האיסור על ריבוי נישואין

האיסור על ריבוי נישואין נפסק בעע"ם 369/07 בסאם אבו נאב ואח' נ' משרד הפנים "לטעמי האיסור על ריבוי נישואין אינו מיועד להגן דווקא על האישה הראשונה בזמן אלא על מוסד המשפחה בכללותו ועל מעמדה של האישה במסגרת המשפחתית, בין אם באישה ראשונה מדובר ובין אם באישה שניה או שלישית. מקום שאדם נישא בנישואי ביגמיה, מתן מעמד לבן או בת זוגו, בין אם מדובר בבן או בבת הזוג הראשונים בזמן או השניים בזמן, כמוה כאישור או הסכמה של הרשויות לעצם ריבוי הנישואין. מצב שכזה הוא שחותר תחת הערך המוגן שבבסיס האיסור הפלילי, בעוד שהתאמתה של מדיניות המשיב לאיסורים הקבועים בדין הפלילי יוצרת מערך נורמטיבי-ערכי הרמוני. ודוק: החלטת המשיב בהקשר זה אינה בבחינת תחליף להליכים פליליים, אך היא מתיישבת עם האיסור הפלילי ונובעת ממנו". ריבוי נישואין (פוליגמיה)נישואין / חתונה