבית המשפט את העובדה כי המזכיר שלח לעותרים רשימת הקבלנים, ואף הוזמנו לעיין ולבדוק את מסמכי המכרזים עת היו חברי הוועדה. העותרים בהשלמת הטיעונים התעלמו ממינוי וועדת מכרזים חדשה והמשיכו להעלות טענותיהם כאילו הם עדיין חברי וועדת המכרזים. הפסיקה קבעה לא אחת כי אי גילויין של עובדות רלוונטיות בעתירה, נגועה בחוסר נקיון כפיים ולעיתים כנימוק יחיד לדחות את זכותו לסעד מן הצדק, מנימוק זה ניתן לדחות את העתירה על הסף (ראה בהקשר זה בג"ץ 430/87 אהרוני נ. וילק, תק-על 87(3) 21 (1987), בג"ץ 4409/98 ד.ש. שמנים וכימיקלים בע"מ נ. מנהל מחוז חיפה במשרד לאיכות הסביבה, תק-על 98(3) 1624, 1625 (1998)). 6. לסיום ומעבר לנדרש, מצאתי לציין כי כפי שניתן לראות במסגרת פסק דין זה, הגעתי לידי מסקנה כי העתירה שבפנינו הוגשה כחלק ממאבק פוליטי אשר מתרחש בין העותרים וראש המועצה - המשיב 2. בפסיקה נקבע לא פעם, כי בית המשפט אינו הפורום המתאים לדון בשאלות פוליטיות, וביקורת שיפוטית במאבקים מעין אלה תהיה זהירה ומדודה. מצאתי להוסיף כי, בהיותם של הצדדים נציגי ציבור האמונים על רווחת תושבי הכפר, ראוי כי ישכילו לתחום את מאבקם הפוליטי לזירה בה לא תיפגע רווחתם של התושבים, כפי שאירע במקרה דנן - עת מכרזים חשובים הנחוצים לקידום רווחת הכפר נדחו בשל ניגוח פוליטי. 7. בהינתן כל המקובץ לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה של העתירה להידחות. פועל יוצא שהצו הארעי שנתתי ביום 17/04/13 מבוטל בזה. 8. אשר על כן, ולאור כל האמור, הנני דוחה את העתירה ומחייב את שלושת העותרים לשלם לארבעת המשיבים, בחלקים שווים ביניהם, הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של 22,500 ₪ (כולל מע"מ כחוק) נכון להיום. ביטול מכרזמכרזעתירה מנהלית